38/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för ersättning för läkarutbildning och vetenskaplig forskning 1998

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 47 b § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989), sådan denna paragraf lyder i lag 1003/1996, beslutat:

1 §
Examenspoäng

Ersättningen för de kostnader som läkarutbildningen vid universitetssjukhusen orsakar beräknas på basis av följande vägda examenspoäng:

medicine licentiatexamen 1
specialläkarexamen enligt ett sexårigt utbildningsprogram, med undantag av utbildningsprogrammet för hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin 1
specialläkarexamen enligt ett åttaårigt utbildningsprogram, med undantag av specialläkarnas administrativa kompetens 0,5

Utbildning som hör till examen för specialläkare i hälsovård, företagshälsovård och allmän medicin ersätts enligt 4 §.

2 §
Grundutbildning för läkare

När utbildning som hör till grundutbildningen för läkare ges vid någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården än vid ett universitetssjukhus som en samkommun är huvudman för, betalar den samkommun som är huvudman för universitetssjukhuset ersättning för utbildningskostnaderna enligt vad universitetssjukhuset, verksamhetsenheten och den medicinska fakulteten sinsemellan kommer överens om.

3 §
Tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Den ersättning som skall betalas till kommuner och samkommuner för kostnaderna för tilläggsutbildning för läkare inom primärvården är 6 000 mark i månaden för varje läkare som deltagit i utbildningen.

4 §
Specialiseringsutbildning för läkare

Den ersättning för kostnaderna för specialiseringsutbildning för läkare vilken skall betalas till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, som universitetet i den utsträckning det godkänt anlitar för specialiseringsutbildning för läkare, är för varje läkare som deltagit i utbildningen 6 000 mark per utbildningsmånad enligt det av universitetet godkända utbildningsprogrammet. För specialläkarens administrativa kompetens betalas ersättningen inte.

5 §
Hälsovetenskaplig forskning

Vad gäller hälsovetenskapliga forskningrapporter som utarbetats vid ett universitetssjukhus beräknas ersättningen på basis av följande vägda publikationspoäng:

doktorsavhandling som monografi 6
doktorsavhandling som består av en sammanställning av publikationer 1
artikel som publicerats i en finsk hälsovetenskaplig publikation, i vilken används ett förfarande med extern utvärdering 0,5
(Duodecim Finska Läkaresällskapets handlingar Hoitotiede Finlands tandläkartidning Finlands läkartidning Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti)
för artiklar som publicerats i en utländsk publikation ges poäng enligt deras impactfaktor enligt följande:
impact-faktor lägre än 1 1
" 1―lägre än 3 2
" 3―lägre än 5 3
" 5 eller högre 4
6 §
Forskningsprojekt inom ett specialansvarsområde

Av den ersättning till ett universitetssjukhus som bestäms enligt 5 § skall en tredjedel anvisas till fristående forskningsprojekt inom specialansvarsområdet för ett universitetssjukhus.

7 §
Antalet examens- och publikationspoäng

Antalet examens- och publikationspoäng beräknas som ett medeltal för de tre senaste kalenderår för vilka uppgifter kan erhållas.

8 §
Examens- och publikationspoängens värden

Vid beräkning av ersättningen är värdet av en sådan examenspoäng som avses i 1 § 344 336 mark och värdet av en sådan publikationspoäng som avses i 5 § 71 328 mark.

9 §
Utredning av hur ersättningen har använts

En samkommun som är huvudman för ett universitetssjukhus skall årligen före utgången av juni lämna social- och hälsovårdsministeriet en utredning över hur den ersättning som samkommunen erhållit med stöd av 1, 2, 5 och 6 § i detta beslut har använts för läkarutbildning samt för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998.

Beslutet tillämpas på ersättningar som betalas 1998.

Helsingfors den 21 januari 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.