29/1998

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 34 kap. 6 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 april 1995 (578/95), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 48 kap. 5 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., samt till kapitlets 6 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

6 §
Kärnladdningsbrott

För kärnladdningsbrott döms också den som spränger en kärnladdning i Antarktis.


48 kap.

Om miljöbrott

5 §
Naturskyddsbrott

För naturskyddsbrott döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakar organismer som är naturligt förekom- mande i Antarktis skada genom att överträda förbudet i 4 § 2 mom. lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998) eller genom att utan sådant tillstånd som lagen kräver eller i strid med tillståndsvillkoren förfara så som avses i lagens 21 § 1 mom., 23 § 1 mom. eller 25 § 1 mom.


6 §
Byggnadsskyddsbrott

För byggnadsskyddsbrott döms också den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet skadar, förflyttar eller förstör en sådan historisk plats eller ett sådant historiskt minnesmärke som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/ 1998).Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 101/1996
MiUB 5/1996
RSv 116/1996

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.