28/1998

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Lag om skydd för miljön i Antarktis

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att allsidigt skydda miljön i Antarktis samt därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) finska medborgare,

2) finska juridiska personer, fartyg eller luftfartyg,

3) utländska fysiska personer med stadigvarande boningsort i Finland, samt

4) utländska fysiska personer, juridiska personer, fartyg eller luftfartyg som deltar i sådan verksamhet enligt denna lag som ordnas utgående från Finland eller som riktar sig från Finland till Antarktis.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) Antarktis området söder om 60° sydlig bredd,

2) protokoll det till Antarktisfördraget (FördrS 31/84) anslutna miljöskyddsprotokoll som uppsattes i Madrid den 4 oktober 1991,

3) verksamhet forsknings- och andra resor, underhållstransporter och underhållsåtgärder, vetenskaplig verksamhet, uppförande, ändring, rivning eller andvändning av forskningsstationer och fasta fältläger eller utrustning i anslutning till dem samt annan verksamhet i Antarktis,

4) skadlig störning av organismer som är naturligt förekommande i Antarktis

a) att luftfartyg, fartyg, fordon, sprängämnen eller eldvapen används på ett sätt som stör fågel- eller sälflockar,

b) att personer som rör sig till fots avsiktligt stör häckande eller ruggande fåglar eller fågelflockar eller sälar,

c) att naturligt förekommande landlevande växter åsamkas betydande skador, samt

d) att sådan annan verksamhet bedrivs som leder till att livsmiljön för en art eller population som är naturligt förekommande i Antarktis åsamkas en betydande skadlig förändring, samt

5) mineralfyndigheter alla oorganiska och icke förnybara naturtillgångar.

4 §
Förbjuden verksamhet

Följande typer av verksamhet är förbjudna i Antarktis:

1) sprängning av kärnladdningar och placering av radioaktivt avfall,

2) letande efter samt undersökning och utnyttjande av mineralfyndigheter liksom även annan verksamhet som gäller sådana, när det inte är fråga om vetenskaplig forskning,

3) utsläpp från fartyg i havet av olja, oljehaltiga blandningar, farliga flytande ämnen, toalettavfallsvatten samt fast avfall enligt 6 kap.,

4) åsamkande av skador på historiska platser och minnesmärken som enligt bilaga V till protokollet införts i ett register samt flyttning och förstörelse av dem, och

5) öppen avfallsförbränning.

Till Antarktis får inte införas

1) arter som inte är naturligt förekommande i Antarktis, med undantag för livsmedel, köksväxter och laboratorieorganismer,

2) jord som har sitt ursprung någon annanstans än i Antarktis och som inte är steriliserad, eller

3) vissa produkter enligt vad som stadgas särskilt genom förordning.

5 §
Verksamhet som kräver tillstånd

För sådan verksamhet i Antarktis som inte är förbjuden enligt 4 § samt för sådan införsel av främmande arter som avses i 23 § skall tillstånd sökas, om inte annat följer av 6 §.

6 §
Undantag från skyldigheten att söka tillstånd

Tillstånd enligt denna lag behövs inte

1) för verksamhet för vilken behörig myndighet hos en annan part i protokollet har beviljat ett gällande tillstånd,

2) för fartyg att färdas genom det havsområde som hör till Antarktis, om fartygets destinationsort inte är belägen i Antarktis, eller

3) för verksamhet som avses i konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (FördrS 64/89).

7 §
Tillståndsmyndighet

Tillståndsmyndighet enligt denna lag är det ministerium som svarar för miljöärenden.

2 kap.

Miljökonsekvensbedömning

8 §
Preliminär miljökonsekvensbedömning

Om verksamheten kan ha en övergående eller obetydlig effekt på miljön i Antarktis, skall den som ansvarar för verksamheten företa en preliminär miljökonsekvensbedömning.

9 §
Fullständig miljökonsekvensbedömning

Om det på basis av en preliminär miljökonsekvensbedömning eller annars kan antas att verksamheten kan ha mer än en övergående eller obetydlig effekt på miljön i Antarktis, skall den som ansvarar för verksamheten företa en fullständig miljökonsekvensbedömning.

10 §
Tidpunkt för bedömningen

Miljökonsekvensbedömningen skall företas innan tillstånd enligt denna lag beviljas.

11 §
Konsekvensbeskrivning

Den som ansvarar för verksamheten skall utreda effekterna av verksamheten och utarbeta en konsekvensbeskrivning.

Genom förordning stadgas närmare om utarbetandet av konsekvensbeskrivningen och om dess innehåll.

12 §
Hörande med anledning av konsekvensbeskrivningen

Ministeriet skall inhämta behövliga utlåtanden om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill. Ministeriet kan vid behov inhämta utlåtande om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill också av utländska myndigheter och sakkunniginstanser.

Ministeriet skall ge det möte som avses i artikel IX i Antarktisfördraget och de övriga parterna i protokollet möjlighet att anmärka på en konsekvensbeskrivning som gäller en fullständig miljökonsekvensbedömning eller utkast till en sådan.

Ministeriet skall bereda fysiska personer samt sådana sammanslutningar och stiftelser, vilkas huvudsyfte enligt stadgarna är att främja miljöskyddet, tillfälle att uttala sin åsikt om konsekvensbeskrivningen eller om utkastet därtill.

13 §
Framläggande av konsekvensbeskrivningen

En konsekvensbeskrivning som bifogats ansökan om tillstånd, eller utkastet till en sådan konsekvensbeskrivning, skall finnas framlagd till påseende i ministeriets registratorskontor under en tid av minst 90 dagar från mottagandet.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på sådana konsekvensbeskrivningar eller utkast till konsekvensbeskrivningar som de övriga parterna i protokollet har delgivit Finland.

3 kap.

Tillståndsförfarande

14 §
Ansökan om tillstånd

Till en ansökan om tillstånd skall så som närmare stadgas genom förordning fogas en sådan utredning över verksamheten som behövs med tanke på tillståndsprövningen samt en konsekvensbeskrivning enligt 2 kap. eller ett utkast därtill.

15 §
Hörande med anledning av ansökan om tillstånd

Ministeriet skall inhämta de utlåtanden som behövs för att avgöra ett ärende. Ministeriet kan vid behov inhämta utlåtanden också av utländska myndigheter och sakkunniginstanser.

16 §
Allmänna villkor för beviljande av tillstånd

Tillstånd för verksamhet enligt denna lag beviljas, om verksamheten inte kan leda till

1) skadliga effekter på klimat eller väderleksförhållanden,

2) betydande skadliga effekter på luft- eller vattenkvaliteten,

3) betydande förändringar i atmosfären eller den terrestra, akvatiska, glaciala eller marina miljön,

4) skadliga förändringar i fråga om utbredning, antal eller produktivitet hos arter eller populationer,

5) fara för hotade arter eller populationer,

6) försämring av tillståndet hos områden som är av biologisk, vetenskaplig, historisk eller estetisk betydelse eller av betydelse som vildmark, eller

7) annan härmed jämförbar betydande olägenhet för miljön i Antarktis samt för därav beroende och därmed sammanhörande ekosystem.

17 §
Beviljande av tillstånd och internationell behandling av konsekvensbeskrivningen

Om en verksamhet förutsätter en fullständig miljökonsekvensbedömning, får tillstånd för verksamheten inte beviljas förrän ett sådant möte som avses i 12 § 2 mom. har haft tillfälle att behandla den till ansökan om tillstånd fogade konsekvensbeskrivningen eller utkastet därtill så som stadgas genom förordning.

Tillstånd för verksamheten kan dock beviljas, om ett sådant möte som avses i 12 § 2 mom. inte arrangeras inom 15 månader från det att konsekvensbeskrivningen har delgivits den i artikel 11 i protokollet avsedda kommittén.

18 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet utfärdas behövliga bestämmelser till skydd för miljön i Antarktis. I tillståndsbeslutet skall specificeras den verksamhet som beviljas tillstånd samt tidpunkten och platsen för den och vem som genomför den.

Av tillståndsbeslutet skall framgå hur miljökonsekvensbedömningen enligt 2 kap. har beaktats vid tillståndsprövningen.

Tillståndsbeslutet ges efter anslag, varvid det anses ha kommit parten till kännedom när det har givits. Beslutet sänds till sökanden och för kännedom till de myndigheter som avgivit utlåtande.

19 §
Framläggande av tillståndsbeslut och därtill hörande handlingar samt internationell delgivning

Ett tillståndsbeslut och de handlingar som ansluter sig till det skall läggas fram i ministeriets registratorskontor. Framläggandet skall ske minst 60 dagar innan åtgärden i Antarktis vidtas.

Lagakraftvunna tillståndsbeslut och de handlingar som ansluter sig till dem skall delges de övriga parterna i protokollet.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas också på tillståndsbeslut som andra parter delger Finland och på handlingar som ansluter sig till dem.

20 §
Ändring och återkallande av tillståndsbeslut

Ett tillståndsbeslut eller en bestämmelse i det kan, efter att tillståndet beviljats, ändras eller ett tillstånd återkallas på ansökan av tillståndshavaren eller på tjänstens vägnar.

Ministeriet kan på tjänstens vägnar ändra ett tillståndsbeslut, om

1) omständigheterna har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljats,

2) grunderna för beviljande av tillstånd och för angivande av tillståndsbestämmelser senare konstateras ha varit på annat sätt väsentligt annorlunda än vad som förutsattes då tillståndet beviljades, eller om

3) det är nödvändigt för att verkställa tillräckligt specificerade bestämmelser i Finlands internationella förpliktelser.

Ministeriet kan återkalla ett tillstånd på tjänstens vägnar,

1) om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter som har inverkat väsentligt på förutsättningarna för beviljande av tillstånd, eller

2) om tillståndsbestämmelserna har överträtts så att verksamheten i fråga åsamkar väsentlig fara eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön i Antarktis.

4 kap.

Naturskydd

21 §
Skydd för naturligt förekommande organismer

Tillstånd krävs för skadlig störning av organismer som är naturligt förekommande i Antarktis samt för att döda, skada, infånga, hantera eller ofreda däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis.

Tillstånd för åtgärder som avses i 1 mom. kan beviljas då det är fråga om

1) användning av exemplar för vetenskaplig verksamhet,

2) tillhandahållande av exemplar för museer, djurgårdar, botaniska trädgårdar eller motsvarande institutioner eller ändamål, eller

3) andra vetenskapliga åtgärder, uppförande av anordningar som sådana åtgärder förutsätter eller vidtagande av förberedelser med avseende på en oundviklig konsekvens av verksamheten.

Innan tillstånd beviljas skall ministeriet säkerställa att

1) däggdjur, fåglar eller växter som är naturligt förekommande i Antarktis inte insamlas i större antal än vad som är absolut nödvändigt med tanke på det ändamål om vilket stadgas i 2 mom.,

2) endast små mängder däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis dödas och att naturligt förekommande däggdjur eller fåglar från lokala populationer inte dödas i större utsträckning än vad som normalt kan ersättas med naturlig reproduktion under en reproduktionssäsong, då också tillåten annan insamling beaktas,

3) arternas mångfald och de livsmiljöer som är nödvändiga för arternas fortlevnad samt balansen i ekosystemen inom Antarktis upprätthålls, samt att

4) dödandet, skadandet, infångandet, hanteringen eller ofredandet av däggdjur eller fåglar som är naturligt förekommande i Antarktis sker så att djuren åsamkas minsta möjliga smärta och lidande.

22 §
Speciellt skyddade arter

Arter som är naturligt förekommande i Antarktis kan genom förordning stadgas vara speciellt skyddade arter.

Tillstånd att döda, skada, infånga, hantera eller ofreda en organism av en speciellt skyddad art kan beviljas, om åtgärden

1) vidtas med avseende på ett nödvändigt vetenskapligt ändamål,

2) inte kommer att äventyra artens eller den lokala populationens överlevnad eller återhämtning, och

3) genomförs så att djuret åsamkas minsta möjliga smärta och lidande.

Tillstånd att döda en organism som hör till en speciellt skyddad art kan beviljas under de i 2 mom. stadgade förutsättningarna, om det inte är ändamålsenligt att använda annan teknik än sådan som medför döden.

23 §
Införsel av främmande arter

För införsel av köksväxter och laboratorieorganismer till Antarktis krävs tillstånd.

I tillståndet skall

1) specificeras de arter som får införas och, om möjligt, antalet individer som införs samt vid behov deras ålder och kön, samt

2) försiktighetsåtgärder föreskrivas för att förhindra rymning eller att en införd växt eller organism kommer i kontakt med den naturligt förekommande floran och faunan.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte införsel av livsmedel till Antarktis, om livsmedlen förvaras och hanteras under kontrollerade förhållanden och om fjäderfäprodukter besiktigas i förväg för att förhindra att sjukdomar sprids.

24 §
Bortförande och förstöring av främmande arter

Tillståndshavaren är skyldig att innan tillståndet går ut från Antarktis föra bort organismer som han har infört till Antarktis eller att förstöra dem genom förbränning eller genom någon annan lika effektiv metod.

Var och en är skyldig att omedelbart genom förbränning eller genom någon annan lika effektiv metod förstöra till Antarktis utan tillstånd införda organismer som kan utgöra en risk för organismer som är naturligt förekommande i Antarktis eller att från Antarktis föra bort organismer som utgör en risk.

25 §
Särskilt skyddade områden

Tillstånd att bedriva verksamhet, färdas eller vidta åtgärder inom ett område som enligt bilaga V till protokollet har utsetts till särskilt skyddat område kan beviljas endast om verksamheten uppfyller kraven i den skötselplan som enligt bilaga V till protokollet har fastställts för området.

I tillståndsbeslutet skall myndigheten

1) i en bilaga ange de relevanta delarna av skötselplanen för området,

2) precisera områdets omfattning och läge, samt

3) specificera de tillåtna åtgärderna, tidpunkten och platsen för dem samt tillståndshavaren.

Om ett område som utsetts till särskilt skyddat område saknar skötselplan, kan tillstånd beviljas under förutsättning att åtgärden vidtas för ett nödvändigt vetenskapligt ändamål som inte kan tillgodoses genom att åtgärden vidtas någon annanstans. Tillstånd får dock inte beviljas, om åtgärden kommer att äventyra det naturliga ekosystemets funktion eller bevarande i området.

Ministeriet för ett register över de särskilt skyddade områdena, de särskilt reglerade områdena samt de historiska platserna och minnesmärkena i Antarktis.

5 kap.

Avfall och avfallshantering

26 §
Allmän omsorgsplikt

I Antarktis skall i all verksamhet ombesörjas att så litet avfall som möjligt uppkommer och att avfallet inte medför fara eller olägenhet för hälsan, miljön eller den vetenskapliga verksamheten.

27 §
Avfallshanteringen i Antarktis

Den som producerar eller innehar avfall i Antarktis skall från Antarktis föra bort det avfall som produceras eller innehas eller lagra, återvinna eller behandla detta samt ordna planeringen och genomförandet av avfallshanteringen så som stadgas i förordning och så som bestäms i de planer för avfallshantering som godkänts med stöd av 28 §.

28 §
Plan för avfallshantering

Det ministerium som svarar för miljöärenden godkänner planer för avfallshantering för permanenta baser, arbetsplatser och fältläger.

Ministeriet granskar planerna årligen och uppdaterar dem därvid vid behov. Om avfallshanteringsplanernas innehåll stadgas närmare genom förordning.

Vad 1 mom. stadgar gäller i tillämpliga delar också fartyg destinerade till Antarktis.

29 §
Bortförande av avfall från Antarktis

Avfall som förs bort från Antarktis skall återsändas till Finland.

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om bortförande av avfall också till andra stater.

30 §
Närmare bestämmelser

Det ministerium som svarar för miljöärenden kan meddela allmänna föreskrifter och anvisningar om gränsvärden för orenheter i utsläpp från ugnar avsedda för förbränning av avfall i Antarktis och om tekniska krav på utrustning som används i sådana ugnar samt om övrig avfallsbehandling.

6 kap.

Förhindrande av havsförorening som förorsakas av fartyg

31 §
Förhållande till annan lagstiftning

För att förhindra sådan havsförorening i Antarktis som förorsakas av fartyg tillämpas lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om inte något annat stadgas i detta kapitel.

32 §
Förbud mot utsläpp av farliga flytande ämnen

I Antarktis är det förbjudet att från fartyg i havet släppa ut

1) farliga flytande ämnen och

2) kemiska eller andra flytande ämnen som på grund av mängden eller innehållet är skadliga för den marina miljön.

33 §
Fast avfall och toalettavfallsvatten

I Antarktis är det så som genom förordning stadgas förbjudet att från fartyg släppa ut fast avfall och toalettavfallsvatten i havet.

34 §
Stadganden om fartygs konstruktion och mottagningsanordningar

Ministeriet skall innan tillstånd beviljas säkerställa att finska fartyg och sådana utländska fartyg som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten har tillräckligt stora tankar för lagring av följande avfall och ämnen:

1) oljeslam, oljigt barlastvatten, tankspolvatten samt andra oljehaltiga rester eller blandningar,

2) fast avfall,

3) farliga flytande ämnen,

Det avfall och de ämnen som avses i 1 mom. skall tömmas i mottagningsanordningar utanför Antarktis.

35 §
Anteckningar i skeppsdagboken

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om journaler över utsläppande i havet av fast avfall och toalettavfallsvatten eller om motsvarande anteckningar i skeppsdagboken.

7 kap.

Särskilda stadganden

36 §
Nödsituationer

Denna lag och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte i nödsituationer, såsom när människors liv eller hälsa är i omedelbar fara eller när fartyg, luftfartyg eller värdefull utrustning löper omedelbar risk att förstöras eller skadas och när underlåtenhet att iaktta denna lag eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den uppenbarligen är det ända sättet att avvärja hotet i fråga, eller när skadan genom detta förfarande skulle bli den minsta möjliga.

I nödsituationer skall förfaras så att den skadliga effekten på miljön i Antarktis blir så liten som möjligt.

Det ministerium som svarar för miljöärenden skall omedelbart underrättas om sådana nödsituationer som avses i 1 mom.

Ministeriet underrättar enligt bestämmelserna i protokollet alla övriga parter i protokollet och den kommitté som avses i artikel 11 i protokollet om åtgärder som vidtagits i nödsituationer.

37 §
Ändringssökande

Ändring i tillståndsärenden som ministeriet har avgjort med stöd av denna lag och i beslut som gäller sådana planer för avfallshantering som avses i 28 § får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Därvid iakttas stadgandena om ändringssökande i förvaltningsprocesslagen (586/96).

38 §
Hänvisningsstadgande

Om straff för sprängning av kärnladdning som skett i strid med förbudet i 4 § 1 mom. 1 punkten stadgas i 34 kap. 6 § strafflagen. Om straff för annan miljöförstöring som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten och 32 eller 33 §§ stadgas i 48 kap. 1―4 §§ strafflagen.

39 §
Olaglig befattning med mineralfyndighet

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot förbudet i 4 § 1 mom. 2 punkten skall för olaglig befattning med mineralfyndighet dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

40 §
Förseelse som gäller skyddet för Antarktis

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) bryter mot förbud som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten eller 2 mom. eller

2) försummar en skyldighet som avses i 5, 24, 26 eller 27 §, 34 § 2 mom., 35 §, 36 § 2 mom. eller i ett stadgande eller en bestämmelse som utfärdats med stöd av nämnda lagrum eller

3) företar avfallsförflyttning i strid med 29 §

skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe i lag, för förseelse som gäller skyddet för Antarktis dömas till böter.

På förseelse som gäller skyddet för Antarktis tillämpas finsk lag oavsett vad 1 kap. 6 § 1 mom. strafflagen stadgar.

41 §
Behörig domstol

Ett ärende som gäller överträdelse av denna lag anhängiggörs vid Helsingfors tingsrätt.

42 §
Tillsynsmyndighet

Det ministerium som svarar för miljöärenden utövar tillsyn över iakttagandet av denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

43 §
Avgifter

För handläggningen av ett tillstånd enligt denna lag uppbärs en avgift vars storlek bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

44 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag tillämpas inte på verksamhet som påbörjats förrän lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 101/1996
MiUB 5/1996
RSv 116/1996

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.