20/1998

Given i Helsingfors den 16 januari 1998

Förordning om ändring av förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen

På föredragning av försvarsministern

upphävs i förordningen den 26 januari 1951 angående tillämpning av värnpliktslagen (63/1951) 9 § 2 mom.,

ändras 8, 19 och 25 §, 54 § 2 och 3 mom., 55 § 2 mom., 73 § 2 mom., 74 § 1 mom., 77 § 2 mom., 90 § 1 mom., 91 § 1 mom. och 92 §,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i förordning 309/1966, 19 och 25 § samt 54 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 1361/1988, 55 § 2 mom., 77 § 2 mom., 90 § 1 mom., 91 § 1 mom. och 92 § sådana de lyder i förordning 1265/1992 samt 74 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 479/1971, som följer:

8 §

Centralnämnden för uppbådsärenden tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Centralnämnden kan anställa en lagfaren sekreterare.

19 §

Försvarsministeriet bestämmer i god tid på förhand de årliga allmänna dagarna för inträde i beväringstjänst.

25 §

Häradets polischef eller en polistjänsteman som han förordnat samt ett behövligt antal andra polismän skall vara närvarande vid uppbådet för att övervaka ordningen samt för att ge de upplysningar som behövs vid uppbådsförrättningen och annan handräckning.

54 §

Specialuppgifter, som ställer de högsta kraven och i vilka tjänstgöringstiden utgör 362 dagar, är en del av uppgifterna vid pansartrupperna samt inom radio-, elektronik- och signalområdet och en del av uppgifterna som militärfordonsförare samt sjöstridskrafternas och luftstridskrafternas specialtjänstuppgifter och motsvarande andra tekniskt eller i övrigt synnerligen krävande och ansvarsfulla uppgifter.

Uppgifter, som förutsätter speciella färdigheter och i vilka tjänstgöringstiden utgör 270 dagar, är försvarsgrens-, utbildningsgrens- och specialutbildningsuppgifter som kräver yrkeskunnighet.

55 §

Tjänstgöringstiden kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. för den som tjänstgjort under 180 dagar förkortas till 270 eller 180 dagar och för den som tjänstgjort över 180 dagar men under 270 dagar till 270 dagar. Om personen i fråga har tjänstgjort över 270 dagar kan hans tjänstgöringstid inte längre förkortas.

73 §

Kontrollkretsar är, om inte något annat bestäms, häraden.


74 §

Kontroll underkastade är

1) de som hör till reserven,

2) de som hör till lantvärnet,

3) de som hör till de aktiva trupperna.


77 §

Värnpliktiga som står under tillsyn och som tillhör lantvärnet meddelas i 1 mom. avsedda anvisningar av staben för militärlänet i fråga.

90 §

Reservister inkallas genom kungörelse eller genom en särskild kallelse som sänds till varje enskild övningspliktig till repetitionsövningar av kommendören för det militärlän under vars ledning den krigstida trupp skall ställas upp vid vilken reservisten har placerats eller enligt planerna skall placeras.


91 §

Om en reservist vill bli befriad från repetitionsövningar på grund av lyte eller sjukdom skall han tillställa staben för det militärlän som bestäms enligt 72 och 74 § läkarintyg över lytets eller sjukdomens art och vid behov infinna sig till besiktning eller sända in utredning om sitt förhinder.


92 §

Om en reservist som inkallats till en repetitionsövning vill ha uppskov skall han skriftligen anhålla därom hos staben för det militärlän som avses i 90 § 1 mom. Till ansökan skall fogas en utredning om de skäl på vilka han grundar sin ansökan.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1998.

Bestämmelserna i 54 § 2 och 3 mom. samt 55 § 2 mom. denna förordning tillämpas på de värnpliktiga som för första gången förordnas att träda i tjänst den 6 juli 1998 eller därefter. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som träder i tjänst före nämnda dag men efter att denna förordning har trätt i kraft liksom även för de värnpliktiga som är i tjänst när denna förordning träder i kraft fastställs enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft.

Om kallelsen till en repetitionsövning har sänts ut innan denna förordning träder i kraft skall om uppskov ansökas enligt de bestämmelser som var i kraft vid den tidpunkt när kallelsen sändes ut.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.