19/1998

Given i Helsingfors den 16 januari 1998

Lag om ändring av värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/1950) 5 §, 15 § 2 mom., 16 § 1 mom., 31 §, 33 § 5 mom., 37 § och 38 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § och 16 § 1 mom. i lag 1169/1988, 15 § 2 mom. i lag 387/1971, 31 §, 33 § 5 mom. och 38 § 1 mom. i lag 1260/1992 och 37 § delvis ändrad i nämnda lagar 1169/1988 och 1260/1992, samt

fogas till lagen nya 3 a, 7 a och 37 a § som följer:

3 a §

Syftet med beväringstjänsten är att utbilda och träna de värnpliktiga för uppgifter inom det militära försvaret och att på så sätt bidra till att skapa förutsättningar för produktion av de trupphelheter som behövs i händelse av krig.

I samband med beväringstjänsten och repetitionsövningarna kan sådan militär grundutbildning som deltagandet i internationell krishantering och fredsbevarande verksamhet förutsätter ges de värnpliktiga som frivilligt söker sig till utbildning av beredskapstrupper avsedda för sådana uppdrag. Utbildningen kan kortvarigt anordnas också utomlands.

5 §

Tiden för beväringstjänsten är minst 180 dagar. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som skall utbildas för sådana genom förordning närmare angivna uppgifter inom manskapet, som förutsätter speciella färdigheter, är 270 dagar. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som utbildas till officerare och underofficerare samt för sådana genom förordning närmare angivna specialuppgifter inom manskapet vilka ställer de högsta kraven är 362 dagar.

7 a §

Syftet med repetitionsövningarna, den extra tjänstgöringen och de frivilliga övningarna är att

1) göra det möjligt att upprätthålla den militära kunskap och förmåga som inhämtats under beväringstjänsten och att få övning däri samt att ge utbildning för mera krävande uppgifter,

2) göra de värnpliktiga förtrogna med de förändringar som utvecklingen inom det militära försvaret för med sig, samt att

3) göra det möjligt för trupphelheterna att öva i den sammansättning som är planerad för dem.

15 §

Om en värnpliktig som med stöd av 1 mom. befriats från aktiv tjänst under fredstid har varit minst fem månader i aktiv tjänst anses han ha fullgjort sin aktiva tjänstgöring.


16 §

En värnpliktig har rätt att enligt den i 5 § angivna tiden för beväringstjänsten få personlig permission under 6, 12 eller 18 dagar, vilken beviljas utan särskilt angiven orsak, samt dessutom att få faderskapsledighet under 6 dagar i samband med att ett eget barn föds. Har han under sin tjänstgöringstid utmärkt sig särskilt kan han, om förhållandena medger det, få duglighetspermission under sammanlagt högst 30 dagar.


31 §

Om en värnpliktig som har fyllt 17 år önskar träda i beväringstjänst som frivillig skall han före utgången av det år när han fyller 18 år tillställa staben för militärlänet en skriftlig ansökan därom.

33 §

Om en värnpliktigs utbildning enligt 1―3 mom. på en kurs eller ett utbildningsavsnitt måste avbrytas av hälsoskäl eller av andra orsaker som är oberoende av den värnpliktige, kan den längre tjänstgöringstid som enligt 5 § fastställts för honom med hans samtycke förkortas till 180 eller 270 dagar enligt vad som bestäms genom förordning.

37 §

I beslut av huvudstaben, staben för militärlänet eller uppbådsnämnden i ett värnpliktsärende får ändring sökas genom besvär hos centralnämnden för uppbådsärenden. Besvärsskriften får också tillställas den myndighet som fattat beslutet. En besvärsskrift som gäller ett beslut av uppbådsnämnden skall dock tillställas staben för det militärlän som saken gäller. Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Huvudstaben eller staben för militärlänet skall inom åtta dagar efter det besvärsskriften inkommit sända den jämte därtill hörande handlingar och sitt eget utlåtande till centralnämnden för uppbådsärenden.

Beslut om förordnande till eller inkallande i tjänst verkställs trots att besvär har anförts.

37 a §

Centralnämnden för uppbådsärenden består av en lagfaren ordförande och vice ordförande med erfarenhet av domarvärv samt av fem andra medlemmar, av vilka tre skall ha avlagt juris kandidatexamen och två skall vara officerare, i minst överstelöjtnants grad och med kännedom om värnpliktsärenden. Av medlemmarna får högst tre vara anställda inom försvarsministeriets förvaltningsområde. Centralnämnden är beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden, en officersmedlem och andra medlemmar är närvarande i en sådan sammansättning att företrädarna för försvarsministeriets förvaltningsområde inte är i majoritet av de närvarande medlemmarna. Om tillsättande av centralnämnden och om dess mandattid föreskrivs genom förordning.

38 §

Besvär som anförts hos centralnämnden för uppbådsärenden skall behandlas och avgöras i brådskande ordning. Beslut som meddelats i saken skall utan dröjsmål genom förmedling av huvudstaben eller staben för militärlänet tillställas ändringssökanden. Vid ärendets behandling i centralnämnden för uppbådsärenden iakttas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 februari 1998.

Bestämmelserna i 5 §, 15 § 2 mom., 16 § 1 mom. och 33 § 5 mom. denna lag tillämpas på de värnpliktiga som för första gången förordnas att träda i tjänst den 6 juli 1998 eller därefter. Tjänstgöringstiden för de värnpliktiga som träder i tjänst före nämnda dag men efter att denna lag har trätt i kraft liksom även för de värnpliktiga som är i tjänst när denna lag träder i kraft fastställs enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 184/1997
FöUB 2/1997
RSv 235/1997

Helsingfors den 16 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.