14/1998

Given i Helsingfors den 16 januari 1998

Lag om ändring av passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i passlagen av den 22 augusti 1986 (642/1986) 18 §,

ändras 5 § 4 mom., 6 § 2 mom., 8―11 och 13 §, 14 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom. 2 punkten, 15 § 1 mom., 16 § 3 mom., 17 § 1 mom., 19 § 4 mom. och 20 § 1 mom.,

av dessa lagrum 9 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1037/1988 samt 15 § 1 mom., 16 § 3 mom. och 17 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 5 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 13 a § samt till 20 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 §
Pass för minderårig

Kan någon vårdnadshavare på grund av resa eller sjukdom eller av annat motsvarande skäl inte ge i 1 eller 2 mom. nämnt samtycke och skulle dröjsmål med avgörandet medföra oskäligt men, behövs vårdnadshavarens samtycke inte. Har någon vårdnadshavare inte gett sitt samtycke kan pass ändå utfärdas för en minderårig, om det klart skulle strida mot barnets bästa att inte utfärda pass samt om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat.

Det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/1982) är skyldigt att på begäran av den myndighet som utfärdar pass ge ett utlåtande om huruvida förvägrande av pass klart strider mot barnets bästa. Myndigheten skall ge ett utlåtande i sådana fall då den sedan tidigare har uppgifter om den minderåriga eller dennes vårdnadshavare. I utlåtandet kan även tas in sådana uppgifter som enligt 57 § 1 mom. socialvårdslagen skall hållas hemliga, om detta är nödvändigt med tanke på barnets bästa.


6 §
Giltighetsområdet för pass

Giltighetsområdet för personligt pass skall begränsas på det sätt som sökanden begär eller på det sätt som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller socialnämnden i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass med begränsat giltighetsområde kan utfärdas även för den som avses i 9 § 1 mom. och då en minderårig antecknas i en förälders pass i de fall som avses i 5 § 2 mom. eller personligt pass utfärdas för en minderårig i de fall som avses i 5 § 4 mom.


8 §
Begränsad giltighetstid för pass

Personligt pass utfärdas för kortare tid än tio år på det sätt som sökanden begär eller på det sätt som en vårdnadshavare med stöd av 5 § 3 mom. eller det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen i fråga om omhändertaget barn har begränsat sitt samtycke. Pass kan utfärdas för kortare tid än tio år även för den som avses i 9 § 1 mom. och då pass i de fall som avses i 5 § 4 mom. utfärdas för en minderårig.

Har i pass antecknats barn till innehavaren av passet, utfärdas passet högst till den tidpunkt då det äldsta av de i passet antecknade barnen fyller 15 år.

För sökande som uppenbarligen kommer att förlora sitt finska medborgarskap med stöd av 8 a eller 8 b § medborgarskapslagen (401/1968) utfärdas pass högst till den tidpunkt då medborgarskapet förloras.

Giltighetstiden för pass är högst två år, då passet i de fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten utfärdas utan att giltigt pass indras.

För en värnpliktig kan pass utfärdas högst till utgången av det år då han fyller 28 år, om han inte styrker att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass för längre tid eller om inte något annat följer av särskilt vägande skäl.

9 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass kan förvägras

1) den som det på sannolika skäl finns anledning att misstänka för brott på vilket kan följa fängelse över ett år eller som är efterlyst såsom misstänkt för sådant brott eller som är åtalad för ett dylikt brott,

2) den som har blivit dömd till ovillkorligt fängelsestraff eller till bötesstraff på minst 60 dagsböter och straffet inte har avtjänats eller

3) värnpliktig som fyllt 28, till slutet av det år då han fyller 30 år, om han inte styrker att skyldigheten att försvara landet inte utgör hinder för utfärdande av pass.

Pass utfärdas inte för den som meddelats reseförbud enligt 2 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/1987) eller för den som meddelats utreseförbud eller förbud mot utfärdande av pass enligt 6 a § 1 mom. 1 punkten eller 38 § konkursstadgan (31 /1868).

10 §
Prövning av begränsningar och hinder för utfärdande av pass

Då det prövas om pass skall utfärdas för den som avses i 9 § 1 mom. skall det beaktas vilken betydelse resor har med hänsyn till dennes familjeförhållanden, hälsotillstånd, utkomst och yrke samt andra omständigheter. Vid prövningen skall dessutom beaktas om det med fog kan förmodas att personen i fråga reser utomlands för att undgå straff eller verkställigheten av straff, samt i fråga om villkorligt frigiven även övervakarens åsikt.

11 §
Resa från och till landet

Finsk medborgare skall resa från och till landet via ett gränsövergångsställe, om något annat inte följer av ett internationellt fördrag som är bindande för Finland. En passkontrollmyndighet eller en passkontrollör kan på det sätt som vederbörande ministerium närmare bestämmer bevilja tillstånd till utresa eller inresa också via ett annat ändamålsenligt ställe.

Genom förordning bestäms om gränsövergångsställen, passkontrollmyndigheter, passkontrollörer samt passkontrolluppgifter.

13 §
Ansökan om och utfärdande av pass

Pass utfärdas på skriftlig ansökan av polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör. Ansökan om personligt pass får även ges in till polisinrättningen i ett annat härad. Sökanden skall ge in passansökan personligen.

Genom förordning bestäms när personligt pass kan utfärdas av någon annan polisenhet än polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör.

Personligt pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands utfärdas av finsk diplomatisk beskickning eller konsulat som förestås av utsänd konsul, eller av finsk beskickning med en anställd finsk medborgare som vederbörande ministerium har gett befogenhet att utfärda pass. Ansökan får inges även till ett konsulat som förestås av en finsk honorär konsul. På begäran kan beskickning sända passet till sökanden genom förmedling av konsulat som förestås av honorär konsul.

Personligt pass för en finsk medborgare som befinner sig utomlands kan också utfärdas av polisinrättningen i det härad inom vars verksamhetsområde sökanden har eller senast har haft hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994).

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om förfarandet vid sökande och utfärdande av pass samt om de bilagor som krävs för ansökan. Vederbörande ministerium kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid sökande och utfärdande av pass.

13 a §
Förstörande av pass

Om passet inte har avhämtats inom ett år efter att passet beviljades, kan det ogiltigförklaras och förstöras. Härvid förfaller även beslutet att utfärda pass.

14 §
Förutsättningar för indragning av pass

Pass indras,


4) om det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen eller vårdnadshavaren har återtagit det samtycke som nämns i 5 § 1 mom.; om vårdnadshavaren återtar det samtycke som nämns i 5 § 1 mom. behöver passet inte dras in, om ett indragande klart skulle strida mot barnets bästa och om det kan anses uppenbart att barnet inte i strid med någon vårdnadshavares samtycke annat än tillfälligt förs till en annan stat. När det gäller skyldigheten för det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen att avge utlåtande om barnets bästa i ett ärende som gäller frågan om att ett pass inte skall dras in skall bestämmelserna i 5 § 5 mom. iakttas, eller


Pass kan indras,


2) om passet har förkommit eller stulits,


15 §
Indragning av pass

Pass dras in av den myndighet som utfärdat passet eller av polisinrättningen i det härad till vilket passinnehavarens hemkommun hör eller av en myndighet som nämns i 13 § 3 och 4 mom. eller, i det fall som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, av den myndighet som utfärdar nytt pass.


16 §
Förutsättningar för omhändertagande av pass

Bestämmelser om överlämnande av pass till polisen utan beslut om indragning finns i 2 kap. 2 § 3 mom. tvångsmedelslagen och i 38 § konkursstadgan.

17 §
Omhändertagande av pass

Pass omhändertas av den myndighet som dragit in passet eller på dennas begäran av polisen eller av en passkontrollör. I de fall som avses i 16 § 2 och 3 mom. får pass omhändertas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Därvid kan en polisman eller en passkontrollör tillvarata passet i syfte att överlämna det till en anhållningsberättigad tjänsteman. En myndighet som med stöd av 15 § har rätt att dra in pass kan i de fall som nämns i 16 § 2 mom. tillfälligt omhänderta pass om det är uppenbart att passet kan dras in med stöd av 14 §.


19 §
Tjänstepass och diplomatpass

Tjänstepass och diplomatpass utfärdas av vederbörande ministerium i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning.


20 §
Ändringssökande

Angående sökande av ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över beslut av beskickning behandlas av länsrätten i Nylands län.


Beslut genom vilket en minderårig har beviljats pass med stöd av 5 § 4 mom. eller beslut enligt 14 § 1 mom. 4 punkten om att inte dra in passet skall iakttas även om ändring söks.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 182/1997
FvUB 27/1997
RSv 222/1997

Helsingfors den 16 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.