1401/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen de n 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 5 § 1 mom. 15 punkten, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 och 4 mom., 11 §, 22 § 1 mom. och 25 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. 15 punkten i lag 666/1996, 7 § 1 mom. och 11 § i lag 98/1990, 8 § 1 mom. i lag 665/1993, 9 § 1 mom. i lag 680/1997, 9 § 4 mom. och 25 § i lag 1317/1994 samt 22 § 1 mom. i lag 1061/1995 och

fogas till 19 §, sådan den lyder i lag 1537/1993, temporärt ett nytt 7 mom. och till 29 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 98/1990 samt i lagar 1716/1991, 554/1993 och 833/1996, ett nytt 6 mom. som följer:

5 §
Begränsningar i rätten till arbetslöshetsdagpenning

Berättigad till arbetslöshetsdagpenning är inte en person


15) för den tid som han har rätt till semesterlön eller för den tid på vilken semesterersättning som betalas när ett arbetsförhållande på minst en månad upphör eller senare kan periodiseras på basis av den lön som skall betraktas som hans stabiliserade lön eller, i fråga om en person som ansöker om grunddagpenning, på grundvalen av den lön som erhållits på basis av det senaste arbetsförhållandet.


7 §
Skyldighet att ta emot arbete

Den som utan giltigt skäl vägrar att ta emot ett av arbetskraftsmyndigheten anvisat eller honom på något annat sätt individuellt erbjudet arbete som inte berörs av strejk, lockout eller blockad och som med beaktande av hans arbetsförmåga kan anses lämpligt för honom och för vilket lön betalas enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, gängse lön för sådant arbete på arbetsorten, har under två månader från det han vägrade ta emot arbete inte rätt till arbetslöshetsersättning. Om arbetet skulle ha varat högst fem dagar, börjar rätten till arbetslöshetsdagpenning på motsvarande sätt efter en månad.


8 §
Skyldighet att delta i utbildning

En person som utan giltigt skäl vägrar att delta i eller genom sitt eget förfarande vållar att han inte blir vald till sådan av arbetskraftsmyndigheten anvisad för honom lämpad utbildning, under vilken utkomsten för honom och dem han skall försörja skäligen tryggas så som stadgas i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, eller som efter att ha påbörjat en utbildning utan giltigt skäl har avbrutit eller av eget förvållande har blivit avstängd från utbildningen, har under två månader, räknat från det han vägrade delta i utbildningen, inte blev vald, avbröt utbildningen eller blev avstängd från den, inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Som sådan utbildning betraktas i fråga om personer under 20 år en yrkesutbildning där eleven får de skäliga sociala förmåner som de som utbildas har rätt till.


9 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

En person som utan giltigt skäl har lämnat sitt arbete eller själv har varit orsak till att arbetsförhållandet upphört, har under tre månader inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbetet skulle ha varat högst fem dagar, har han under en månad inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om en person genom sitt eget förfarande har varit orsak till att ett arbetsavtal inte har kommit till stånd, har han under två månader inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbetet skulle ha varat högst fem dagar, har han under en månad inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Tiden räknas från den dag då han genom sitt eget förfarande har varit orsak till att arbetsavtal inte har kommit till stånd eller från den dag då arbetsförhållandet upphörde. En person som upprepade gånger vägrar delta i åtgärder som arbetskraftsmyndigheten erbjuder i syfte att klarlägga arbetsförmågan eller arbetskonditionen eller andra därmed jämförliga åtgärder som måste anses vara skäliga och som främjar sysselsättningen, utan godtagbart skäl, har under två månader inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Tiden räknas från den dag då han vägrade.


Den som under de närmast föregående sex månaderna innan han anmälde sig vid arbetskraftsbyrån har varit mindre än sex veckor på arbetsmarknaden och inte kan ange något godtagbart skäl till sin frånvaro, har under två månader efter det han anmälde sig som arbetslös arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. En person anses ha varit på arbetsmarknaden om han har varit i sådant arbete som avses i 16 § 2 mom. eller har varit sysselsatt i företagsverksamhet eller varit arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå.

11 §
Upprepad vägran att ta emot arbete eller att delta i utbildning

Om en person upprepade gånger utan giltig orsak vägrar att ta emot arbete som avses i 7 § eller ta del i utbildning som avses i 8 §, eller om av hans förfarande annars kan dras den slutsatsen att han inte vill ta emot arbete eller ta del i utbildning som kan anses lämpa sig för honom, har han inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän han i minst tre månader har varit i arbete eller tagit del i utbildning som avses i 8 §.

19 §
Längden av perioden för den jämkade dagpenningen

I de maximibelopp och maximitider som nämns i 1 och 2 mom. inräknas dock inte jämkad dagpenning som utbetalas för 1998.

22 §
Grunddagpenningens belopp

Grunddagpenningens fulla belopp är 120 mark per dag.


25 §
Förhöjning av förmånerna

De i lagens 22 och 24 § angivna markbeloppen justeras så som lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956) bestämmer.

29 §
Rätt att erhålla vissa uppgifter

Folkpensionsanstalten skall meddela den berörda arbetslöshetskassan, om en mottagare av dagpenning avvägd enligt förtjänsten eller dennas make beviljas stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagens 19 § 7 mom. är i kraft till utgången av 1998.

Lagens 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 och 4 mom. och 11 § tillämpas, om en tidsgräns överskrids eller ett förfarande som medför skyldighet att vara i arbete sker sedan lagen har trätt i kraft.

De i 22 och 24 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestämda markbeloppen motsvarar det poängtal för folkpensionsindex, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas ut i januari 1998 beräknas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 152/1997
ShUB 31/1997
RSv 225/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.