1395/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om lantbrukets forskningscentral

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ställning inom förvaltningen

Lantbrukets forskningscentral är en statlig inrättning som är underställd jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Forskningscentralens uppgifter

Lantbrukets forskningscentral främjar jordbruks- och livsmedelsproduktionen inom sitt verksamhetsområde samt livsmedelshushållningens konkurrenskraft, landsbygdens livskraft och bevarandet av en trivsam livsmiljö med en hållbar utveckling som mål.

Forskningscentralen har till uppgift att för utvecklandet av jordbruket och livsmedelshushållningen producera och förmedla kunskap som i första hand grundar sig på tillämpad forskning samt att delta i utvecklandet av teknologin och överföringen av teknologin till företag i branschen. Forskningscentralen verkar i samarbete med universitetet, forskningsinrättningar och andra instanser inom området.

Forskningscentralen kan också ges andra uppgifter som lämpar sig för inrättningen på det sätt som bestäms genom förordning.

3 §
Direktion

Lantbrukets forskningscentral har en direktion om vars tillsättande, mandatperiod, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning.

4 §
Mottagande av donationer

Lantbrukets forskningscentral har rätt att ta emot donationer för sin verksamhet.

5 §
Ingående av avtal

Lantbrukets forskningscentral kan ingå avtal om utförande av uppgifter som lämpar sig för dess verksamhet och undersökningar som gäller dess verksamhetsområde samt om genomförande av gemensamma forskningsprogram.

6 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 december 1988 om lantbrukets forsknings- central (1158/1988) jämte ändringar.

RP 198/1997
JsUB 14/1997
RSv 217/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.