1393/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster

Trafikministeriet har med stöd av 10 § 1, 4 och 5 mom. samt 11, 18, 37 och 45 § telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

På sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster tillämpas vad som bestäms i detta beslut. Finland delas in i teleområden enligt vad som bestäms i detta beslut.

Detta beslut tillämpas också på sådana nät och tjänster som används i det allmänna telenätverket eller som har anslutits till nätverket, även om den verksamhet som utövas inte förutsätter anmälan enligt 6 § telemarknadslagen eller koncession enligt 7 § i samma lag.

Både telenätföretag och teletjänstföretag kan sköta förmedling. Ett telenätföretags förmedlingsanordningar utför grundkopplingen i nätet för styrningen av meddelanden i telenätet.

Detta beslut tillämpas inte på programöverföringsnät eller på deras sammankoppling med andra telenät, om inte programöverföringsnäten också används för annan telekommunikation än programöverföring.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) sammankoppling fysisk och logisk sammankoppling av teleföretagens funktioner för att säkerställa att användarna kan utöva telekommunikation och nå ett annat teleföretags tjänster,

2) teleområden områden enligt det kartblad som bifogas detta beslut,

3) lokalteletjänster teletjänster där telekommunikation förmedlas mellan fasta anslutningar inom samma teleområde eller som en del av en annan teletjänst,

4) fjärrteletjänster teletjänster där telekommunikation förmedlas mellan fasta anslutningar inom olika teleområden eller som en del av en annan teletjänst,

5) abonnentnummer ett nummer eller någon annan kod som anvisats användaren för identifiering av anslutningen och som används inom telekommunikation,

6) prefix ett nummer eller någon annan kod som anvisats ett teleföretag för dess identifiering och som används inom telekommunikation,

7) mobilteletjänst teletjänster där terminalutrustning som är ansluten till teletjänsterna under förbindelsen kan röra sig från en basstation till en annan inom nätets område,

8) internationell teletjänst teletjänster via vilka telekommunikation kan utövas mellan teletjänster i Finland och utländska telenät och teletjänster; till internationell teletjänst räknas inte sådana teletjänster vilkas förbindelser som sådana kopplas tillbaka till Finland,

9) programöverföringsnät ett telenät som huvudsakligen används för överföring av program,

10) avtal om anslutning ett avtal mellan ett teleföretag och en användare som gäller tillhandahållande och användning av en anslutning och, i tillämpliga delar, telekommunikationstjänster,

11) resttrafik fjärrteletjänster eller internationella teletjänster där det teleföretag som tillhandahåller tjänsten inte har identifierats,

12) sammankopplingsavgifter avgifter som avses i 18 § 1 mom. telemarknadslagen, samt

13) förhandsval en facilitet beställd av användaren för styrning av ett valt anrop utan prefix.

Med telenät, allmänt telenät, teletjänst, telenätföretag, teletjänstföretag, ministerium, anslutning, sammankoppling och betydande marknadsinflytande avses vad som bestäms i 4 § telemarknadslagen (396/1997).

3 §
Teleföretagets rättigheter

Ett teleföretag har rätt att till sitt förfogande få de koder och abonnentnummer som är nödvändiga för den verksamhet det utövar och som anvisas av Teleförvaltningscentralen. Ett teleföretag som hyrt en abonnentförbindelse får fortfarande använda det abonnentnummer som tidigare använts för anslutningen i enlighet med vad som särskilt bestäms om nummerportabilitet.

4 §
Numrering

Teleförvaltningscentralen förvaltar och fördelar på ansökan nummer och adresser till telenäten och teletjänsterna öppet, rättvist och utan att diskriminera någon samt publicerar och upprätthåller nummer- och adressplaner för telenäten. Teleförvaltningscentralen skall sörja för att ansökningar som gäller numrering och adresser behandlas utan dröjsmål.

På numreringen av e-postadresser tillämpas detta beslut enligt vad Teleförvaltningscentralen bestämmer.

Numreringen av telekommunikationen när det gäller servicenummer skall ordnas så, att det allmänna nödnumret är 112 och polisens nödnummer 10022 i hela landet. Det allmänna nödnumret skall ha förbindelse till alla av Teleförvaltningscentralen föreskrivna nödtjänster.

Användningen av de övriga servicenumren skall ordnas på det sätt som Teleförvaltningscentralen bestämmer.

Nummerportabilitet skall ordnas på det sätt som Teleförvaltningscentralen bestämmer. Beträffande avgifterna för portabilitet skall efterföljas vad som stadgas i 16 § 2 mom.

5 §
Anslutning av ett teletjänstföretags anläggningar till det allmänna telenätet

Ett teletjänstföretags central- eller andra anläggningar ansluts till ett telenätföretags allmänna telenät på det sätt som Teleförvaltningscentralen bestämmer. Teleförvaltningscentralen bestämmer egenskaperna hos de gränssnitt i det allmänna telenätet som tas i bruk av teletjänstföretaget.

Ett telenätföretag skall ge teletjänstföretagen möjlighet att inom mobil telekommunikation själva öppna, administrera och stänga användarnas teleförbindelser.

En i 1 mom. avsedd sammankoppling kan genomföras när teletjänstföretaget har visat Teleförvaltningscentralen att teleföretaget uppfyller kraven enligt 26 §.

6 §
Samverkan mellan teletjänster

Teleföretagens system sammankopplas med varandra med hjälp av ett telenät på så sätt att teletjänsterna är allmänt tillgängliga, dock med beaktande av vad som stadgas i 10 §.

Teleförvaltningscentralen bestämmer vilka teletjänsters samverkan som skall garanteras.

En sammankoppling som avses ovan i 1 mom. kan utföras när

1) de system som kopplas samman uppfyller de tekniska föreskrifter som gäller i Finland och

2) teleföretagens separat definierade teletjänster är förenliga med varandra.

7 §
Bortkoppling av anläggningar

Om det påvisas att ett teletjänstföretags verksamhet orsakar omedelbar eller allvarlig fara eller störning för skötseln av annan telekommunikation i det allmänna telenätverket, har telenätföretaget rätt att koppla bort teletjänstföretagets anläggningar från sitt allmänna telenät, om inte faran eller störningen kan undanröjas på något annat sätt. Telenätföretaget skall genast meddela bortkopplingen till Teleförvaltningscentralen, som med stöd av telemarknadslagen beslutar om nödvändiga åtgärder. I fråga om skadeståndsskyldighet gäller vad som bestäms i 47 § telemarknadslagen.

8 §
Sammankoppling av telenät

Telenätföretagens allmänna telenät skall sammankopplas enligt vad som bestäms i 10 § 1 och 2 mom. telemarknadslagen. Sammankopplingen skall genomföras så snart som möjligt efter att en skriftlig begäran om detta har lämnats in. Om en överenskommelse inte kan nås avgör ministeriet ärendet i enlighet med 10 § 5 mom. telemarknadslagen.

Teleförvaltningscentralen bestämmer vilka väsentliga krav enligt 4 § 14 punkten telemarknadslagen som skall tillämpas vid sammankoppling av telenät samt de interna prefixen och deras användningsprinciper.

9 §
Telekommunikation inom teleområden och med mobilteleapparater

Teleföretagen skall komma överens om sammankoppling av de telenät och teletjänster som är i bruk inom ett teleområde så, att telekommunikation är möjlig mellan alla anslutningar inom teleområdet. Ett teleföretag med betydande marknadsinflytande är skyldigt att godkänna alla rimliga krav på sammankoppling.

På mobiltelenät och mobilteletjänster tillämpas principen enligt 1 mom.

10 §
Tillgång till fjärrteletjänster och internationella teletjänster

Teleföretag med betydande marknadsinflytande skall till alla sina anslutningar på teleområdet erbjuda tillträde till alla fjärrteletjänster och internationella teletjänster som står till buds på teleområdet.

11 §
Sammankoppling av fjärrteletjänster

Teleföretagen har rätt att koppla samman fjärrteletjänster.

12 §
Sammankoppling av internationella teletjänster

Telekommunikationen till internationella teletjänster skall styras till ett teleföretag som utövar internationell televerksamhet via den fjärrteletjänst som företaget anvisar, om inte teleföretagen beslutar om något annat.

Från varje allmän internationell teletjänst skall ordnas tillträde till samtliga lokalteletjänster.

13 §
Sammankoppling av mobilteletjänster

Vad som bestäms i 10, 11 och 24 § och för fjärrtelekommunikationens del 22 och 23 § gäller inte sammankoppling av mobilteletjänster.

Telekommunikation för sammankoppling av mobilteletjänster och övriga teletjänster skall styras via fjärrteletjänst eller genom direkt förbindelse mellan tjänsterna.

14 §
Internationell telekommunikation till det nationella telenätet

Teleföretag som har rätt att idka internationell televerksamhet i någon av Europeiska gemenskapernas medlemsstater, eller i någon stat som följer Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om basteletjänster, får förmedla telekommunikation från internationella transmissionsförbindelser direkt till det nationella telenätet i de sammankopplingspunkter de önskar och ordna de nödvändiga nationella transmissionsförbindelser som behövs för denna televerksamhet.

15 §
Ansvar för sammankopplingen

För ordnandet av sammankoppling enligt 10, 12 och 14 § ansvarar de i respektive paragraf avsedda teleföretagen tillsammans.

16 §
Avgifterna för sammankoppling och kostnadsberäkningssystemen

Ett teleföretag med betydande marknadsinflytande som tillhandahåller anslutning till sina telenät eller teletjänster skall iaktta vad som bestäms i denna paragraf.

Avgifterna för sammankoppling skall vara offentliga, tillräckligt specificerade och stå i rimlig proportion till prestationskostnaderna. Avgifterna för sammankoppling kan inkludera en skälig avkastning på det placerade kapitalet.

Beträffande avgifterna för sammankoppling skall publiceras tillräckligt specificerade prislistor jämte villkor.

Teleföretaget skall ta i bruk sådana redovisningssystem av vilkas beskrivning framgår de kostnadsstandarder och det bokföringsförfarande som tillämpats samt fördelningen av kostnaderna och delkostnaderna för sammankoppling enligt huvudtitlar samt reglerna för fördelningen.

Teleföretaget skall tillställa ministeriet en beskrivning av de redovisningssystem som används för sammankopplingen. Ministeriet anses ha godkänt ibruktagandet av redovisningssystemet om det inte har meddelat något annat inom en månad efter att beskrivningen lämnats in. Beskrivningarna av redovisningssystemen skall efter ministeriets godkännande vara offentligt tillgängliga.

17 §
Uppbörd av teleavgifter

Ett teleföretag som har ingått avtal om anslutning är skyldigt att på skäliga villkor som teleföretagen sinsemellan avtalat uppbära teleavgifter också för andra teleföretags prestationer som har använts från anslutningen eller lämna tillräckliga uppgifter för fakturering av tjänsterna.

Om ett teleföretag vars prestationer har använts anmäler att det själv uppbär teleavgifter också av nämnda abonnenter inom ett annat teleföretag, får det teleföretag som ingått avtal om anslutning inte efter en rimlig övergångsperiod uppbära avgifterna för dessa prestationer.

Ett teleföretag vars prestationer har använts kan själv uppbära alla sina teleavgifter. Det teleföretag som har ingått avtal om anslutning skall i så fall på begäran ge detta teleföretag uppgifter om de anslutningars abonnentnummer från vilka dessa prestationer har använts, samt namn och adress till den som är skyldig att betala avgifterna för anslutningen.

Teleföretaget skall medan teleförbindelsen pågår till det andra teleföretaget överföra uppgifter om abonnentnumret för den anslutning som är skyldig att betala för teleförbindelsen. Om överföringen inte är tekniskt möjlig, skall det teleföretag som har ingått avtal om anslutning ge det teleföretag som själv uppbär sina teleavgifter uppgifter om mängden prestationer som använts, tiden för användningen, varaktigheten och andra uppgifter om användaren som behövs vid faktureringen.

Om ett teleföretag som har ingått avtal om anslutning av tekniska skäl inte kan ge de i 4 mom. avsedda anslutningsspecifika uppgifterna, skall det uppbära teleavgifterna utan ersättning.

Ett teleföretag som har ingått avtal om anslutning och som kan ge de i 4 mom. avsedda uppgifterna har rätt att fordra att det i 1 mom. avsedda teleföretaget själv uppbär sina teleavgifter efter en rimlig övergångsperiod.

18 §
Ändringar i avtal om sammankoppling

Om ett avtal om sammankoppling inte överensstämmer med de bestämmelser som utfärdats, skall teleföretagen ändra det inom en av ministeriet föreskriven rimlig tid.

19 §
Offentliggörande av och tillgång till uppgifter

Ett teleföretag med betydande marknadsinflytande skall publicera och hålla villkoren för sammankoppling jämte specifikationer tillgängliga för teleföretag som anhåller om sammankoppling. Teleföretag som anhåller om sammankoppling skall dessutom meddelas sådana ändringar i villkoren för sammankoppling som är avsedda att genomföras inom loppet av sex månader, om inte ministeriet beslutar något annat.

Avtalen om sammankoppling skall inlämnas fullständiga till ministeriet där de är offentligt tillgängliga, med undantag av de av trafikministeriet bestämda delar som innehåller uppgifter om parternas strategier för affärsverksamheten.

20 §
Telekommunikation till en lokalteletjänst

En teleterminalutrustning kan kopplas till flera än en anslutning. Telekommunikation till teleterminalutrustningen styrs då via den teletjänst som angetts genom valet av anropsnummer, om inte något annat följer av 2 mom.

Innehavare av anslutningar som avses i 1 mom. har rätt att avtala med ett av de teleföretag som givit någon av nämnda anslutningar att all telekommunikation till teleterminalutrustningen oavsett anropsnummer skall styras via det ifrågavarande teleföretagets lokalteletjänst.

Teleförvaltningscentralen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

21 §
Val av teletjänst vid varje separata samtal

När det tekniskt är möjligt och inget annat följer av detta beslut, skall teleföretag med betydande marknadsinflytande erbjuda användare som utgörs av hushåll bestående möjlighet att för varje förbindelse separat själv välja vilken fjärrteletjänst eller internationell teletjänst han använder.

När användaren har valt fjärrteletjänst eller internationell teletjänst, får teleföretaget inte styra telekommunikationen via en annan teletjänst, om inte teleföretagen sinsemellan har kommit överens om något annat. Kostnader som föranleds av en inbördes överenskommelse får inte höja den avgift som uppbärs av användaren för prestationen.

22 §
Förhandsval

Teleföretag med betydande marknadsinflytande skall på beställning av teleföretag som innehar specificerad fullmakt mot skälig engångsersättning ordna ett val av fjärrteletjänster och internationella teletjänster så att anrop som väljs utan prefix eller med riktnummer 00 styrs till den fjärrteletjänst eller internationella tjänst som användaren uppgett.

Teleföretag får erbjuda förhandsval endast när det kan erbjuda förhandsval till alla teleföretag som erbjuder fjärrteletjänster och internationella teletjänster på lika villkor och mot en med beaktande av kostnaderna rimlig ersättning.

Teleföretag med betydande marknadsinflytande skall utföra 00-förhandsval för de lokala teletjänsternas del senast från och med den 30 september 1998 och för mobilteletjänsternas del senast från och med den 1 januari 1998.

Ifall ett teleföretag med betydande marknadsinflytande börjar erbjuda 00-förhandsvalstjänster före den utsatta tid som avses i 3 mom., skall teleföretaget tillställa ministeriet leveransvillkoren för erbjudande av tjänsterna senast tre månader innan erbjudandet av tjänsten planerats inledas. Tjänsten får inte erbjudas förrän ministeriet har meddelat att villkoren godkänts som opartiska.

23 §
Spärrning av val av prefix

Teleföretag får erbjuda användare som utgörs av hushåll endast sådan spärrning av val av prefix som görs på lika villkor i förhållande till alla konkurrerande teleföretag. Teleföretaget kan erbjuda andra än användare som utgörs av hushåll en spärrning av val som dessa särskilt begär och önskar.

Prefixet 00 får inte spärras genom åtgärder i den allmänna televerksamheten, om inte all internationell telekommunikation från anslutningen spärras samtidigt.

Teleföretag med betydande marknadsinflytande skall för användaren ordna spärrning av val av prefix inom fjärrtelekommunikation eller internationell telekommunikation i sin central och utan dröjsmål utföra begärda ändringar för spärrning av valen av prefix så snart teleföretaget mottagit användarens eller dennes ombuds begäran om styrning eller ändring av styrning. Åtgärderna skall vidtas jämlikt i förhållande till alla teleföretag som idkar fjärrteleverksamhet och internationell televerksamhet.

24 §
Val utan prefix, resttrafik

Om användaren inte väljer någon fjärrteletjänsts eller internationell teletjänsts prefix, och användaren inte avtalat om förhandsval, skall anropet styras till en sådan fjärrteletjänst eller internationell teletjänst som kan förmedla den förbindelse som ingåtts. Finns det flera sådana tjänster skall anropet styras till dem enligt vad som bestäms i 2 och 6 mom. samt i 22 och 23 §.

Teleföretagen skall styra resttrafiken inom respektive teleområde i den proportion som fås när det sammanlagda antalet minuter för samtal som anropats med ett teleföretags prefix divideras med antalet minuter för alla andra samtal som anropats på motsvarande sätt. Teleförvaltningscentralen ansvarar för att fördelningsproportionerna kontrolleras med 2―6 månaders intervaller.

Resttrafiken fördelas på det sätt som anges i 2 mom. mellan sådana teleföretag vars tjänster alla användare kan anlita utan att ingå särskilda avtal om anslutning eller teletjänst.

Resttrafiken styrs slumpmässigt till de olika teletjänsterna avvägd på det sätt som bestäms i 2 mom. Priset för resttrafik fastställs enligt 4 mom. på grundval av det slumpmässigt valda nätet och inom internationell telekommunikation även på grundval av det land dit samtalet riktas.

Den avgift som uppbärs för resttrafik går i sin helhet till det teleföretag via vars teletjänst telekommunikationen styrts.

Om teleföretagen inte har nått en överenskommelse om hur resttrafiken skall ordnas inom en månad från det att en ny användning av en teletjänst har blivit möjlig, beslutar Teleförvaltningscentralen på begäran av det teleföretag som utövar teletjänstverksamheten hur telekommunikationen skall styras.

25 §
Ersättande av kostnaderna för sammankoppling

Ett telenätföretag med betydande marknadsinflytande skall erbjuda alla teletjänstföretag sammankoppling på lika villkor och till ett med beaktande av kostnaderna rimligt pris.

Om sammankopplingen åsamkar anläggnings- eller programändringar i telenätföretagets nät, skall teletjänstföretaget avtala med telenätföretaget om de anskaffningar som ändringarna föranleder och om ersättande av kostnaderna enligt kostnadsgrunderna.

26 §
Krav

Teleförvaltningscentralen meddelar med stöd av 37 § telemarknadslagen tekniska föreskrifter om

1) kontrollen och godkännandet av teleföretagens anläggningar,

2) villkoren för användningen av anläggningarna, vilka är nödvändiga för säkerställandet av anläggningarna, verksamhetens tillförlitlighet och kvaliteten beträffande förmedlade telekommunikationen,

3) teleföretagens identifiering, och

4) telenätens tekniska identifiering.

27 §
Teleförvaltningscentralens befogenheter

Teleförvaltningscentralen har befogenheter att

1) av särskilda skäl på ansökan befria ett teleföretag från sammankopplingsskyldighet enligt 10, 12 och 13 § för en viss tid,

2) av grundad anledning i enskilda fall bestämma hur sammankopplingen skall ordnas när det är tekniskt oändamålsenligt att ordna den i enlighet med detta beslut,

3) av särskilda skäl bestämma att ett teleföretags förbindelser skall kopplas bort från det allmänna telenätet, samt

4) efter att ha begärt utlåtande av företrädarna för användarna företa mindre ändringar i teleområdesgränserna.

Användarens teleräkning skall i de fall som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten utformas på samma sätt som om sammankopplingen vore ordnad i enlighet med detta beslut.

28 §
Ikraftträdande och författningar som upphävs

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut den 21 maj 1997 om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster (479/1997) jämte ändringar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG; EGT nr 199, 26.7.1997, s. 32

Helsingfors den 22 december 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Överingenjör
Antti Kohtala

TELEOMRÅDENA I FINLAND

Karta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.