1383/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 16 § 3 mom. och 40 § 3 mom., samt

fogas till 31 § ett nytt 5 mom. och till 42 §, sådan den lyder i lagar 1465/1994 och 1126/1996, ett nytt 4 mom. som följer:

16 §
Beskattning av näringssammanslutningar och deras delägare

Vid beräkningen av en näringssammanslutnings inkomst skall inte beaktas dividender, i 31 § 5 mom. avsedda dividendersättningar, räntor eller vinstandelar som sammanslutningen har förvärvat i Finland och som är förknippade med rätt till gottgörelse för bolagsskatt, inte heller därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt. Sådana dividender, dividendersättningar, räntor, vinstandelar och gottgörelser för bolagsskatt som avses ovan skall fördelas för beskattning som delägarnas inkomst enligt de andelar som dessa har av sammanslutningens resultat.

31 §
Särskilda stadganden om naturliga avdrag

Avdragbara utgifter är inte ersättningar som till sitt belopp motsvarar dividenden för aktier och som den skattskyldige enligt ett avtal om återköp eller lån av aktier eller ett annat sådant avtal eller ett avtalskomplex bestående av ett eller flera med varandra sammanhängande avtal har betalt i stället för dividenden och genom vilka rätten till dividenden för viss tid eller tills vidare har övergått på den skattskyldige (dividendersättning). Dividendersättning anses ha blivit betald även om ingen separat överenskommelse om betalning av sådan har ingåtts.

40 §
Kapitalinkomstandelen av inkomstandel för delägare i näringssammanslutningar

När den kapitalinkomstandel som avses i 1 och 2 mom. beräknas, skall också beaktas sådana till sammanslutningens näringsverksamhet eller jordbruk hörande dividender, dividendersättningar, räntor, vinstandelar och gottgörelser för bolagsskatt som enligt 16 § 3 mom. har fördelats som inkomst för sammanslutningens delägare.


42 §
Kapitalinkomstandelen av dividender från andra bolag än börsbolag

Vad som ovan i 1―3 mom. bestäms om dividend skall också tillämpas på dividendersättning som någon erhåller i stället för dividend samt därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på dividendersättningar som erhålls den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 218/1997
StaUB 43/1997
RSv 240/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.