1380/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 69 § 1 och 2 mom., 71 § 4 mom. samt 72 §, sådana de lyder i lag 413/1997, som följer:

69 §

Ändring i tullmyndighetens eller fordonsförvaltningscentralens beslut söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I ett beslut genom vilket bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar över distriktstullkammarens beslut har tullombudet vid distriktstullkammaren och över tullstyrelsens beslut tullombudet vid tullstyrelsen samt över fordonsförvaltningscentralens beslut det skatteombud som avses i 55 §. Ändring skall sökas skriftligen, och besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas den myndighet vars beslut överklagas. Om det beslut som överklagas har erhållits i elektronisk form eller i någon annan form som lämpar sig för automatisk databehandling, skall till besvärsskriften fogas en utskrift av beslutet i vanlig läsbar form.

Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då bilskatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över beslut om något annat än fastställande av skatt är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombudet och skatteombudet är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet har fattats.


71 §

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt på statens vägnar har tullombudet vid tullstyrelsen. Ifråga om beslut som fattats av fordonsförvaltningscentralen förs statens talan av skatteombudet vid Nylands länsskatteverk.

72 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller för sökande av ändring i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997
LaUB 18/1997
RSv 234/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.