1379/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 39 § 3 mom. och 48 § 5 mom., sådant det sistnämnda lagrummet lyder i lag 547/1996, samt

ändras 45 § 1―3 mom., 46 §, 48 § 4 mom. och 50 § 1 mom. som följer:

45 §

Ändring i tullmyndighetens beslut söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I ett beslut genom vilket tullstyrelsen bestämt att förhandsavgörande inte meddelas får ändring dock inte sökas genom besvär. Besvärsrätt på statens vägnar över distriktstullkammares beslut har tullombudet vid distriktstullkammaren och över tullstyrelsens beslut tullombudet vid tullstyrelsen. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas den tullmyndighet vars beslut överklagas.

Besvärstiden i ett ärende som gäller fastställande av accis eller accisåterbäring är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år under vilket de fastställdes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över ett annat beslut är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för tullombudet är 30 dagar från beslutet.

Om sökande av ändring gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


46 §

Om tullmyndigheten så som avses i 44 § rättar eller annars korrigerar sitt beslut enligt framställda yrkanden, förfaller besvären.

Till den del yrkandena i besvären inte ger anledning till rättelse eller korrigering av ett beslut skall tullmyndigheten avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål ge in handlingarna i ärendet till länsrätten i Nylands län.

48 §

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. På statens vägnar utövas besvärsrätten av tullombudet vid tullstyrelsen.

50 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer sänka eller helt avlyfta accis, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta, restavgift eller ränta med anledning av uppskov, vilka har betalts eller skall betalas. Finansministeriet kan dock överta avgörandet i ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tull styrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997
LaUB 18/1997
RSv 234/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.