1378/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 39 § 3 mom. samt

ändras 30 §, 37 § 1 och 2 mom. samt 38 §, 40 § 4 mom. och 41 § som följer:

30 §

Beträffande följderna av försenad betalning av tull samt indrivning av tull i utsökningsväg och säkerställande av indrivning av tull tillämpas, om inte något annat bestäms i gemenskapens lagstiftning, bestämmelserna i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961), med undantag för bestämmelserna om grundbesvär, samt bestämmelserna i lagen om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter (395/1973). De medel som erhållits av den tullskyldige används till betalning av tull i den ordning som bestäms om skatt i lagen om skatteuppbörd (611/1978).

37 §

Ändring i tullmyndighets beslut skall sökas genom besvär hos länsrätten i Nylands län. Besvärsrätt på statens vägnar över en distriktstullkammares beslut har tullombudet vid distriktstullkammaren och över tullstyrelsens beslut tullombudet vid tullstyrelsen.

Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas den tullmyndighet vars beslut överklagas.


38 §

Tullmyndighet skall med anledning av besvär undersöka om de i artikel 236 i kodexen avsedda förutsättningarna för återbetalning och eftergift av tull eller förutsättningar för rättelse eller korrigering av något annat ärende föreligger. Om tullmyndigheten enligt framställt yrkande återbetalar eller efterger tull eller på annat sätt rättar eller korrigerar sitt beslut, förfaller besvären.

Till den del en i besvären framställd ansökan inte ger anledning till återbetalning eller eftergift av tull eller till annan rättelse eller korrigering av ett överklagat ärende, skall tullmyndigheten avge sitt utlåtande om besvären och utan dröjsmål ge in handlingarna i ärendet till länsrätten i Nylands län.

40 §

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens beslut. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. Besvär anförs på statens vägnar av tullombuden vid tullstyrelsen.

41 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller för sökande av ändring i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Besvärsärenden som är anhängiga vid tull styrelsen när lagen träder i kraft överförs till länsrätten i Nylands län för behandling.

RP 192/1997
LaUB 18/1997
RSv 234/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.