1369/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om speciella fisketillstånd för enskilda fartyg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller det system med fisketillstånd som förutsätts i rådets förordning (EG) nr 779/97 om upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Östersjön, det system med tillstånd som med stöd av rådets förordning (EG) nr 3317/94 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal behövs för förvaltning av avtal som kommissionen ingått med ett tredje land samt det system med tillstånd för fiske i internationella vatten som avses i rådets förordning (EG) nr 1627/94 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

speciella fisketillstånd särskilda fisketillstånd, fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal och fisketillstånd för internationella vatten,

särskilt fisketillstånd ett fisketillstånd som i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 779/97 om upprättande av ett förvaltningssystem för fiskeansträngningar i Östersjön berättigar till fiske och som beviljas fartyg som seglar under finländsk flagg,

fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal ett sådant fisketillstånd för enskilda fartyg som nämns i rådets förordning (EG) nr 3317/94 om allmänna bestämmelser om tillstånd att bedriva fiske i ett tredje lands vatten inom ramen för ett fiskeavtal och som baserar sig på ett fiskeavtal som gemenskapen har ingått med ett tredje land,

fisketillstånd för internationella vatten ett särskilt fisketillstånd som berättigar till fiske i internationella vatten.

3 §
Särskilt fisketillstånd

Ett fartyg med mer än 15 meter mellan perpendiklarna eller mer än 18 meters längd överallt som seglar under finländsk flagg skall ansöka om ett särskilt fisketillstånd för yrkesfiske som bedrivs till havs inom gemenskapens vattenområde.

Särskilt fisketillstånd kan beviljas fartyg som har en sådan giltig fiskelicens som avses i 6 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen (1575/1994).

Ett särskilt fisketillstånd ger ett fartyg möjlighet att bedriva fiske under en angiven period inom ett visst område för ett visst fiske.

4 §
Fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal

Ett fartyg som seglar under finländsk flagg skall ansöka om fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal när det gäller fiske som bedrivs i ett tredje lands vatten.

Villkor för beviljande av fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal är att fartyget har en sådan giltig licens som avses i 6 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen samt en fiskelicens som beviljats av ett tredje land. Detta tillstånd beviljas med stöd av avtal som ingåtts mellan gemenskapen och ett tredje land inom ramen för kvoten för Finland och avtalets övriga bestämmelser.

5 §
Fisketillstånd för internationella vatten

Ett fartyg som seglar under finländsk flagg skall ansöka om fisketillstånd för internationella vatten när det gäller fiske som bedrivs i internationella vatten.

Detta tillstånd kan beviljas fartyg som har en sådan giltig licens som avses i 6 § jordoch skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen.

6 §
Tillståndsmyndighet

På ansökan kan särskilda fisketillstånd beviljas av arbetskrafts- och näringscentralen på den ort där fartyget har registrerats. På ansökan kan jord- och skogsbruksministeriet bevilja fisketillstånd inom ramen för ett fiskeavtal och fisketillstånd för internationella vatten.

7 §
Uppgifter som skall antecknas i speciella fisketillstånd

Om de uppgifter som skall antecknas i ett speciellt fisketillstånd bestäms i bilaga 1 i rådets förordning (EG) nr 1627/94 om allmänna bestämmelser för särskilda fisketillstånd.

8 §
Upphörande och indragning av speciella fisketillstånd

Ett speciellt fisketillstånd blir ogiltigt om fartygets licens dras in.

Ett speciellt fisketillstånd kan dras in antingen slutgiltigt eller för viss tid, om innehavaren av tillståndet inte uppfyller de villkor som erhållandet av tillståndet förutsätter eller om fisket inte bedrivs i enlighet med tillståndet.

Tillståndsmyndigheten beslutar om indragning av speciella fisketillstånd.

9 §
Skyldighet att visa upp handlingar

Då fiske bedrivs skall fartyget medföra vederbörligt speciellt fisketillstånd. När så krävs skall tillståndet visas upp för övervakningsmyndigheten.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelse

Under 1998 gäller ett temporärt särskilt fisketillstånd från det ansökan om speciellt fisketillstånd inlämnas tills beslut om tillstånd fattas.

Rådets förordning (EEG) nr 779/97; EGT nr L 113, 30.4.1997, s. 1

Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Mia Merikoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.