1361/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om arbetsmarknadsstöd

På föredragning av arbetsministern föreskrivs med stöd av lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) och 35 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984):

1 §
Betalning av arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd utbetalas i efterskott i betalningsperioder från det rätt till dagpenning uppkommit så att den första betalningsperioden är två veckor lång och varje därpå följande betalningsperiod fyra veckor lång. Arbetsmarknadsstödet betalas på ett av förmånstagaren uppgivet konto i en penninginrättning som är verksam i Finland så att det kan lyftas av sökanden inom en vecka från betalningsperiodens utgång. Arbetsmarknadsstödet kan dock betalas ut även på något annat sätt, om det inte är möjligt att betala det på ett konto eller om sökanden anger en särskild orsak som godkänts av folkpensionsanstalten.

Samordnat eller minskat arbetsmarknadsstöd enligt 23 § 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) samt ersättning för uppehälle under tiden för arbetspraktik kan dock betalas månatligen i efterskott.

2 §
Sökande och betalning av arbetsmarknadsstöd som betalas till arbetsgivaren

Ansökan om beviljande av sådant arbetsmarknadsstöd som avses i 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd lämnas till folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller till den arbetskraftsbyrå där den person som sysselsätts är arbetslös arbetssökande.

I ansökan skall ingå en utredning om arbetsförhållandets längd, arbetstiden och lönekostnaderna samt lämnas övriga uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Till ansökan skall dessutom fogas ett skriftligt arbets- eller läroavtal eller någon annan av arbetskraftsbyrån godkänd utredning om en sådan förbindelse som avses i 12 a § 4 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd.

Folkpensionsanstaltens lokalbyrå betalar arbetsmarknadsstödet till arbetsgivaren månatligen i efterskott på ett av arbetsgivaren uppgivet konto i en penninginrättning som är verksam i Finland på basis av en ansökan om utbetalning som arbetskraftsbyrån har godkänt.

Stödet kan betalas för en längre period än den som nämns i 3 mom., om stödtagaren samtycker till det.

3 §
Rätt till ersättning för uppehälle

Till den som inte får arbetsmarknadsstöd under tiden för arbetspraktiken betalas inte sådan ersättning för uppehälle som avses i 11 a § lagen om arbetsmarknadsstöd. Ersättning för uppehälle betalas inte heller, om det arbetsmarknadsstöd som betalas under tiden för arbetspraktiken i enlighet med 23 § 3 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd har

1) minskats eller

2) samordnats och den lön eller annan arbetsinkomst som beaktas vid samordningen överstiger 750 mark i månaden.

4 §
Beloppet av ersättning för uppehälle

Den ersättning för uppehälle som betalas under tiden för arbetspraktik är lika stor som den ersättning för uppehälle som nämns i 15 § förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (912/1990).

5 §
Finansiering av arbetsmarknadsstöd

Arbetsministeriet anvisar folkpensionsanstalten de medel som behövs för utbetalning av arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle av det anslag som för ändamålet har tagits in i statsbudgeten under arbetsministeriets förvaltningsområdes huvudtitel.

6 §
Fastställande av förskott

Folkpensionsanstalten skall årligen, senast den 15 november, för fastställande av förskott tillställa arbetsministeriet en beräkning av det belopp som skall utbetalas i arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle under följande år.

Arbetsministeriet skall fastställa följande års förskott senast den 1 december.

Förskottet skall omedelbart justeras, om grunderna för det har förändrats väsentligt.

7 §
Utbetalning av förskott

Staten skall betala förskottet till folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond så att minst en sjättedel av det årliga förskottets belopp betalas i januari och därefter det återstående beloppet varje månad i lika stora rater. För att finansieringen skall kunna tryggas eller om det årliga förskottet förändras väsentligt, kan förskottet periodiseras på ett sätt som avviker från vad som nämns ovan.

Förskotten betalas den första vardagen varje månad.

8 §
Utredningar om arbetsmarknadsstöd

För varje kalendermånad och hela det dittillsvarande finansåret skall folkpensionsanstalten före utgången av följande månad till arbetsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet lämna en utredning om beloppet av det arbetsmarknadsstöd som den har betalt. Av utredningen skall framgå

1) arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle som har utbetalts till dem som deltagit i arbetspraktik,

2) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning,

3) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till dem som deltagit i yrkesvägledningseller rehabiliteringsåtgärder,

4) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts på grundval av den tid då personen i fråga sökt arbete och

5) arbetsmarknadsstöd som har utbetalts till arbetsgivaren.

Av specificeringen skall framgå antalet personer till vilka eller för vilkas sysselsättning arbetsmarknadsstöd har utbetalts samt antalet dagar för vilka arbetsmarknadsstöd har utbetalts.

9 §
Fastställande av statens slutliga finansiering

I anslutning till folkpensionsanstaltens bokslut skall årligen fastställas det belopp som under räkenskapsåret av statens medel bör ha utbetalts i arbetsmarknadsstöd och ersättning för uppehälle. Skillnaden mellan de betalda förskotten och det fastställda beloppet beaktas i det förskott som skall utbetalas i augusti efter att bokslutet har fastställts.

10 §
Information om arbetspraktikavtal

Ett exemplar av arbetspraktikavtalet skall ges den som ordnar praktikplatsen. En kopia av avtalet skall ges till den som skall delta i arbetspraktiken och till förtroendemannen eller någon annan företrädare för arbetstagarna på arbetspraktikplatsen.

11 §
Undertecknande av beslut om arbetsmarknadsstöd

Beslut som avses i 30 § lagen om arbetsmarknadsstöd skall undertecknas. Beslut i form av ADB-utskrifter eller åtminstone delvis färdigtryckta handlingar kan dock ges maskinellt undertecknade.

12 §
Delegationer

Vad som i förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/1984) föreskrivs om behandling av utkomstskyddsärenden i de utkomstskyddsdelegationer som avses i 35 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tillämpas även på ärenden som gäller arbetsmarknadsstöd.

13 §
Anvisningar

Arbetsministeriet meddelar vid behov anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1680/1993) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.