1349/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) 2 § 17 punkten,

sådan den lyder i lag 572/1992,

ändras 3 § och 11 § 1, 2 och 4 mom., samt

fogas till 2 § nya 2 a- och 20 punkter och till 23 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


2 a) insättningsgarantifonden som avses i 6 a kap. kreditinstitutslagen,


20) kreditinstituts och värdepapperföretags holdingsammanslutning.

3 §
Bestämmelser som skall tillämpas

Om finansinspektionen bestäms i denna lag. Lagen om Finlands Bank (719/1997) och andra författningar som gäller Finlands Bank skall dessutom tillämpas på finansinspektionens förvaltning, om inte något annat bestäms i denna lag.

Lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) och lagen om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar (573/1989) skall tillämpas på finansinspektionen.

11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har rätt att på ett förrättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt för granskning få tillgång till de handlingar och andra dokument som gäller tillsynsobjektet och dess kunder och som anses vara behövliga för utförandet av uppdraget. Finansinspektionen har även rätt att för granskning få tillgång till tillsynsobjektets databehandlingssystem och andra system samt kassa och övriga tillgångar.

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obefogat dröjsmål tillställa finansinspektionen de uppgifter som den begär samt de utredningar som finansinspektionen anser vara behövliga för fullgörande av sitt uppdrag.


Vad som ovan i 1―3 mom. bestäms om tillsynsobjekt skall tillämpas också på

1) företag som i förhållande till tillsynsobjektet är ett sådant moderföretag, dotterföretag eller intresseföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997),

2) andra företag som hör till ett kreditinstituts eller ett värdepappersföretags konsolideringsgrupp, och

3) verksamhetsställen inom Posten i Finland Ab som har hand om Postbanken Ab:s affärsverksamhet i fråga om Postbanken Ab:s bankverksamhet.

23 §
Vite

Finansinspektionen har i 1 mom. angiven befogenhet mot ett i 11 § 4 mom. avsett företag som vägrar uppfylla sina skyldigheter enligt 11 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997
EkUB 34/1997
RSv 215/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.