1347/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 22―25, 27, 28, 32―43 § och 6 kap.,

av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 583/1997,

ändras 6, 21, 26 och 29―31, samt

fogas till 1 § ett nytt 5 mom., till 5 § ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 16 a, 56 a och 56 b § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

På värdepappersföretag tillämpas kreditinstitutslagen (1607/1993) enligt vad som bestäms i denna lag.

5 §
Definitioner

Med tjänsteföretag avses i denna lag ett företag som huvudsakligen producerar tjänster för ett eller flera värdepappersföretag genom att äga, besitta eller förvalta fastigheter, eller som producerar databehandlingstjänster eller andra motsvarande, till värdepappersföretags huvudsakliga verksamhet hörande tjänster för ett eller flera värdepappersföretag.

6 §
Konsolideringsgrupp

Till ett värdepappersföretag konsolideringsgrupp räknas värdepappersföretag, dess inhemska eller utländska holdingsammanslutning samt inhemska och utländska värdepappersföretag, finansiella institut och tjänsteföretag

1) vari värdepappersföretaget eller dess holdingsammanslutning har sådant inflytande bestämmande som avses i 1 kap. 5 och 6 §,

2) som har gemensam förvaltning med värdepappersföretaget, dess holdingsammanslutning eller dessas dotterföretag, eller

3) som har gemensam ledning med värdepappersföretaget, dess holdingsammanslutning eller dessas dotterföretag.

Vad som i 1 mom. 2 och 3 punkten bestäms om dotterföretag skall på motsvarande sätt tillämpas på företag till vilket värdepappersföretag eller dess holdingsammanslutning står i ett sådant förhållande som avses i 2 eller 3 punkten.

En holdingsammanslutning samt ett värdepappersföretag som har i 1 mom. 1 punkten angivet inflytande bestämmande i ett värdepappersföretag, finansiellt institut eller tjänsteföretag eller som står i ett i 1 mom. 2 eller 3 punkten angivet förhållande till ett i fråga om balansomslutningen mindre värdepappersföretag, finansiellt institut eller tjänsteföretag, benämns i denna lag konsolideringsgruppens moderföretag.

Ett värdepappersföretag, finansiellt institut eller tjänsteföretag vari ett annat värdepappersföretag eller en holdingsammanslutning har i 1 mom. 1 punkten angivet bestämmande inflytande, samt ett värdepappersföretag, finansiellt institut eller tjänsteföretag till vilket en holdingsammanslutning eller ett värdepappersföretag som är större i fråga om balansomslutningen står i ett sådant förhållande som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten, benämns i denna lag konsolideringsgruppens dotterföretag.

En konsolideringsgrupps dotterföretag vars balansomslutning utgör mindre än en procent av den för moderföretaget senast fastställda balansomslutningen och inte når upp till 10 miljoner ecu eller motsvarande belopp, behöver inte sammanställas med konsolideringsgruppen. Om ett till en konsolideringsgrupp hörande dotterföretags balansomslutning sammanräknad med andra till konsolideringsgruppen hörande dotterföretags balansomslutning utgör minst fem procent av den konsoliderade balansomslutningen eller om uppgifterna för företaget skall sammanställas med koncernbokslutet, skall företaget likväl hänföras till konsolideringsgruppen.

Ett till konsolideringsgruppen hörande företag kan vid tillämpningen av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn, enligt vad finansinspektionen i det enskilda fallet beslutar, lämnas obeaktat ifall tillämpningen inte behövs för uppnående av syftet med den gruppbaserade tillsynen.

16 a §
Finansiering av förvärv och emottagande som pant av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Ett värdepappersföretag och ett till samma konsolideringsgrupp hörande företag får bevilja lån för förvärv av egna och sitt moderföretags aktier och andelar och ta emot sådana som pant endast med de begränsningar som anges i 2 och 3 mom. Med lån jämställs säkerhet som av värdepappersföretagets eller ett till dess konsolideringsgrupp hörande företags medel ställs för återbetalningen av lån som avses i föregående mening.

Om något annat inte följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett till dess konsolideringsgrupp hörande företag, utan hinder av 7 kap. 1 § 1 mom. och 12 kap. 7 § 3 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) samt 34 § 3 mom. lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv eller emottagande som pant av egna eller moderföretagets aktier och andelar, om dessa är sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten hör till värdepappersföretagets eller det till dess konsolideringsgrupp hörande företagets normala affärsverksamhet och lånet har beviljats eller panten tagits emot på sådana sedvanliga villkor som värdepappersföretaget iakttar i sin verksamhet.

Ett kreditinstitut och ett till dess konsolideringsgrupp hörande företag får såsom pant ta emot egna och moderföretagets aktier och andelar högst till ett nominellt belopp som motsvarar 10 procent av det långivande företagets eller, ifall aktier eller andelar i det långivande företagets moderföretag har tagits emot som pant, av moderföretagets bundna kapital.

Denna paragrafs bestämmelser om egna och moderföretagets aktier och andelar skall på motsvarande sätt tillämpas på egna och av moderföretaget emitterade grundfondsandelar, placeringsandelar, kapitalbevis, kapitallån, debenturer och övriga förbindelser som är efterställda emittentens övriga skulder.

21 §
Bokslut och delårsrapport

På värdepappersföretags bokslut och koncernbokslut skall tillämpas 30―39 § kreditinstitutslagen.

På offentliggörande av värdepappersföretags bokslut samt på värdepappersföretags delårsrapporter skall tillämpas lagen om aktiebolag och värdepappersmarknadslagen.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter samt ge anvisningar och utlåtanden om upprättande av delårsrapporter samt av särskilda skäl för viss tid bevilja dispens från bestämmelserna om delårsrapport i värdepappersmarknadslagen och lagen om aktiebolag, om detta inte leder till att investerarnas ställning äventyras. I fråga om bestämmelserna, anvisningarna, utlåtandena och dispenserna skall i tillämpliga delar iakttas 31 § 2―4 mom. kreditinstitutslagen. På värdepappersföretags delårsrapporter skall inte tillämpas 2 kap. 11 § 3 mom. värdepappersmarknadslagen. I delårsrapporten skall nämnas om dispens har beviljats.

26 §
Revision samt särskild granskning och granskare

I fråga om värdepappersföretags revision och revisorer samt förordnande av särskild granskning och granskare gäller revisionslagen (936/1994) och 42―44 § kreditinstitutslagen.

29 §
Generalklausul om riskkontroll

Ett värdepappersföretag och till dess konsolideringsgrupp hörande företag får inte i sin verksamhet ta en så stor risk att kreditinstitutets soliditet eller konsoliderade soliditet utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitutet och de till dess konsolideringsgrupp hörande företagen skall ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig intern övervakning och tillräckliga riskkontrollsystem.

Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om de krav som ställs på de i 1 mom. avsedda riskkontrollsystem och på den interna kontrollen.

30 §
Likviditet

Ett värdepappersföretags likviditet skall vara tryggad på ett med hänsyn till dess verksamhet tillräckligt sätt.

31 §
Minsta kapitalbas

På värdepappersföretags kapitalbas och konsoliderade kapitalbas skall tillämpas 72 § 3 och 4 mom., 73―75 och 79 § kreditinstitutslagen.

Ett värdepappersföretags sammanlagda kapitalbas skall alltid uppgå till minst det startkapital som bestäms i 13 §. Vid fusion mellan två eller flera värdepappersföretag kan finansinspektionen medge undantag från detta krav. Det övertagande värdepappersföretagets eller det nybildade värdepappersföretagets kapitalbas får emellertid inte sjunka under den sammanlagda kapitalbas som de fusionerade företagen hade vid tidpunkten för fusionen.

Beloppet av ett värdepappersföretags kapitalbas och konsoliderade kapitalbas skall alltid uppgå till minst det enligt 72 § 1 mom., 76―78, 78 a, 78 c, 79 a och 81 a § kreditinstitutslagen beräknade beloppet. Utöver vad som bestäms i de nämnda paragraferna får beloppet av värdepappersföretagets kapitalbas och konsoliderade kapitalbas inte underskrida en fjärdedel av de fasta kostnader som upptagits i den för föregående räkenskapsperiod godkända resultaträkningen eller, ifall det efter fastställandet av bokslutet har skett betydande förändringar i värdepappersföretagets verksamhet, det belopp som finansinspektionen fastställt på ansökan av värdepappersföretaget.

På värdepappersföretags stora kundrisker och konsoliderade stora kundrisker tillämpas 69―71 § kreditinstitutslagen.

Om ett värdepappersföretags kapitalbas eller konsoliderade kapitalbas sjunker under det belopp som bestäms i 2―4 mom. skall värdepappersföretaget utan dröjsmål rapportera detta till finansinspektionen och vidta åtgärder för att uppfylla kravet på kapitalbasen eller den konsoliderade kapitalbasen. Finansinspektionen skall för värdepappersföretaget bestämma en tid inom vilken kravet på kapitalbasen och den konsoliderade kapitalbasen skall vara uppfyllt eller framställa hos finansministeriet om återkallande av värdepappersföretagets koncession.

Om ett värdepappersföretags kapitalbas sjunker under det i 2―4 mom. angivna beloppet får företaget inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar dispens. Om ett värdepappersföretags konsoliderade kapitalbas sjunker under det i 2―4 mom. angivna beloppet, får värdepappersföretaget och till dess konsolideringsgrupp hörande företag inte dela ut vinst eller annan avkastning på det egna kapitalet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar dispens. I fråga om den rätt till dividend som tillkommer aktieägarna i sådana finansiella institut i aktiebolagsform samt i tjänsteföretag som hör till samma konsolideringsgrupp som ett värdepappersföretag gäller, utan hinder av vad som bestäms ovan, 12 kap. 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktiebolag.

8 kap.

Straffstadganden

56 a §
Värdepappersföretags bokföringsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet upprättar bokslut eller koncernbokslut i strid med 4 kap., i strid med beslut som finansministeriet utfärdat med stöd därav eller i strid med finansinspektionens föreskrifter skall, om inte gärningen är straffbar som ett bokföringsbrott eller som ett bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9 eller 10 § strafflagen och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, dömas till böter för värdepappersföretags bokföringsförseelse.

56 b §
Brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier

Den som uppsåtligen bryter mot vad som i 16 a § föreskrivs om lån och säkerheter eller om emottagande av moderföretagets aktier, andelar, kapitallån, debenturer eller därmed jämförbara förbindelser som pant skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den bestäms på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om finansiering av förvärv av värdepappersföretags egna aktier, dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997
EkUB 34/1997
RSv 215/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.