1339/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Bokföringsförordning

På föredragning av handels- och industriministern bestäms med stöd av 8 kap. 6 § bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997):

1 kap.

Resultaträknings- och balansräkningsscheman

1 §
Resultaträkning enligt kostnadsslag

Resultaträkningen skall upprättas enligt följande schema, om inte annat bestäms nedan:

1. OMSÄTTNING

2. Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning

3. Tillverkning för eget bruk

4. Övriga rörelseintäkter

5. Material och tjänster

a) Material, förnödenheter och varor

aa) Inköp under räkenskapsperioden

ab) Förändring av lager

b) Köpta tjänster

6. Personalkostnader

a) Löner och arvoden

b) Lönebikostnader

ba) Pensionskostnader

bb) Övriga lönebikostnader

7. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Avskrivningar enligt plan

b) Nedskrivningar av tillgångar bland bestående aktiva

c) Exceptionella nedskrivningar av rörliga aktiva

8. Övriga rörelsekostnader

9. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

10. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

11. VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

12. Extraordinära poster

a) Extraordinära intäkter

b) Extraordinära kostnader

13. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

14. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av reserver

15. Inkomstskatt

16. Övriga direkta skatter

17. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

I en resultaträkning enligt schemat i 1 mom. skall i underpunkterna c och d till punkt 10 separat uppges de intäkter som har erhållits från företag inom samma koncern. På motsvarande sätt skall i underpunkt g till punkt 10 uppges räntekostnader och övriga finansiella kostnader som utgör betalningar till företag inom samma koncern.

Från inkomstskatterna får de skatter som föranleds av extraordinära poster avskiljas och tas upp som en post efter punkt 12 i en resultaträkning som stämmer överens med schemat i 1 mom. Då är rubriken för punkt 13 "VINST (FÖRLUST) EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER".

2 §
Resultaträkning enligt funktion

Resultaträkningen får upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 1 § 1 mom., om inte annat bestäms nedan:

1. OMSÄTTNING

2. Kostnader för inköp och tillverkning

3. Bruttobidrag

4. Kostnader för försäljning och marknadsföring

5. Administrationskostnader

6. Övriga rörelseintäkter

7. Övriga rörelsekostnader

8. RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

9. Finansiella intäkter och kostnader

a) Intäkter från andelar i företag inom samma koncern

b) Intäkter från andelar i ägarintresseföretag

c) Intäkter från övriga placeringar bland bestående aktiva

d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter

e) Nedskrivningar av placeringar bland bestående aktiva

f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva

g) Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

10. VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

11. Extraordinära poster

a) Extraordinära intäkter

b) Extraordinära kostnader

12. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

13. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av reserver

14. Inkomstskatt

15. Övriga direkta skatter

16. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)

I en resultaträkning enligt schemat i 1 mom. skall i underpunkterna c och d till punkt 9 separat uppges de intäkter som har erhållits från företag inom samma koncern. På motsvarande sätt skall i underpunkt g till punkt 9 uppges räntekostnader och övriga finansiella kostnader som utgör betalningar till företag inom samma koncern.

Från inkomstskatterna får de skatter som föranleds av extraordinära poster avskiljas och tas upp som en post efter punkt 11 i en resultaträkning som stämmer överens med schemat i 1 mom. Då är rubriken för punkt 12 "VINST (FÖRLUST) EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER".

3 §
Resultaträkning för ideella sammanslutningar och stiftelser

Resultaträkningen för ideella sammanslutningar och stiftelser skall upprättas enligt följande schema:

Ordinarie verksamhet

1. Intäkter

2. Kostnader

a) Personalkostnader

b) Avskrivningar

c) Övriga kostnader

3. Överskott/underskott

Tillförda medel

4. Intäkter

5. Kostnader

6. Överskott/underskott

Investerings- och finansieringsverksamhet

7. Intäkter

8. Kostnader

9. Överskott/underskott

Extraordinära poster

10. Extraordinära intäkter

11. Extraordinära kostnader

12. Allmänna understöd

13. Räkenskapsperiodens resultat

14. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av reserver

15. Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

Med en ideell sammanslutnings eller stiftelses ordinarie verksamhet avses verksamhet för uppnående av det syfte som nämns i sammanslutningens eller stiftelsens stadgar eller bolagsordning.

Intäkterna och kostnaderna i varje grupp skall anges tillräckligt specificerade i resultaträkningen eller i en not till den. Intäkterna av och kostnaderna för den ordinarie verksamheten skall med beaktande av verksamhetens art och omfattning dessutom specificeras enligt verksamhetsområde i resultaträkningen eller i en not till den. I fråga om rörelsen kan uppges endast totalbeloppen av intäkter och kostnader, varvid till resultaträkningen skall fogas en särskild resultaträkning över rörelsen.

Består en ideell sammanslutnings eller stiftelses verksamhet huvudsakligen av besittning av fastighet, kan schemat i 4 § användas i tillämpliga delar.

4 §
Resultaträkning för fastighet

Resultaträkningen för verksamhet som baserar sig på besittning av fastighet i andra företag än de som avses i 3 kap. 9 § 1 mom. 1―3 punkten bokföringslagen upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 1 § 1 mom.:

1. Intäkter av fastighet

a) Vederlag

b) Hyror och arrenden

c) Serviceintäkter

d) Övriga intäkter av fastigheten

2. Kreditförluster och korrektivposter

3. Kostnader för fastighetens skötsel

a) Personalkostnader

b) Förvaltning

c) Drift och underhåll

d) Skötsel av gårdsområden

e) Städning

f) Värme

g) Vatten och avloppsvatten

h) El och gas

i) Avfallshantering

j) Skadeförsäkringar

k) Hyror och arrenden

l) Fastighetsskatt

m) Reparationer

n) Övriga skötselkostnader

4. FASTIGHETSBIDRAG

5. Avskrivningar och nedskrivningar

a) Byggnader och konstruktioner

b) Maskiner och inventarier

c) Övriga utgifter med lång verkningstid

6. Finansiella intäkter och kostnader

a) Dividendintäkter

b) Ränteintäkter

c) Övriga finansiella intäkter

d) Räntekostnader

e) Övriga finansiella kostnader

7. VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

8. Extraordinära poster

a) Extraordinära intäkter

b) Extraordinära kostnader

9. VINST (FÖRLUST) FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

10. Bokslutsdispositioner

a) Förändring av avskrivningsdifferens

b) Förändring av reserver

11. Direkta skatter

12. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)/ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)

I ett bostadsaktiebolag får resultaträkningen upprättas med iakttagande av schemat enligt 1 § 1 mom. i stället för det som bestäms i 1 mom., ifall samtliga delägare har gett sitt samtycke till detta.

Om de vederlag som uppbärs kan specificeras som vederlag för skötsel samt vederlag för amorteringar och räntor, skall de sistnämnda redovisas under punkten övriga finansiella intäkter.

5 §
Yrkesutövares resultaträkning

Yrkesutövares resultaträkning som avses i 7 kap. 4 § bokföringslagen får upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 1 §:

1. Intäkter

a) Intäkter av yrkesutövning

b) Övriga ordinära intäkter

c) Extraordinära intäkter

d) Uttag för eget bruk

e) Minskning av reserver

2. Kostnader

a) Material, förnödenheter och varor

aa) Vid räkenskapsperiodens början

ab) Inköp under räkenskapsperioden

ac) Vid räkenskapsperiodens slut

b) Löner

c) Hyror och arrenden

d) Övriga ordinära kostnader

e) Avskrivningar

f) Extraordinära kostnader

g) Räntor

h) Ökning av reserver

i) Direkta skatter

3. Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

Om intäkterna och kostnaderna har redovisats i resultaträkningen enligt prestationsprincipen, skall detta anges i resultaträkningen eller i en bilaga till den.

6 §
Balansräkning

Balansräkningen uppgörs enligt följande schema:

A k t i v a

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Grundläggningsutgifter

2. Forskningsutgifter

3. Utvecklingsutgifter

4. Immateriella rättigheter

5. Goodwill

6. Övriga utgifter med lång verkningstid

7. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

2. Byggnader och konstruktioner

3. Maskiner och inventarier

4. Övriga materiella tillgångar

5. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Andelar i ägarintresseföretag

4. Fordringar hos ägarintresseföretag

5. Övriga aktier och andelar

6. Övriga fordringar

7. Egna aktier eller andelar

B RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter/Varor

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar

1. Kundfordringar

2. Fordringar hos företag inom samma koncern

3. Fordringar hos ägarintresseföretag

4. Lånefordringar

5. Övriga fordringar

6. Obetalda aktier/andelar

7. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Andelar i företag inom samma koncern

2. Egna aktier eller andelar

3. Övriga aktier och andelar

4. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

P a s s i v a

A EGET KAPITAL

I Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Övriga fonder

1. Fond för egna aktier eller andelar

2. Reservfond

3. Fonder enligt bolagsordningen eller stadgarna

4. Övriga fonder

V Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

VI Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

1. Avskrivningsdifferens

2. Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Skatteavsättningar

3. Övriga avsättningar

D FRÄMMANDE KAPITAL

1. Masskuldebrevslån

2. Lån mot konvertibla skuldebrev

3. Skulder till kreditinstitut

4. Pensionslån

5. Erhållna förskott

6. Skulder till leverantörer

7. Finansieringsväxlar

8. Skulder till företag inom samma koncern

9. Skulder till ägarintresseföretag

10. Övriga skulder

11. Resultatregleringar

I punkt B.II bland aktiva enligt schemat i 1 mom. skall beloppet av långfristiga fordringar anges för sig. Detsamma gäller posterna enligt underpunkterna 1―7 i samma punkt.

I punkt D bland passiva enligt schemat i 1 mom. skall beloppet av långfristiga skulder anges för sig. Detsamma gäller posterna enligt underpunkterna 1―11 i samma punkt.

En ideell sammanslutning eller stiftelse skall i sin balansräkning särskilt ta upp sådana medel eller sådant kapital vars användning har begränsats med specialbestämmelser.

Medel som skall förvaltas särskilt skall tas upp som en egen grupp i balansräkningen.

7 §
Förkortad balansräkning

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får balansräkningen upprättas enligt följande schema i stället för det som bestäms i 6 § 1 mom.:

A k t i v a

A Bestående aktiva

1. Immateriella tillgångar

2. Materiella tillgångar

3. Placeringar

B Rörliga aktiva

1. Omsättningstillgångar

2. Fordringar; särskilda uppgifter om kortfristiga och långfristiga

3. Finansiella värdepapper

4. Kassa och bank

P a s s i v a

A Eget kapital

1. Aktie-, andels- eller annat motsvarande kapital

2. Överkursfond

3. Uppskrivningsfond

4. Övriga fonder

5. Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

6. Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B Ackumulerade bokslutsdispositioner

C Avsättningar

D Främmande kapital; särskilda uppgifter om kortfristiga och långfristiga

Utöver vad som bestäms i 1 mom., skall i en förkortad balansräkning separat tas upp kundfordringar, leverantörsskulder och erhållna förskott.

8 §
Kontinuitet i uppställningarna

Resultaträkningarnas och balansräkningarnas uppställningsform får inte ändras, om det inte finns särskild anledning till detta.

9 §
Mer detaljerad uppställning

Resultaträkningen och balansräkningen skall upprättas mer detaljerat än vad schemat utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras.

10 §
Sammanslagning av poster

I resultaträkningen skall intäkts- och kostnadsposterna redovisas var för sig utan att de dras av från varandra, om sammanslagningen av intäkten och kostnaden i en post inte är motiverad för att ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen.

Om den bokföringsskyldige har en fordran hos den till vilken han själv står i skuld, skall fordran och skulden tas upp var för sig i balansräkningen. Också de övriga balansräkningsposterna skall tas upp utan att de dras av från varandra, om avdraget inte är motiverat för att ge en rättvisande bild.

Posterna i de resultaträkningsscheman som ingår i 1―5 § får sammanslås, om deras upptagande separat endast har ringa betydelse när det gäller att ge en rättvisande bild av hur den bokföringsskyldiges resultat för räkenskapsperioden har uppkommit och av den ekonomiska ställningen eller om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt. I en resultaträkning som upprättas enligt schemat i 1 eller 2 § skall dock anges omsättningen och räkenskapsperiodens vinst (förlust) samt de mellansummor som markerats med stora bokstäver i schemat.

De poster som angetts med arabiska siffror i balansräkningsschemat enligt 6 §, med undantag av egna aktier eller andelar samt andelar i företag inom samma koncern, får slås samman, om deras upptagande separat har ringa betydelse när det gäller att ge en rättvisande bild av hur den bokföringsskyldiges resultat för räkenskapsperioden har uppkommit och av den ekonomiska ställningen eller om sammanslagningen leder till ett tydligare framställningssätt.

11 §
Tillämpning av andra benämningar och utelämnande

Om arten av den bokföringsskyldiges verksamhet kräver det, skall i resultaträkningen och balansräkningen med avvikelse från 1, 2 och 6 § i fråga om de poster som markerats med arabiska siffror användas benämningar som motsvarar verksamhetens art.

För punkt A bland aktiva enligt schemat i 6 § 1 mom. får också användas benämningen "ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ANDRA LÅNGFRISTIGA PLACERINGAR" och för punkt B benämningen "OMSÄTTNINGS- OCH FINANSIERINGSTILLGÅNGAR". Motsvarande benämningar används härvid också i en resultaträkning enligt schemat i 1 § 1 mom. eller 2 § 1 mom.

Om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna eller föregående räkenskapsperiod, får benämningen utelämnas ur resultat- eller balansräkningen. Dessutom får den bokföringsskyldige avvika från siffer- och bokstavsbeteckningar på benämningarna i de scheman som ingår i 1―6 § eller ange benämningarna utan dessa beteckningar.

2 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

1 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Utöver det som nämns i 3 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten bokföringslagen skall verksamhetsberättelsen innehålla upplysning om

1) väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång,

2) den förväntade framtida utvecklingen, och

3) omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Någon verksamhetsberättelse behöver inte avfattas, om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden.

2 §
Noter angående tillämpade bokslutsprinciper

Noterna skall innehålla

1) uppgift om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet,

2) motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen,

3) uppgift om rättelser som har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden,

4) redogörelse, om uppgifterna beträffande den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut,

5) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse,

6) uppgift om sådana delar av en enskild balansräkningspost som gäller flera balansräkningsposter, om denna uppgift är väsentlig, samt

7) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om den kurs som Finlands Bank noterat på bokslutsdagen inte har tillämpats.

3 §
Noter till resultaträkningen

Noterna skall innehålla

1) uppgift om fördelningen av omsättningen per bransch och geografiskt marknadsområde,

2) uppgift om poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader,

3) redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,

4) redogörelse för de ändringar i avsättningar som ingår i intäkterna och kostnaderna, om de inte är av ringa betydelse,

5) uppgift om de sammanlagda beloppen av intäkter som har erhållits av andelar i andra företag, av ränteintäkter och av räntekostnader, samt

6) specifikation av poster som har sammanslagits på det sätt som avses i 1 kap. 10 § 3 mom.

Den specifikation som avses i 1 mom. 6 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, behöver den bokföringsskyldige inte ha de noter om vilka bestäms i 1 mom. 1 och 2 punkten.

4 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna skall innehålla

1) redogörelse för oavskrivna aktiverade grundläggningsutgifter,

2) redogörelse för oavskrivna aktiverade forskningsutgifter,

3) redogörelse för oavskrivna aktiverade utvecklingsutgifter, åtskild från de utvecklingsutgifter som uppfyller de aktiveringsförutsättningar som avses i 5 kap. 8 § 2 mom. bokföringslagen,

4) motiverad redogörelse, om avskrivningstiden för aktiverade forskningsutgifter, utvecklingsutgifter eller goodwill är längre än fem år,

5) uppgift om vid emission av lån uppkomna utgifter som inte har tagits upp som kostnad och kapitalrabatter,

6) principerna för uppskrivningar och metoderna för värdering av tillgångarna i fråga,

7) uppgift om den ännu oavskrivna delen av anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier som hör till bestående aktiva,

8) i det fall att ränteutgifter har räknats in i en tillgångs anskaffningsutgift, redogörelse för beloppet av ränteutgifter aktiverade under räkenskapsperioden samt uppgifter per balansräkningspost om oavskrivna aktiverade ränteutgifter,

9) uppgift per balansräkningspost om skillnaden mellan återanskaffningspriserna och de aktiverade anskaffningsutgifterna för tillgångar som avses i 4 kap. 5 § 4 mom. bokföringslagen ifall den är väsentlig,

10) i punkt 9 avsedda uppgifter om värdepapper tillhörande andra balansräkningsposter än omsättningstillgångar,

11) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna, samt

12) specifikation av poster bland aktiva som har sammanslagits med stöd av 1 kap. 10 § 4 mom.

Utöver vad som bestäms i 1 mom., skall följande uppgifter om bestående aktiva, särskilt för anskaffningsutgiften och uppskrivningen, uppges per balanspost:

1) beloppet i början av räkenskapsperioden,

2) ökningar och minskningar under räkenskapsperioden samt överföringar mellan poster,

3) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar i början av räkenskapsperioden,

4) ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar som hänför sig till avdrag och överföringar,

5) räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan samt

6) nedskrivningar och deras återföringar.

Utöver vad som bestäms i 1 mom., skall av de fordringar som avses i punkt B.II.2 bland aktiva i 1 kap. 6 § 1 mom. separat uppges:

1) kundfordringar,

2) övriga fordringar samt

3) resultatregleringar.

Det som bestäms i 3 mom., tillämpas också på fordringar som avses i punkt B.II.3 bland aktiva i 1 kap. 6 § 1 mom.

Den specifikation som avses i 1 mom. 12 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige lämna bort de noter om vilka bestäms i punkt 9―11 i 1 mom. samt uppge de uppgifter som avses i 2 mom. endast i fråga om uppskrivningar.

5 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna skall innehålla

1) en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av posterna i det egna kapitalet samt om överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

2) enligt balansräkningspost specificerad uppgift om sådana till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år,

3) specifikation av emitterade masskuldebrevslån, särskilt av lån mot konvertibla skuldebrev och andra lån som indirekt berättigar till en andel på det egna kapitalet.

4) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna,

5) specifikation av poster bland passiva som har sammanslagits med stöd av 1 kap. 10 § 4 mom., samt

6) specifikation av väsentliga poster som tagits upp bland avsättningarna, om detta är nödvändigt för att göra balansräkningsposterna klarare.

Utöver vad som bestäms i 1 mom., skall av de skulder som avses i punkt D.8 bland passiva i 1 kap. 6 § 1 mom. separat anges:

1) erhållna förskott,

2) leverantörsskulder,

3) finansieringsväxlar,

4) övriga skulder samt

5) resultatregleringar.

Det som bestäms i 2 mom., tillämpas också på skulder som avses i punkt D.9 bland passiva i 1 kap. 6 § 1 mom.

Den specifikation som avses i 1 mom. 5 punkten behöver inte göras, om sammanställningen endast har haft ringa betydelse för givandet av en rättvisande bild.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige ge de uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten utan att specificera dem per balanspost samt utelämna de noter om vilka bestäms i 3, 4 och 6 punkten i nämnda mom.

6 §
Noter angående inkomstskatten

Noterna skall innehålla

1) uppgift om de latenta skatteskulder och skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen, om dessa är väsentliga och inte har tagits upp i balansräkningen,

2) information om uppdelningen av inkomstskatter i skatter hänförliga till extraordinära poster, om denna uppdelning inte görs i resultaträkningen, samt

3) redogörelse för uppskrivningarnas eventuella inverkan på inkomstbeskattningen.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter om vilka bestäms i 1 mom. 1―3 punkten.

7 §
Säkerheter och ansvarsförbindelser

Noterna skall innehålla

1) uppgift om skulder för vilka den bokföringsskyldige har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet givit egendom, specificerade per säkerhetsslag för varje post av främmande kapital som enligt 1 kap. 6 § redovisas bland balansräkningens passiva,

2) det sammanlagda värdet av de i 1 punkten avsedda säkerheterna, specificerat enligt nämnda punkt,

3) i fråga om säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för egen del på annat sätt än som avses i 1 punkten, det sammanlagda värdet specificerat per säkerhetsslag,

4) i fråga om säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för företag i samma koncern, det sammanlagda värdet specificerat per säkerhetsslag,

5) det sammanlagda värdet av andra säkerheter ställda av den bokföringsskyldige än sådana som avses i 1―4 punkten, specificerat per slag.

Noterna angående ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen skall innehålla

1) uppgift om den bokföringsskyldiges pensionsansvar,

2) de nominella beloppen av hyror enligt leasinghyresavtal uppdelade i sådana som betalas under innevarande och följande räkenskapsperioder, samt de väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkoren i dessa avtal,

3) ansvarsförbindelser givna av den bokföringsskyldige till förmån för företag i samma koncern,

4) övriga ansvarsförbindelser givna av den bokföringsskyldige, samt

5) övriga ekonomiska ansvar för den bokföringsskyldige som inte har tagits upp i balansräkningen.

8 §
Noter angående personalen och medlemmar av förvaltningsorgan

Noterna skall innehålla

1) uppgift om det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden, specificerat per grupp, och

2) räkenskapsperiodens löner, arvoden, pensionskostnader och övriga lönebikostnader, om de inte har specificerats i resultatsräkningen.

I fråga om verkställande direktören och hans suppleant, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt om personer tillhörande motsvarande förvaltningsorgan skall av per förvaltningsorgan anges

1) lönerna och arvodena för dessa uppdrag,

2) det sammanlagda beloppet av penninglån som beviljats dem samt de huvudsakliga räntevillkoren och övriga villkor,

3) det sammanlagda beloppet av i 7 § 1 mom. 5 punkten och 2 mom. 4 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som gäller dem samt det huvudsakliga innehållet, samt

4) pensionsförbindelserna för dessa uppdrag.

I fråga om de personer som tidigare har hört till de organ som avses i 2 mom. skall uppgifterna enligt punkt 4 i det nämnda momentet anges per förvaltningsorgan.

Den uppgift som avses i 2 mom. 1 och 4 punkten samt i 3 mom. behöver inte ges, om den gäller en enskild person.

Om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden, får den bokföringsskyldige utelämna de noter om vilka bestäms i punkt 1 och 4 i 2 mom. samt 3 mom.

9 §
Innehav i andra företag

Noterna skall innehålla

1) i fråga om ett företag där ägarandelen är en femtedel eller mera, namn, hemort och ägarandel samt det egna kapitalet och räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt det senast upprättade bokslutet, och

2) i fråga om ett företag för vilket den bokföringsskyldige har obegränsat ansvar, de uppgifter som avses i 1 punkten samt uppgift om företagsform.

I den ägarandel som avses i 1 mom. 1 punkten inräknas även en sådan persons innehav som handlar i eget namn men på den bokföringsskyldiges vägnar.

Den uppgift som avses i 1 mom. behöver inte ges, om:

1) den bokföringsskyldige eller det företag som är föremål för ägandet orsakas betydande olägenhet av att uppgiften ges och grunderna för avvikelsen meddelas, eller

2) uppgiften är av ringa betydelse när det gäller att ge en rättvisande bild.

Utöver vad som bestäms i 3 mom. behöver i 1 mom. 1 punkten avsedd information om eget kapital och räkenskapsperiodens vinst eller förlust inte lämnas, om

1) företaget tas upp som dotter- eller intresseföretag i den bokföringsskyldiges eller dess moderföretags koncernbokslut, eller

2) den bokföringsskyldige innehar mindre än hälften av aktierna eller andelarna i företaget och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

10 §
Noter angående en bokföringsskyldig som hör till en koncern

Utöver vad som bestäms ovan i detta kapitel, skall i noter till resultaträkningen eller balansräkningen för en bokföringsskyldig som hör till en inhemsk eller därmed jämförbar utländsk koncern anges

1) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det största antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

2) namn och hemort för det moderföretag till vars koncern hör det minsta antalet företag och för vilket koncernbokslut upprättas,

3) uppgift om var en kopia av de koncernbokslut som avses i 1 och 2 punkten kan erhållas.

Om man med stöd av 6 kap. 1 § 4 mom. bokföringslagen har låtit bli att upprätta koncernbokslut, skall detta samt namnet och hemorten för det företag i vars koncernbokslut moderföretagets och dotterföretagens bokslut tas in nämnas i en not till moderföretagets resultaträkning eller balansräkning.

11 §
En enskild näringsidkares och vissa andra bokföringsskyldigas förkortade noter

En enskild näringsidkare och en annan bokföringsskyldig än vad som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1, 2 och 6―14 punkten samt 3 kap. 9 § 1 mom. 2 och 3 punkten bokföringslagen får i stället för vad som bestäms i 2―9 § ha förkortade noter, om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden.

De förkortade noterna skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) givna panter och inteckningar, borgen, växel- och garantiansvar och andra ansvar samt ansvarsförbindelser som har getts som säkerhet för skuld samt

2) grunden för den kurs enligt vilken fordringar samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknats till finsk valuta, om den kurs som Finlands Bank noterat på bokslutsdagen inte har tillämpats.

3 kap.

Koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

1 §
Scheman för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Koncernresultaträkningen skall upprättas med iakttagande i tillämpliga delar av de scheman som presenteras i 1 kap. 1―5 § och koncernbalansräkningen med iakttagande i tillämpliga delar av det schema som presenteras i 1 kap. 6 §. Dessutom skall i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms i 1 kap. 7―11 §.

Koncernbokslutet skall upprättas enligt scheman om vilka bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet, om

1) koncernens moderföretag är en sammanslutning vars huvudsakliga avsikt är att äga aktier och andelar i andra sammanslutningar, och

2) bland koncernens dotterföretag finns enbart eller delvis försäkringsbolag så, att koncernen huvudsakligen bedriver försäkringsverksamhet.

2 §
Redovisning av vissa poster i koncernresultaträkningen

Avskrivningen av koncerngoodwill och minskningen av koncernreserven skall redovisas i koncernresultaträkningen, som upprättas enligt 1 kap. 1 §, under punkten avskrivningar och nedskrivningar. Minskningen av koncernreserven får även tas upp som en särskild post.

De poster som enligt 6 kap. 13 § bokföringslagen skall tas upp som intäkter eller kostnader, skall i koncernresultaträkningen redovisas sammanräknade i gruppen finansiella intäkter och kostnader med benämningen "Andel av intresseföretagens vinst (förlust)". Om postens särkaraktär kräver det, skall den dock tas upp antingen bland de intäkter och kostnader som redovisas före rörelsevinsten eller bland extraordinära intäkter och kostnader.

Direkta skatter specificeras i koncernresultaträkningen eller i en not till den å ena sidan som skatter som har betalts eller kommer att betalas för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder och å andra sidan som ändring av den latenta skatteskulden eller skattefordringen.

Minoritetsandelarna skall redovisas i koncernresultaträkningen som en särskild post före räkenskapsperiodens vinst eller förlust.

Det som bestäms i 1 kap. 1 § 4 mom. och 2 § 4 mom. får tillämpas också på koncernresultaträkningen. Om den bokföringsskyldige inte tillämpar 6 kap. 7 § 6 mom. bokföringslagen, uppges andra skatter än de som gäller extraordinärä poster som skatter för den ordinära verksamheten före benämningen "Vinst (Förlust) före extraordinära poster", om vilken då använs benämningen "Vinst (Förlust) av den normala verksamheten".

3 §
Upptagande av vissa poster i koncernbalansräkningen

Den del av koncerngoodwill som inte ännu har avskrivits skall tas upp bland koncernbalansräkningens bestående aktiva som en särskild post i immateriella tillgångar. Koncernreserven skall tas upp i koncernbalansräkningen som en särskild post före främmande kapital. Den oavskrivna koncerngoodwill samt den koncernreserv som inte har intäktsförts får tas upp som en post i koncernbalansräkningen.

Anskaffningsutgiften enligt 6 kap. 13 § 2 mom. bokföringslagen för aktier eller andelar i ett intresseföretag och de öknings- eller minskningsposter som har beräknats enligt 4, 6 och 7 mom. i nämnda paragraf skall tas upp i koncernbalansräkningen sammanräknade i gruppen placeringar som en särskild post.

Den i 6 kap. 11 § bokföringslagen avsedda latenta skatteskulden skall i koncernbalansräkningen tas upp som en särskild post i gruppen fordringar bland rörliga aktiva och den latenta skatteskulden i gruppen främmande kapital, om dessa inte tas upp som en post tillsammans med de latenta skatteskulder eller skattefordringar som avses i 5 kap. 18 § bokföringslagen och som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar.

Minoritetsandelar skall tas upp i balansräkningen som en särskild post efter det egna kapitalet.

Den latenta skatteskulden för ackumulerade bokslutsdispositioner skall tas upp som en särskild post i gruppen främmande kapital, om den inte tas upp som en post tillsammans med den i 3 mom. avsedda skatteskulden.

4 kap.

Noter till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

1 §
Uppgifter som motsvarar ett enskilt företags noter

I noterna till koncernresultaträkningen eller koncernbalansräkningen skall i tillämpliga delar anges de i 2 kap. 1―10 § avedda uppgifterna om koncernen.

2 §
Noter angående upprättande

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla

1) principerna för upprättandet av koncernbokslutet,

2) redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna vid upprättandet av koncernbokslutet samt för inverkan av ändringarna på koncernens resultat och ekonomiska ställning,

3) motiverad redogörelse, om vid upprättandet av koncernbokslutet inte har följts samma värderings- och periodiseringsprinciper som i bokslutet för koncernens moderföretag,

4) motivering, om man i ett dotterföretags bokslut som sammanställts med koncernbokslutet av särskild anledning har avvikit från de redovisningsprinciper som avses i 6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen,

5) motivering, om man i ett intresseföretags bokslut som har sammanställts med koncernbokslutet har tillämpat principer som avviker från koncernens värderings- och periodiseringsprinciper,

6) redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbokslutets jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden,

7) motivering, om dotterföretagets bokslut har sammanställts med koncernbokslutet enligt 6 kap. 17 § bokföringslagen,

8) grunden för den kurs enligt vilken ett utländskt dotterföretags eller intresseföretags bokslutsposter har omräknats till finsk valuta, samt

9) motiverad redogörelse, om avskrivningstiden för koncerngoodwill är längre än fem år.

3 §
Noter angående dotter- och intresseföretag

Noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall innehålla

1) i fråga om ett dotterföretag som har sammanställts med koncernbokslutet, namn, hemort samt den sammanlagda ägarandel som koncernföretagen samt de personer som handlar i eget namn men på koncernföretagens vägnar har i detta dotterföretag,

2) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett dotterföretag som inte har sammanställts med koncernbokslutet samt information om dess eget kapital och vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

3) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag som har sammanställts med koncernbokslutet samt information om den sammanställningsmetod som har använts,

4) de uppgifter som avses i 1 punkten i fråga om ett intresseföretag som inte har sammanställts med koncernbokslutet samt information om detta intresseföretags eget kapital och vinst eller förlust i det senast upprättade bokslutet,

5) i fråga om ett dotterföretag som har sammanställts med koncernbokslutet enligt 6 kap. 9 § bokföringslagen, namn och hemort samt uppgift om hur sammanställningen inverkar på varje enskild post av eget kapital i koncernbalansräkningen,

6) redogörelse för vad det gemensamma inflytandet baserar sig på, om ett intresseföretags bokslut har sammanställts med koncernbokslutet enligt 6 kap. 15 § bokföringslagen, samt

7) i det fall att dotterföretaget har sammanställts med koncernbokslutet på basis av ett bokslut som har upprättats för en räkenskapsperiod som har utgått före moderföretagets räkenskapsperiod, redogörelse för väsentliga händelser som har påverkat dotterföretagets resultat och ekonomiska ställning och som har ägt rum under tiden mellan utgången av dotterföretagets och moderföretagets räkenskapsperioder.

Om den bokföringsskyldige inte tillämpar 6 kap. 7 § 6 mom. bokföringslagen, inräknas i det egna kapital som avses i 1 mom. 2 och 4 punkten även de ackumulerade bokslutsdispositionerna. Av detta belopp skall dessutom de latenta skatteskulderna dras av.

Uppgifter som avses i 1 mom. 1―4 punkten behöver inte lämnas, om de är oväsentliga när det gäller att ge en rättvisande bild. Uppgifter om det egna kapitalet och vinsten eller förlusten behöver inte heller ges, om koncernföretagens ägarandel i företaget är mindre än hälften och företaget inte är skyldigt att meddela sin balansräkning för registrering.

4 §
Övriga noter

Utöver vad som bestäms i 1―3 § skall noterna till koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen innehålla

1) specifikation av avskrivningen av koncerngoodwill och minskningen av koncernreserven, om dessa har slagits samman i koncernresultaträkningen,

2) specifikation av koncerngoodwill och koncernreserv som har dragits av från varandra då koncernbalansräkningen har upprättats,

3) specifikation av latenta skatteskulder och deras förändringar, med uppdelning i sådana som baserar sig på bokslutsdispositioner, sådana som baserar sig på sammanställningsåtgärder och sådana som ingår i koncernföretagens egna balansräkningar, om dessa har tagits upp som sammanslagna i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

4) den andel av ackumulerad avskrivningsdifferens och reserver som har upptagits som eget kapital,

5) det ännu oavskrivna beloppet av koncernaktiva eller det ännu inte intäktsförda beloppet av koncernpassiva som beror på intresseföretag, samt

6) det genomsnittliga antalet anställda i samföretag som har sammanställts med koncernbokslutet på det sätt som bestäms i 6 kap. 15 § bokföringslagen.

5 kap.

Specifikationer till balansräkningen och specifikationer av noter

1 §
Balansspecifikationer

I balansspecifikationerna skall i detalj per grupp förtecknas i den bokföringsskyldiges balansräkning vid räkenskapsperiodens utgång upptagna

1) bestående aktiva,

2) rörliga aktiva,

3) främmande kapital, samt

4) avsättningar.

De i 1 mom. 1 punkten avsedda balansspecifikationerna får alternativt upprättas så att de innehåller enbart ökningar och minskningar under räkenskapsperioden.

2 §
Specifikationer av noter

De i 2 kap. 7 § avsedda noter som den bokföringsskyldige har fogat till sitt bokslut skall förtecknas per grupp. Över förändringar i dessa specifikationer skall föras en förteckning eller särskild bokföring under räkenskapsperioden, om uppgifterna inte framgår av huvudbokföringen.

3 §
Maskinläsbart datamedium

Balansspecifikationerna och specifikationerna av noter får upprättas i ett maskinläsbart datamedium ur vilket data vid behov kan tas fram i vanlig läsbar skriftlig form på det sätt som handels- och industriministeriet beslutar.

4 §
Bekräftande

De i 1 och 2 § avsedda specifikationerna skall dateras och skrivas under av de personer som har avfattat dem. En specifikation i ett maskinläsbart datamedium bekräftas med en kod som anger vem som har uppgjort den samt tidpunkten för upprättandet.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångs- bestämmelser

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 1997.

Genom denna förordning upphävs bokföringsförordningen av den 30 december 1992 (1575/1992) jämte ändringar.

Denna förordning tillämpas första gången på den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1998 eller därefter.

Den bokföringsskyldige får tillämpa denna förordning på bokföringen under den räkenskapsperiod som pågår när bokföringslagen träder i kraft.

2 §
Övergångsbestämmelse

Om en bokföringsskyldig på sin bokföring tillämpar de bestämmelser i bokföringslagen (655/1973) som gällde före den 1 januari 1998 efter detta datum, får den bokföringsskyldige till den del tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter detta på motsvarande sätt tillämpa bestämmelser i den i 1 § 2 mom. nämnda, upphävda förordningen.

Rådets direktiv 78/660/EEG; EGT nr L 222, 25.6.1978, s. 11
Rådets direktiv 83/349/EEG; EGT nr L 193, 13.6.1983, s. 1
Rådets direktiv 90/604/EEG; EGT nr L 317, 8.11.1990, s. 57
Rådets direktiv 90/605/EEG; EGT nr L 317, 8.11.1990, s. 60

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.