1337/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 11 kap. 1 § 1 mom. och 3 §, dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1573/1992 och 3 § delvis ändrad i nämnda lag,

ändras 11 kap. 7 § 3 punkten, 8 § 1 mom. 11 punkten och 11 § 2 mom. och 12 kap. 2 § 3 mom.,

sådana de lyder i lag 145/1997, samt

fogas till 12 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 145/1997, en ny 1 a-punkt som följer:

11 kap.

Bokslut och koncernbokslut

7 §

I balansräkningen eller i dess bilaga skall särskilt tas upp


3) ansvar och ansvarsförbindelser till förmån för en person som avses i 1 och 2 punkten samt ett samfund som hör till samma koncern.

8 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilagor till dem skall lämnas följande uppgifter:


11) i fråga om de personalkostnader som tagits upp i resultaträkningen det belopp som betalas till styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören samt dessutom tantiem som betalas till styrelsen och verkställande direktören.


11 §

I koncernbokslutet skall ingå en finansieringsanalys för koncernen, om moderbolaget är ett publikt aktiebolag eller sådant privat aktiebolag som enligt bokföringslagen (1336/1997) är skyldigt att upprätta koncernbokslut.


12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är


1 a) belopp som motsvarar de i balansräkningen aktiverade forskningsutgifterna och andra utvecklingsutgifter än sådana som avses i 5 kap. 8 § bokföringslagen,


Såsom vinst i moderbolag får inte utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar, sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 1 mom., sådana poster som avses i 2 mom. samt det belopp till vilket i bokföringslagen avsedda reserver i boksluten för samfunden i koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet.


Denna lag träder i kraft den 31 december 1997.

Lagen tillämpas första gången på bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 1998 eller därefter. Ett aktiebolag får tillämpa denna lag på bokslutet för den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft. De bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får tillämpas på bokslutet för den räkenskapsperiod som går ut den 31 december eller dessförinnan.

RP 173/1997
EkUB 32/1997
RSv 202/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.