1334/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/1994), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta taxebeslut tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss. Detta beslut gäller inte de taxor, om vilka trafikministeriet beslutar skilt för sig, eller trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med trafikministeriet, länsstyrelsen eller kommunen. Mervärdesskatten ingår i transportavgifterna.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall smartkort som berättigar till 44 resor enligt trafikministeriets definition säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset.

Av dem som använder dessa betalmedel kan vid behov en tilläggsavgift för snabbtur eller en särskild nattavgift uppbäras. Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Med ovannämnda betalmedel kan passageraren betala för den resa biljetten berättigar till, eller en kortare resa, i den busstrafik i vilken taxorna enligt detta beslut gäller.

Ett smartkort för 44 resor gäller i 12 månader från och med inköpsdagen.

Seriebiljetter som köpts före detta beslut träder i kraft kan användas utan tilläggsavgift under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

3 §
Pristabell

Pristabeller enligt bilagan till detta beslut tillämpas vid prissättning av seriebiljetter för resor med en längd på högst 100 kilometer.

4 §
Övriga bestämmelser

1) Passagerare skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

2) Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 20 december 1996 (1186/1996).

Helsingfors den 18 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Resans maximilängd Grundpris Smartkort
km (pris för enkel för 44 resor
resa mk) mk
6 10,00 330
9 11,00 363
12 12,00 396
16 13,50 445
20 15,50 511
25 18,50 610
30 21,50 709
35 24,50 808
40 27,00 891
45 29,50 973
50 31,50 1039
60 37,00 1221
70 42,00 1386
80 47,00 1551
90 52,00 1716
100 56,00 1848

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.