1333/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/94), beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas i tillståndspliktig beställningstrafik som utförs med personbil. Detta beslut gäller inte ruttaxor och busstaxa, för vilka trafikministeriet utfärdar ett särskilt beslut. Med detta beslut fastställs de högsta tillåtna taxorna för taxi- och invalidtaxitrafiken. Taxorna inkluderar mervärdeskatten.

2 §

Mätartaxan omfattar den i detta beslut nämnda grundavgiften, den på körsträckans längd baserade avgiften, väntetidsavgiften och den på körtiden baserade avgiften såvida körhastigheten är exceptionellt låg. Om särskilda tilläggsavgifter bestäms i 6―7 § i detta beslut.

3 §

Som grundavgift får på vardagar under tiden 06.00―20.00, samt lördagar, dagar före kyrklig helg, dagen före självständighetsdagen och valborgsmässoaftonen för skjuts som börjar under tiden 06.00―16.00, debiteras högst 20,00 mk. Övriga tider är grundavgiften högst 30,00 mk.

4 §

På basis av körsträckans längd debiteras passagerare en avgift som indelas i fyra taxeklasser beroende på antalet befordrade personer på följande sätt:

Taxa I: 1―2 pers. 191.58 m

(5,22 mk/km)

Taxa II: 3―4 pers. 159.24 m

(6,28 mk/km)

Taxa III: 5―6 pers. 145.35 m

(6,88 mk/km)

Taxa IV: över 6 pers. 132.63 m

(7,54 mk/km)

Då antalet befordrade personer fastställs räknas inte barn under 12 år. Två barn under 12 år räknas som en person.

I grundtaxan i varje taxeklass ingår en körsträcka som nämns ovan i taxetabellen.

Taxametern kan vara inställd på taxa III även i en bil vars registrerade personantal förutom föraren är fyra och en avgift enligt den nämnda taxan får debiteras endast då antalet befordrade personer tillfälligt är fem.

Om befordran av en passagerare förutsätter en bil med vederbörlig bårutrustning, får taxametern vara inställd på taxa III på det sätt som avses i 9 § i detta beslut.

5 §

För väntetid får debiteras 144,00 mk per timme vilket motsvarar 1,00 mk för en period av 25 sekunder.

Sker körningen till följd av trafikstockning eller annan liknande orsak så långsamt att ersättningen för väntetid skulle bli större än ersättningen på basis av körsträckan, får i stället för på körsträckan baserad avgift debiteras väntetidsersättning.

Då returen från en körtur till taxistationen väsentligt försvåras i skärgårds- eller motsvarande specialförhållanden, får man med passageraren överenskomma om debitering av en särskild väntetids- eller inkvarteringsavgift.

Då befordran av en kund förutsätter användning av en bil med bårutrustning och att bårutrustningen måste installeras i bilen före transportuppdraget påbörjas, kan en väntetidsavgift uppbäras för hämtning och installering. Tiden för hämtning och installering kan ta högst 30 minuter.

6 §

Vid begagnande av invalidtaxi eller alternativt utrustad taxibil, vilken är byggd och utrustad för transport av rullstolsbundna handikappade eller andra rörelsehindrade, får en tilläggsavgift på högst 25 mk per transportuppdrag uppbäras, om assistans till kunden, utöver den egentliga körningsuppgiften, orsakar väsentligt tilläggsarbete för chauffören (eskortavgift). För denna tid kan en avgift för väntetid inte uppbäras.

7 §

För skrymmande föremål som inte hör till passagerarens sedvanliga reseeffekter samt för hundar, dock inte för ledarhund som åtföljer blind, får debiteras en tilläggsavgift på 5,00 mk.

8 §

Avgifterna och grunderna för dem skall vara synliga för passageraren.

9 §

Omkring stationen utformas ett ordinarie verksamhetsområde med en radie av 2,5 km. Även enhetliga verksamhetsområden kan utgöras vid behov.

På verksamhetsområdet sätts taxametern i gång hos kunden med precisering av antalet personer eller då bilen står beställaren till förfogande på beställningsplatsen. Då kunden beställer en taxibil till en adress utanför verksamhetsområdet, ställs taxametern till tax I vid gränsen av området.

På verksamhetsområdet är taxametern i gång under transporttiden och utanför verksamhetsområdet på enkelriktad körtur eller under väntetiden.

Ifall antalet passagerare vid beställningsplatsen förutsätter en taxa högre än taxeklass I, har chauffören för returresans del rätt att nollställa mätaren och mäta avgiften enligt den taxa som passagerarantalet förutsätter.

Vid skötseln av transportuppdrag som avses i 6 § får bilens taxametern vara i gång utanför verksamhetsområdet (grundtaxa + taxa I) också i ordinarie verksamhetsområdet på väg till kunden dock högst till ett metertaxabelopp av 75 mk.

Under körningar som avses i 4 § 5 mom. i detta beslut får taxametern vara inställd på taxa I inom verksamhetsområdet, endast från den plats där båren förvaras till beställningsplatsen.

Taxiföreningen skall anmäla till länsstyrelse och vederbörande polis om verksamhetsområdet som utgörs kring stationen samt dess gränser.

10 §

Avgiften som taxametern visar får debiteras enbart då en av fordonsförvaltningscentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller besiktningsmannen har kontrollerat och plomberat taxametern för att visa den nya taxan.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 2 januari 1998 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar, utfärdat den 15 januari 1996 (26/1996) samt beslut om ändring av trafikministeriets beslut om persontaxor för taxibilar, utfärdat den 30 januari 1996 (67/1996).

Helsingfors den 18 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.