1332/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Trafikministeriets beslut om ruttaxor för taxibilar

Trafikministeriet har med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91), sådant det lyder i lagen av den 15 juli 1994 (662/94), beslutat:

1 §

Detta beslut tillämpas på regelbundna med taxibilar och invalidtaxi utfördatransporter vilka arrangeras av kommunen eller samkommunen.

Vid tillämpandet av detta beslut anses sådana transporter regelbundna som beställs i förväg för samma eller nästan samma färdsträcka som körs minst fyra gånger under en 30-dagars period.

Ruttaxan tillämpas även tillfälligt i de fall då bilens taxameter är i olag eller dess plombering efter reparation eller av annan särskild anledning är bruten.

Taxorna inkluderar mervärdeskatten.

2 §

Ruttaxans taxeklass (I―IV) fastställs såsom tabellen (se bilaga) anger enligt antalet personer som transporteras. Antalet personer per taxeklass är olika för skolskjutsar och andra transporter för vilka ruttaxa tillämpas.

Antalet personer fastställs enligt det största antal som samtidigt transporteras under hela resan. I fråga om skolskjutsar påverkas taxeklassen inte av om några elever tillfälligt är frånvarande.

Då taxeklass fastställs för andra transporter än skolskjutsar beaktas inte ett barn under 12 år som åtföljer taxipassagerare. Två barn under 12 år räknas som en person.

3 §

Resans längd beräknas utgående från startplatsen, dock högst från bilens stationsplats, och tillbaka. Vid beräkning av resans längd beaktas även påbörjad kilometer.

4 §

I ersättning för väntetid får debiteras 11,35 mk för varje full fem minuters period då beställaren förutsätter att taxibilen väntar mellan körningarna då den körda rutten anses kontinuerlig eller rutten inkluderar överfart med färja.

Vid användning av en bil byggd och utrustad för transport av rullstolsbundna handikappade eller andra rörelsehindrade, får en tilläggsavgift på 25 mk debiteras, om assistans till kunden, utöver den egentliga körningsuppgiften, orsakar väsentligt tilläggsarbete för chauffören (eskortavgift). För denna tid kan avgift för väntetid inte uppbäras.

Då i trafikskötseln ingås ett totalavtal om regelbundna transporter borde vänteavgift och eskortavgift samt andra tilläggsavgifter i allmänhet inte debiteras för i avtalet ingående transporter om det inte finns en särskild överenskommelse om det med beställare.

5 §

För skrymmande föremål som inte hör till passagerarens sedvanliga reseeffekter eller för hundar, dock inte för ledarhund som åtföljer en blind, får debiteras en tilläggsavgiftav 5,00 mk för varje parti på 1―5 föremål eller dylikt oberoende av resans längd.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 2 januari 1998 och det skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut nr 824/1996, utfärdat den 1 november 1996, om fortsättning av giltighetstiden för beslutet om ruttaxor för taxibilar (25/1996).

Helsingfors den 18 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.