1324/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 83 b § och 83 c § 2 mom. lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992), sådana de lyder i lag 1322/1997:

1 §

Till det verksamhetskapital som avses i 83 b § lagen om försäkringskassor (1164/1992) hänförs

1) det garantikapital eller den grundfond som betalts i pengar,

2) reservfonden och övriga fonder av det egna kapitalet,

3) eget kapital som bildats av överskott för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

4) de frivilliga reserveringar som avses i 17 § bokföringslagen (655/1973),

5) det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. lagen om försäkringskassor,

6) skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv, till den del skillnaden inte kan anses vara av exceptionell karaktär,

7) sådana borgensförbindelser och säkerheter som enligt förordningen om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld (1781/1995) kan godkännas som täckning för ansvarsskuld i samband med en försäkringskassas skuldförbindelser,

8) på ansökan av pensionskassan och med social- och hälsovårdsministeriets samtycke högst fem procent av delägarnas lönesumma som utgör grund för den årspremie som motsvarar de grunder som ministeriet utfärdat med stöd av 12 § 1 mom. 4 punkten lagen om pension för arbetstagare (395/1961), samt

9) på ansökan av pensionskassan och med ministeriets samtycke övriga poster som kan jämställas med de poster som nämns i 1―8 punkten.

I en sådan pensionskassa som har både lagstadgat pensionsskydd och ett frivilligt tilläggspensionsskydd som kompletterar detta, kan sådana poster som avses i 1 mom. 1―4, 6 och 7 punkten hänföras till verksamhetskapitalet till den del de hör till en avdelning som bedriver lagstadgat pensionsskydd eller ingår i nämnda avdelnings tillgångar.

2 §

Från verksamhetskapitalet avdras enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare beslutar

1) förlusten för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder,

2) skillnaden mellan bokföringsvärdena i balansräkningen och tillgångarnas gängse värden, om den är positiv, samt

3) alla med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik.

I en sådan pensionskassa som har både lagstadgat pensionsskydd och ett frivilligt tilläggspensionsskydd som kompletterar detta, skall de poster som uppräknas i 1 mom. avdras från verksamhetskapitalet till den del de hör till en avdelning som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet eller ingår i nämnda avdelnings förpliktelser.

3 §

I fråga om verksamhetskapitalet skall det belopp som motsvarar det i 83 c § 2 mom. lagen om försäkringskassor avsedda minimibeloppet av verksamhetskapitalet utgöras av de poster som avses i 1 § 1 mom. 1―5 punkten minskade med de poster som avses i 2 §.

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp som motsvarar den solvensgräns som avses i 83 c § 1 mom. lagen om försäkringskassor bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom. 1―7 punkten. Av de borgensförbindelser och säkerheter som avses i 1 § 1 mom. 7 punkten får dock räknas till godo endast borgensförbindelser som ingåtts av sådana sammanslutningar som anges i 3 § och 10 § 2 mom. förordningen om täckning för försäkringskassors ansvarsskuld.

Av verksamhetskapitalet får andra i 1 § uppräknade poster utgöra ett belopp som är högst hälften av skillnaden mellan verksamhetskapitalet och solvensgränsen.

4 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om verksamhetskapitalet och om tillämpningen av denna förordning. Ministeriet kan vid tillämpningen av 1 § 1 mom. 6 punkten och 2 § 1 mom. 2 punkten tillåta eller föreskriva att vissa tillgångar som ingår i en försäkringskassa som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall värderas avvikande från deras gängse värde.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.