1323/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 6 § 3 mom., 9 § 16 och 17 punkten, rubriken för 6 kap., 43 § 2 mom., 45 § 4 mom., 48 § 1, 2 och 4 mom., 88 § 5 mom., 100 § 1 mom., 116 § 3 och 4 punkten samt 120 §,

av dessa lagrum 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1297/1996, samt

fogas till 9 § en ny 18 punkt, till 45 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 5 och 6 mom., till lagen nya 48 a―48 d §, till 88 § nya 5 och 6 mom., varvid det ändrade 5 mom. och det nuvarande 6 mom. blir 7 och 8 mom., till 116 § nya 5 och 6 punkter, till 119 § ett nytt 2 mom. samt till 121 § ett nytt 2 mom. som följer:

6 §

Om en A- eller B-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas täcka beloppet av ansvaret enligt 46 och 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas överstiga beloppet av ifrågavarande avdelnings pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna överföras till täckning för en annan avdelnings pensionsansvar. En överföring av tillgångar från en B-avdelning förutsätter dock social- och hälsovårdsministeriets samtycke. Till följd av överföringen får ansvarsunderskott inte kvarstå i den avdelning varifrån tillgångar överförs. När tillgångar överförs från en B-avdelning förutsätts dock att verksamhetskapitalet i enlighet med 48 c § 2 mom. efter överföringen uppgår till minst solvensgränsens dubbla belopp.


9 §

I pensionsstiftelsens stadgar skall anges:


16) hur beslut om ändring av stadgarna skall fattas,

17) hur pensionsstiftelsens egendom skall delas då pensionsstiftelsen upplöses, samt

18) påföljderna och åtgärderna till följd av försenad understödsavgift samt betalningstidpunkterna för understödsavgifterna om i en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning understödsavgifterna betalas till pensionsstiftelsen oftare än vad som bestäms i 45 §.

6 kap.

Pensionsansvaret och täckandet av det samt verksamhetskapitalet

43 §

Pensionsansvaret beräknas enligt socialoch hälsovårdsministeriets bestämmelser för

1) pensioner och förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen,

2) framtida pensioner och andra förmåner till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till den del pensionen eller den andra förmånen kan anses ha tillväxt till tidpunkten för bokslutet samt för framtida pensioner och andra förmåner till personer som har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla den solvens som verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare förutsätter och som kan användas till att täcka en förlust i placeringsverksamheten samt till att sänka understödsavgifterna så som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer, samt för

4) det ansvar som orsakas av framtida höjningar av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (indexförhöjningsansvar), och som får användas till att täcka förutom de framtida förhöjningarna enbart en sådan ökning av pensionsansvaret som uppkommit till följd av att beräkningsgrunderna har ändrats.


45 §

Om verksamhetskapitalet i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning överskrider det fyrdubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 48 c § 1 mom., kan den överskjutande delen under de förutsättningar som anges i nämnda paragraf med social- och hälsovårdsministeriets samtycke återbetalas till arbetsgivaren. I en AB- pensionsstiftelse är ett villkor för återbetalning att A-avdelningens pensionsansvar är täckt enligt 47 §.

Om A-pensionsstiftelsens eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelnings tillgångar enligt 46 § och med stöd av den meddelade bestämmelser och föreskrifter i samband med bokslutet uppskattas varaktigt täcka beloppet av ansvaret enligt 47 § och tillgångarna i sin helhet beräknas överskrida beloppet av pensionsstiftelsens pensionsansvar och övriga skulder, får de mot skillnaden svarande tillgångarna med social- och hälsovårdsministeriets samtycke återbetalas till arbetsgivaren. Vid uppskattningen av övertäckningen får ministeriet dock bestämma att värdet av vissa tillgångar som tillhör täckningen beräknas avvikande från det gängse värdet. Till följd av återbetalningen får ansvarsunderskott inte kvarstå i A-pensionsstiftelsen eller AB-pensionsstiftelsens A-avdelning. I AB-pensionsstiftelsen är ett villkor för återbetalningen att verksamhetskapitalet i AB-pensionsstiftelsens B-avdelning överskrider det fyrdubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 48 c § 1 mom.


48 §

En B-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses B-avdelning skall med av arbetsgivaren ställd säkerhet eller på något annat sätt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet trygga betalningen av understödsavgifter.

Den i 1 mom. avsedda säkerheten (understödsavgiftssäkerhet) skall utgöras av tillgångar och förbindelser som godkänns som täckning enligt 46 §. Understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp är fyra tolftedelar av pensionsstiftelsens ansvarsutgift under ett år. Med ansvarsutgiften under ett år avses det sammanlagda beloppet av utbetalningar av pension och förändringen i pensionsansvaret under ett räkenskapsår. Om det i pensionsstiftelsens stadgar bestäms att understödsavgifter skall betalas oftare än var fjärde månad, minskas understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp med ett belopp som motsvarar ändringen av betalningsintervallen. Understödsavgiftssäkerhetens minimibelopp är dock alltid minst 500 000 mark och högst 15 procent av pensionsstiftelsens pensionsansvar.


Under pensionsstiftelsens verksamhet skall den ovan i denna paragraf nämnda säkerheten på yrkande av den som har ställt den återbetalas till den del som den i varje enskilt fall överskrider det minimibelopp för säkerhet som bestäms i 2 eller 3 mom., om inte säkerheten har räknats som en del av pensionsstiftelsens verksamhetskapital.


48 a §

Med en B-pensionsstiftelses och en ABpensionsstiftelses B-avdelnings verksamhetskapital avses det belopp med vilket de tillgångar och andra därmed jämförbara förbindelser och säkerheter inom verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare överskrider de skulder och andra därmed jämförbara förbindelser som uppkommer i denna försäkringsverksamhet. Vid beräkningen av pensionsansvaret beaktas inte det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Genom förordning bestäms närmare om de poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet. Pensionsstiftelsens tillgångar, skulder och förbindelser bestäms och värderas med beaktande av deras art enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet beslutar om.

48 b §

Solvensgränsen för en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare skall bestämmas så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av hur placeringarna fördelar sig mellan olika tillgångsslag. Om hur solvensgränsen skall beräknas och om de poster som skall hänföras till denna bestäms närmare genom förordning.

Minimibeloppet av verksamhetskapitalet är en tredjedel av solvensgränsen, dock minst en procent av pensionsstiftelsens pensionsansvar som avses i 43 § 2 mom. 1―3 punkten. Genom förordning bestäms om de poster som skall hänföras till minimibeloppet av verksamhetskapitalet.

48 c §

Om verksamhetskapitalet överskrider det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom., får överföringar till det tillläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten inte göras. Om överskridningen av gränsen för verksamhetskapitalet kan betraktas som bestående, skall pensionsstiftelsen ordna sin verksamhet så att verksamhetskapitalet sjunker under den ovan angivna gränsen med beaktande av vad som genom förordning bestäms om de poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet.

Om verksamhetskapitalet underskrider det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. men överskrider solvensgränsens dubbla belopp, kan pensionsstiftelsen överföra överskottet i placeringsverksamheten eller en del av det till tilläggsförsäkringsansvaret eller upplösa detta för att täcka underskottet i placeringsverksamheten. Dessutom kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas och upplösas i begränsad utsträckning så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer.

Om verksamhetskapitalet överskrider solvensgränsen i 48 b § 1 mom. men underskrider solvensgränsens dubbla belopp, skall pensionsstiftelsen utöka sitt verksamhetskapital med överskottet i placeringsverksamheten. Pensionsstiftelsen kan i begränsad utsträckning använda tilläggsförsäkringsansvaret för att täcka underskottet i placeringsverksamheten. Verksamhetskapitalet kan också utökas genom en höjning av understödsavgifterna.

Om verksamhetskapitalet underskrider solvensgränsen i 48 b § 1 mom., skall överskottet i placeringsverksamheten i sin helhet överföras till tilläggsförsäkringsansvaret, och ett underskott i placeringsverksamheten får inte täckas med tilläggsförsäkringsansvaret. Om verksamhetskapitalet inte uppgår till minst beloppet för solvensgränsen och pensionsstiftelsens solvens inte kan förbättras på något annat sätt skall verksamhetskapitalet utökas med användning av understödsavgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

48 d §

Om verksamhetskapitalet för en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelses B-avdelning underskrider det dubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. skall pensionsstiftelsens styrelse göra upp en plan för att stärka pensionsstiftelsens solvens (styrelsens plan).

Om verksamhetskapitalet underskrider den solvensgräns som bestäms i 48 b § 1 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa social- och hälsovårdsministeriet en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsstiftelsen. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av ministeriet högst inom två år, överskrider solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet underskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 48 b § 2 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa socialoch hälsovårdsministeriet en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsutgifterna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan ministeriet av särskilt vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

88 §

Vid köp av sådana förmåner som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en ABpensionsstiftelses B-avdelning från en sådan försäkringsanstalt som avses i 1 mom. i den situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a § överföras till minst ett belopp som motsvarar den i 48 b § 1 mom. avsedda solvensgränsen, dock högst solvensgränsens dubbla belopp, så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer. Vid köp av en förmån i de situationer som avses i 100 § 1 mom. skall så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer av verksamhetskapitalet på motsvarande sätt överföras solvensgränsens dubbla belopp. Förfarandet är detsamma vid delvis överlåtelse av försäkringsverksamheten.

Om en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelses B-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överlåtits, skulderna är betalda och alla övriga förbindelser fullgjorda, kan de tillgångar som motsvarar skillnaden återbetalas till arbetsgivaren.

Om en A-pensionsstiftelse eller en ABpensionsstiftelses A-avdelning som är i likvidation innehar tillgångar efter det att försäkringsverksamheten har överförts och skulderna är betalda, kan dessa tillgångar återbetalas till arbetsgivaren eller användas till att trygga förmånerna för pensionstagarna och övriga förmånstagare samt för de personer som hör till och har hört till verksamhetskretsen, eller på något annat sätt som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.


100 §

En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke träffa avtal om fusion med en annan pensionsstiftelse (övertagande pensionsstiftelse), genom vilket den överlåtande pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet, som omfattar pensionsansvar, övriga skulder och tillgångar, utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande pensionsstiftelsen. En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan likaså med ministeriets samtycke överlåta sin försäkringsverksamhet till en annan pensionsstiftelse, pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) eller ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt), varvid skall beaktas bestämmelsen i 88 § 5 mom. om överföring av verksamhetskapitalet.


116 §

Utöver vad 9 § stadgar skall i sampensionsstiftelsens stadgar nämnas


3) hur en pensionsstiftelse som beviljar frivilliga tilläggsförmåner bokför pensionsansvar för en sådan till verksamhetskretsen hörande person som har varit anställd hos flera arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen,

4) när en arbetsgivare skall utträda eller uteslutas ur pensionsstiftelsen samt den utträdande eller uteslutna arbetsgivarens skyldigheter mot pensionsstiftelsen,

5) hur de övriga arbetsgivarna ansvarar för de skyldigheter i fråga om verksamhetskapitalet som en arbetsgivare som skall utträda eller en arbetsgivare som skall uteslutas har, om arbetsgivaren som skall utträda eller uteslutas är insolvent, samt

6) hur arbetsgivarnas andel av den i 45 § avsedda övertäckningen räknas ut i en avdelning som följer det utjämnande systemet och hur övertäckningen överförs mellan avdelningarna när i dessa ingår olika arbetsgivare.

119 §

Vad som i 48 b och 48 c § bestäms om minimibeloppet av verksamhetskapitalet, solvensgränsen och överföring till tilläggsförsäkringsansvaret, tillämpas i en sampensionsstiftelse som följer det arbetsgivarspecifika bokföringssystemet på varje arbetsgivare skilt för sig. Vad som i 48 d § bestäms om planer som skall tillställas social- och hälsovårdsministeriet, tillämpas oberoende av bokföringssystem på varje pensionsstiftelse skilt för sig.

120 §

Vad som i 6 § 3 mom. bestäms om överföring av övertäckningen eller en del av den från en A- eller B-avdelning, tillämpas i en sampensionsstiftelse på varje arbetsgivare skilt för sig. Följer en sampensionsstiftelse det utjämnande systemet i A- eller B-avdelningen, överförs övertäckningen eller en del av den till arbetsgivaren så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Vad som i 45 § 4 och 5 mom. bestäms om återbetalning av en pensionsstiftelses tillgångar till arbetsgivaren tillämpas i en sådan sampensionsstiftelse som följer det arbetsgivarspecifika systemet. I en sampensionsstiftelse som följer det utjämnande systemet återbetalas tillgångarna till arbetsgivarna så som bestäms i pensionsstiftelsens stadgar.

Hör inte samma arbetsgivare i en AB-sampensionsstiftelse till såväl A- som B-avdelningen skall i pensionsstiftelsens stadgar bestämmas hur övertäckningen överförs från en avdelning till en annan. För att en stadgeändring som avser detta skall kunna godkännas krävs det att arbetsgivarna i pensionsstiftelsen samtycker till stadgeändringen.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

121 §

Vid överföring av tillgångar från en arbetsgivare till en annan i en B-sampensionsstiftelse och en AB-sampensionsstiftelses B-avdelning förutsätts att den överförande arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens verksamhetskapital efter överföringen överskrider det dubbla beloppet av den solvensgräns som avses i 48 c § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagens 43 och 48 a §, 116 § 1 mom. 6 punkten samt 120 § träder dock i kraft den 31 december 1997. Bestämmelserna i lagens 45 § om återbetalning av övertäckningen till arbetsgivaren samt bestämmelser i lagens 48 c § om utökande av tilläggsförsäkringsansvaret med överskottet i placeringsverksamheten enligt 48 c § 2―4 mom. och pensionsstiftelsens understödsavgifter tillämpas dock från den 31 december 1997 på det sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

Utan hinder av vad som bestäms i 48 b § är solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i fråga om en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelses B-avdelning som registrerats innan denna lag träder i kraft, 1998 en åttondedel och 1999 två åttondedelar av solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i 48 b §. Under de följande åren är solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet på motsvarande sätt det antal åttondedelar av solvensgränsen och minimibeloppet av verksamhetskapitalet i 48 b § som de gångna kalenderåren utvisar.

Utan hinder av 48 c § 2 mom. är dock den gräns som motsvarar solvensgränsens dubbla belopp, 1998 hälften av det fulla beloppet och 1999 tre fjärdedelar av det fulla beloppet.

Utan hinder av vad som bestäms i 6, 45, 88, 100 och 120 § om överföring och återbetalning av verksamhetskapital, skall dock under 1998―2005 iakttas vad social- och hälsovårdsministeriet föreskriver.

På de ansökningar om överlåtelse av försäkringsverksamhet som är anhängiga vid social- och hälsovårdsministeriet innan denna lag träder i kraft tillämpas dock fortfarande de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 222/1997
ShUB 36/1997
RSv 242/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.