1319/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994,

ändrat 4 § 4 punkten, 6 § 1 mom. 6 punkten, 7 § 1, 3 och 6 mom., 8 § 3 mom. 2 punkten, 17 och 19 § i sitt beslut av den 21 december 1994 om Teleförvaltningscentralens avgifter (1440/1994), av dessa lagrum 7 § 1 mom. sådant det lyder i beslut 1185/1996, 8 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i beslut 1625/1995, 17 § sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1625/1995, 1185/1996 och 417/1997, som följer:

4 §
Offentligrättsliga prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

4) beviljande av rätt att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd när dessa är anslutna till radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer.


6 §
Tillståndsavgifter för radiosändare

6) rundradiosändare med låg effekt (högst 300 W), LF/MF-fyrsändare eller andra radiolänksändare än sändare som är anslutna till radiosystemet i ett fast accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer 530 mk

7 §
Frekvensavgifter

För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer, personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten eller TFTS-systemet uppbärs årligen en avgift enligt följande schema:

1) mobiltelenät K1* K2* K3* (frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
2) radiosystem i fasta accessnät K1* K2* (frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
3) personsökningssystem K1* K2* (frekvensband/25 kHz) *9 450 mk
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/25 kHz) *9 450 mk

K1 är en frekvesbandskoefficient vars storlek bestäms enligt det frekvensområde som har anvisats tillståndshavaren. Frekvansbandskoefficienterna är:

Frekvensområde K1
under 470 MHz 1
470―960 MHz 0,8
960―3000 MHz 0,6
3000―11 000 MHz 0,5
11 000―40 000 MHz 0,4

Det skyddsområde som nämns ovan i 4 mom. består av en 20 kilometer bred zon som omringar det område med användningsrätt som anvisats ett radiosystem. Ett skyddsområde omfattar dock inte havsområden eller områden som överskrider riksgränsen. Ett område som sträcker sig till ett område där en tillståndshavare har rätt att använda ett annat motsvarande radiosystem betraktas inte heller som ett skyddsområde ifall tillståndshavarna sinsemellan koordinerar användningen av frekvenser. Vid bestämmande av täckningsområdeskoefficient för radiosystemet i ett fast accessnät beaktas skyddsområdet inte.


8 §
Tillsynsavgifter för radiosändare

2) abonnentutrustning som är ansluten till radiosystemet i ett fast acessnät som fungerar inom frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer,


17 §
Avgifter för numrering av telenäten

För rätten att använda nummerkod eller abonnentnummer uppbärs av teleföretaget eller innehavaren till ett servicenummer eller en datanätskod årligen avgifter för numrering av telenäten enligt följande:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät 2 mk/ anslutning
nationellt portabelt nummer i ett allmänt fast telefonnät 4 mk/ anslutning
2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt fjärrprefix 550 000 mk
fyrsiffrigt fjärrprefix 110 000 mk
femsiffrigt fjärrprefix 22 000 mk
tresiffrigt utlandsprefix 550 000 mk
fyrsiffrigt utlandsprefix 110 000 mk
femsiffrigt utlandsprefix 22 000 mk
3) avgift för riktnummer i mobiltelefonnät:
tresiffrigt riktnummer 300 000 mk
fyrsiffrigt riktnummer 60 000 mk
femsiffrigt riktnummer 12 000 mk
4) avgift för specialnäts riktnummer:
tresiffrigt riktnummer 300 000 mk
fyrsiffrigt riktnummer 60 000 mk
femsiffrigt riktnummer 12 000 mk
5) avgift för servicenummer:
fyrsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 6 000 mk
minst femsiffrigt servicenummer i ett enskilt teleområde 1 200 mk
tresiffrigt nationellt servicenummer 260 000 mk
fyrsiffrigt nationellt service-nummer 52 000 mk
femsiffrigt nationellt service-nummer 10 400 mk
minst sexsiffrigt nationellt servicenummer 2 100 mk
6) avgift för datanätskod (DNIC) 67 500 mk
7) avgift för tekniskt teleföretagsprefix:
internationell signaleringspunktkod 10 000 mk
nationell signaleringspunktkod för varje grupp av tio kod som tas i bruk 200 mk
CUG-prefix för varje grupp av tio prefix som tas i bruk 100 mk
centrex-teleföretagsprefix 200 mk
MNC-teleföretagsprefix 2 000 mk
NCC-teleföretagsprefix 1 000 mk

Av den som ansöker om ett nationellt portabelt telefonnummer uppbärs en registreringsavgift enligt följande:

1) beviljande av rätt att använda 1―9 nummer 100 mk
2) beviljande av rätt att använda 10―1000 nummer 300 mk
3) beviljande av rätt att använda över 1000 nummer 1 000 mk

Den avgift för abonnentnummer som avses i 1 mom. 1 punkten bestäms på basis av antalet anslutningar till teleföretagets allmänna fasta telefonnät vid uppbördsårets första dag.

I avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde uppbärs inom Ålands teleområde en tiondedel och i övriga Finland, förutom inom Nylands 1, Åbo- och Björneborgs eller Tavastlands teleområden, sex tiondedelar av den avgift för servicenummer inom ett enskilt teleområde som fastställs i 1 mom. 5 punkten.

Avgift för servicenummer uppbärs inte för allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer.

I avgift för operatörsprefix, avgift för mobilnäts riktnummer, avgift för specialnäts riktnummer och avgift för servicenummer uppbärs under det första faktureringsåret hälften av de avgifter som fastställs i 1 mom. 2―5 punkten.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Regeringssekreterare
Jari Perko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.