1316/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider samt anmälan om djurmängder beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen under 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har vid föredragning i dag med stöd av 17 § 3 mom. statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997) samt 17 § 3 mom. statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1145/1997) beslutat:

1 §
Ansökningstider för stöd och förskott på stöd

I statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997) avsedda arealbaserade stöd, med undantag av stöd för växthusproduktion, samt i samma beslut avsedda stöd som betalas per djur och djurenhet skall för 1998 sökas senast den 29 maj 1998.

På stöd för suggor, som betalas som stöd per djur, kan betalas förskott, som skall sökas senast den 30 januari 1998.

I statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1145/1997) avsedda nordliga stöd på basis av den odlade arealen, med undantag av nordligt stöd för växthusproduktion, samt nordligt husdjursstöd skall för 1998 sökas senast den 29 maj 1998.

På nordligt husdjursstöd kan betalas förskott, som skall sökas senast den 30 januari 1998.

I fråga om stöd som på grundval av ovan i 1 mom. avsedda statsrådsbeslut betalas som stöd för övergångsperioden och stöd som på grundval av i 3 mom. avsedda statsrådsbeslut betalas som nordligt stöd per höna samt för broileravelshönor kan på stödet halvårsvis betalas förskott, som skall sökas för den första hälften av året senast den 16 mars 1998 och för den andra hälften av året senast den 15 september 1998. Slutligt stöd skall sökas för den första hälften av 1998 senast den 15 september 1998 och för den senare hälften av 1998 i samband med att det första förskottet på stödet söks 1999.

Till stödet för övergångsperioden hörande stöd för kycklingar som sålts eller kycklingar som tagits i eget bruk 1.1―30.6.1998 skall sökas senast den 31 juli 1998.

Till det nordliga stödet hörande stöd för ankor, gäss, kalkoner samt inhägnade fasaner och änder som under 1998 uppföds till köttdjur skall sökas senast den 20 januari 1999.

Ovan i denna paragraf avsedda stöd, förskott på stöd och slutligt stöd skall sökas skriftligen hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars område gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

2 §
Anmälan om djurmängder

För att erhålla stöd som avses i 1 § skall sökanden skriftligen anmäla mängderna stödberättigade djur enligt räknedagarna senast på anmälningsdagen som följer:

DJUR RÄKNEDAGAR 1998 ANMÄLNINGSDAGAR 1998
NÖTKREATUR*) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 29.5
1.6, 1.7, 1.8 och 1.9 15.9
1.10, 1.11 och 1.12 under året 1999
SVIN
― suggor*) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 29.5
1.6, 1.7, 1.8 och 1.9 15.9
1.10, 1.11 och 1.12 under året 1999
― galtar 1.5 och 1.9 29.5 och 15.9
― andra svin, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5 29.5
3 mån. och över*) 1.6, 1.7, 1.8 och 1.9 15.9
1.10, 1.11 och 1.12 under året 1999
FJÄDERFÄ
― hönor och broileravelshönor 1.1, 1.2 och 1.3 16.3
1.4, 1.5 och 1.6 15.9
1.7, 1.8 och 1.9 15.9
1.10, 1.11 och 1.12 år 1999
― ankor och gäss av honkön samt kalkonhönor 1.5 och 1.9 29.5 och 15.9
― inhägnade fasanhönor och änder av honkön 1.5 och 1.9 29.5 och 15.9
― broiler 1.5 och 1.9 29.5 och 15.9
TACKOR OCH GETTER 1.5 29.5
HÄSTAR 1.5 29.5

*) Antalet nötkreatur, suggor och andra svin, 3 mån. och över, 1.10.1998, 1.11.1998 och 1.12.1998 beaktas vid beräkningen av stöd 1999.

Vid beräkningen av stöd för suggor för 1998 beaktas dessutom antalet suggor 1.10.1997, 1.11.1997 och 1.12.1997. Antalet suggor under de nämnda dagarna skall anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen senast 29.5.1998.

3 §
Register över nötkreatur

De nötkreatur som avses i detta beslut skall vara märkta med öronmärken som beställts hos Lantbrukets Datacentral Ab och vara registrerade i det djurmärkesregister som Lantbrukets Datacentral Ab upprätthåller. Nötkreaturen skall också ha införts i den förteckning över nötkreatur som förs på lägenheten.

4 §
Vissa tillstånd till undantag

De tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet som avses i 3 § 3 mom. och i 12 § 6 och 7 mom. statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1145/1997) samt i 3 § 3 mom. statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997) skall i de fall då ansökningstiden upphör den 29 maj 1998 sökas skriftligen hos jord- och skogsbruksministeriet senast nämnda dag.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.