1314/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1997

Finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt

Finansministeriet har med stöd av 13 § lagen om fordonsskatt (1111/1996) beslutat:

Uppbörd av fordonsskatt
1 §
Fordon som finns upptagna i registret vid skatteperiodens början

På fordon som är upptagna i registret vid skatteperiodens början uppbärs fordonsskatt med en debetsedel som sänds till den skattskyldige. Skatten uppbärs i en rat.

Skatten som uppbörds för 1998 förfaller till betalning den förfallodag under perioden 2―6 februari 1998 som anges i debetsedeln.

2 §
Fordon som registreras under skatteperioden

Om ett fordon för första gången antecknas i registret eller omregistreras eller i övrigt ändras till att bli skattepliktigt efter att skatteperioden har börjat, uppbärs fordonsskatten med en debetsedel, som sänds genast efter att fordonet har antecknats i registret. Skatten förfaller till betalning inom en månad från det fordonet har antecknats i registret.

3 §
Rättelse av debitering och andra motsvarande prestationer

Vid rättelse av debitering, efterbeskattning eller debitering som skett i ett fall som besvärsinstansen återförvisat till fordonsförvaltningscentralen för behandling, debiteras skatten genast när grunden har uppstått. Skatten förfaller till betalning en månad efter att debiteringsbeslutet har fattats.

Betalningsställen för fordonsskatt
4 §
Betalningsställen

Fordonsskatten betalas på en postanstalt som bedriver postgirorörelse, en bank eller fordonsförvaltningscentralens kundtjänst. Den skatt som debiteras av länsstyrelsen på Åland får erläggas också till denna länsstyrelses kassa. Skatten kan även betalas via betalautomat eller med företags- eller hemdator, varvid referensnumret på den giroblankett som medföljer debetsedeln skall anges.

Vissa bestämmelser och ikraftträdande
5 §
Ersättning för dataöverföring samt dröjsmålsränta som påförs en penninginrättning

Fordonsförvaltningscentralen och penninginrättningarna i fråga avtalar om den ersättning som betalas penninginrättningarna för dataöverföring och penninginrättningarnas skyldighet att betala dröjsmålsränta för försenad överföring eller redovisning av skattemedel.

6 §
Betalningspåminnelse

Fordonsförvaltningscentralen kan sända den skattskyldige en betalningspåminnelse över skatt som inte har betalats senast på förfallodagen. Betalningspåminnelsen sänds inte om det finns särskild anledning att avstå från att sända den.

7 §
Meddelande om obetald skatt

Fordonsförvaltningscentralen kan även till fordonsägaren sända meddelande om en betalningspåminnelse eller en utsökningsansökan som sänds till fordonets innehavare.

Vid byte av ägare eller innehavare kan fordonsförvaltningscentralen sända meddelandet till den nya ägaren eller innehavaren om fordonsskatten är obetald. Meddelandet sänds med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om betalningspåminnelse efter att registreringsanmälan har gjorts.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Beslutet tillämpas första gången på den fordonsskatt som uppbärs för 1998.

Helsingfors den 19 december 1997

Minister
Jouko Skinnari

Äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.