1310/1997

Utfärdat i Helsingfors den 12 december 1997

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 13 § 3 och 4 mom. och 17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95)

upphävt i sitt beslut av den 12 december 1996 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1117/96) 8 § 18 punkten och

ändrat mellanrubriken som föregår 2 § samt 2 §, 3, 6 och 7 §, 8 § 1 mom. 7 och 23 punkten, 12 § 1 mom. 3 punkten och 13 § i nämnda beslut som följer:

Skatteverket till vilket skattedeklarationen inlämnas
2 §
Var skattedeklarationen skall lämnas in

Skattedeklarationen för en allmänt skattskyldig samt annan deklaration av bostadssamfund skall lämnas in eller sändas med posten till det skatteverk, som antecknats på returkuvertet eller till något annat skatteverk. Nämnda skatteverk vidarebefordrar deklarationen vid behov till det skatteverk som enligt 6 § lagen om beskattningsförfarande är behörigt att verkställa beskattningen.

Skattedeklarationen för en person som har flyttat till Finland vidarebefordras vid behov till det skatteverk inom vars område han först har bosatt sig efter inflyttningen. Skattedeklarationen för ett samfund i fråga om inkomster som har förvärvats på Åland vidarebefordras vid behov till Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland.

3 §
Var en begränsat skattskyldig skall lämna in sin skattedeklaration

En begränsat skattskyldig skall inlämna eller posta sin skattedeklaration till Nylands skatteverk.

Om den begränsat skattskyldige inte har några andra inkomster, skall skattedeklarationen inlämnas eller postas direkt till det skatteverk

1) inom vars område näringsverksamhet har idkats från ett fast driftsställe;

2) inom vars område den av den begränsat skattskyldige ägda fastigheten är belägen;

3) inom vars område ett samfund, i vilket den begränsat skattskyldige ägt aktier eller andelar, med stöd av vilka han besuttit en fastighet eller en del av den, har hemort;

4) till Sydvästra Finlands skatteverks skattebyrå på Åland, om den begränsat skattskyldige har inkomster som härrör från Åland.

En begränsat skattskyldig kan också lämna in sin skattedeklaration till Finlands ambassad i utlandet, som skall sända den till Nylands skatteverk utan dröjsmål.

6 §
Inlämningstiden för skattedeklarationer som inkommit med posten

En skattedeklaration som inkommit med posten anses ha inlämnats i rätt tid, om postförsändelsen med deklarationen adresserats till skatteverket och postats inom den i 4 § stadgade tiden.

7 §
Komplettering av skattedeklaration

Uppgifter och utredningar som inte kan fogas till skattedeklarationen då denna lämnas in, skall tillställas skatteverket utan dröjsmål.

8 §
Inkomster som lämnas odeklarerade

I skattedeklarationen uppges inte följande i denna paragraf uppräknade inkomster som erhållits från Finland, om inte inkomsten utgör inkomst av jordbruk eller annan näringsverksamhet;


7) stöd för vård av barn i hemmet och partiell vårdpenning,


23) sådan av en finländsk arbetsgivare erhållen inkomst på vilken man tillämpar den så kallade sexmånadersregeln,


12 §
Bostadssamfund som är befriade från deklarationsskyldigheten

Ett bostadsaktiebolag, ett fastighetsaktiebolag, ett bostadsandelslag eller annat samfund, vars aktier eller andelar berättigar till besittning av en lägenhet i en av samfundet ägd byggnad, är inte utan särskilt yrkande skyldigt att inlämna skattedeklaration för annat än det första skatteåret, om


3) bostadssamfundets beskattningsbara inkomst, efter att fastställda förluster dragits av, understiger 150 mark.


13 §
Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon, vilka fått ett meddelande av skatteverket om att de omfattas av skatteförslagsförfarandet, är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration inom den i 4 § stadgade tiden.

Ett rättat skatteförslag returneras senast den 17 juni till det skatteverk som skickat förslaget.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 1997 års beskattning.

Helsingfors den 12 december 1997

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.