1302/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § och bilaga 1 i trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat 3 § 2 och 3 punkten samt bilaga 1 i trafikministeriets beslut av den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994), av dessa bilaga 1 sådan den lyder i beslut 1203/1996, samt

fogat en ny punkt 4 till 3 § som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka sjöfartsverket uppbär en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:


2) fastställande av fartygs isavgiftsklass,

3) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 2 § 1 mom. lagen om oljeskyddsfonden (379/1974) avsedd dubbelbotten,

4) inspektion i de fall som avses i 13 § 1 mom. och 17 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 1997

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef som byråchef
Raimo Kurki

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.