1301/1997

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1997

Trafikministeriets beslut om tillhandahållande av vissa fasta förbindelser som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning

Trafikministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. 5 punkten telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom beslutet träder vissa bestämmelser gällande tillhandahållande av ett minimiutbud för fasta förbindelser i kraft som ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (ONP) (92/44/EEG), sådant det lyder ändrat genom Europeiska parlamentets och rådets direktiv (97/51/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Beslutet tillämpas endast på teleföretag med betydande marknadsinflytande, vilka tillhandahåller användarna inom allmänna telenät fasta förbindelser.

Med fast förbindelse avses telekommunikationstjänster vilka tillhandahålls i samband med upprättande, utveckling och drift av det allmänna telenätet, vilka erbjuder en klar transmissionskapacitet mellan anslutningspunkterna i ett telenät och vilka inte innehåller en uppkoppling på begäran.

3 §
Minimiutbud

Teleföretagen skall var och en skilt eller tillsammans inom sina koncessionsområden tillhandahålla åtminstone följande fasta förbindelser:

Typ av fast förbindelse Tekniska egenskaper
Gränssnittsspecifikationer Prestationsspecifikationer
Ordinarie kvalitet 2-tråds ETS 300 448
talbandbredd, analog 4-tråds ETS 300 451
Speciell kvalitet 2-tråds ETS 300 449
talbandbredd, analog 4-tråds ETS 300 452
64 kbit/s, digital ETS 300 288 ETS 300 289
2 048 kbit/s, digital, ostrukturerad ETS 300 418 ETS 300 247
2 048 kbit/s, digital, strukturerad ETS 300 418 ETS 300 419
4 §
Offentliggörande av leveransvillkor

Leveransvillkor för fasta förbindelser skall publiceras innefattande den normala leveranstiden, kontraktstiden, den normala reparationstiden och alla förfaranden om gottgörelse.

Med den normala leveranstiden avses den tid inom vilken 95 % av alla fasta förbindelser av samma typ kan disponeras av kunderna, räknat från den dag då användaren har lämnat en bindande begäran om en fast förbindelse.

Med kontrakstiden avses den tid som i allmänhet förutses för kontraktet och den kortaste kontraktstid, som användaren är skyldig att godkänna.

Med den normala reparationstiden avses den tid, som beräknas från den tidpunkt, då ett felmeddelande har lämnats till den ansvariga enheten hos teleoperatören till den tidpunkt, vid vilken 95 % av alla fasta förbindelser av samma typ har återupprättats och i tillämpliga fall anmälts driftklara till användarna. För nya typer av fasta förbidelser skall en beräknad reparationstid anges i stället för den normala reparationstiden. Om olika kvalitetsklasser för reparationer erbjuds för samma typ av fasta förbindelser, skall de olika normala reparationstiderna offentliggöras.

5 §
Undantag

Vederbörande ministerium kan bevilja ett teleföretag tillstånd att avvika från bestämmelserna i detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 21 maj 1997 om erbjudande av vissa fasta förbindelser som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning (477/1997).

Helsingfors den 16 december 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Överinspektör
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.