1300/1997

Utfärdat i Helsingfors den 17 december 1997

Trafikministeriets beslut om vissa teleavgifter som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning

Trafikministeriet har med stöd av 17 § 2 mom. telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom beslutet träder vissa bestämmelser gällande teleavgifter i kraft som ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv (95/62/EG) om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni samt tillhandahållandet av fasta förbindelser som ingår i Europaparlamentets och rådets direktiv (92/44/EEG), sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (97/51/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Beslutet tillämpas på avgifter som uppbärs för tjänster inom fasta allmänna telefonnät samt för tillhandahållande av fasta förbindelser.

Med fast allmänt telefonnät avses ett allmänt kretskopplat telenät som används bl.a. för tillhandahållande av telefonitjänster mellan fasta anslutningspunkter i ett telenät.

Med fasta förbindelse avses telekommunikationstjänster vilka tillhandahålls i samband med upprättande, utveckling och drift av det allmänna telenätet, vilka erbjuder en klar transmissionskapacitet mellan anslutningspunkterna i ett telenät och vilka inte innehåller en uppkoppling på begäran.

Beslutets 3 §, 4 § 1 och 2 mom. och 5 § tillämpas endast på teleföretag, som har ett betydande marknadsinflytande inom lokala fasta telenät.

Beslutets 4 § 3 mom. tillämpas inte på tillhandahållande av fasta förbindelser.

3 §
Rättvisa i fråga om avgifterna

Avgifterna skall vara rättvisa och lika stora oberoende av vem som är betalningsskyldig eller till vad och hur telekommunikationen används.

4 §
Principerna för fastställande av avgifter

Avgifterna skall stå i rimlig proportion till prestationskostnaderna samt vara öppna för insyn. Mängdrabatter är tillåtna.

Avgifterna skall i mån av möjlighet specificeras som anslutnings- och grundavgifter samt andra avgifter.

Samtal till nödnummer skall vara avgiftsfria.

Utöver vad som bestäms i 1―3 mom. skall vid fastställandet av avgifter iakttas vad som bestäms i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992) och konsumentskyddslagen (38/1978).

5 §
Kostnadsberäkning

Teleföretagen skall använda sådana redovisningssystem varav framgår kostnadernas fördelning enligt huvudtitel samt reglerna för fördelningen.

Kostnaderna indelas i direkta och gemensamma kostnader.

De direkta kostnaderna orsakas av inrättande, underhåll, saluföring och fakturering av tjänster.

Gemensamma kostnader är andra kostnader än direkta kostnader. De indelas enligt ursprung eller andra godtagbara grunder.

Teleföretagen skall till vederbörande ministerium lämna en beskrivning av det redovisningssystem som används. Ministeriet anses ha godkänt redovisningssystemet om ministeriet inte har meddelat teleföretaget något annat inom en månad efter att beskrivningen inlämnats.

6 §
Offentliga prislistor

Prislistorna skall vara öppna för insyn, specificerade, offentliga och icke-diskriminerande.

Användarna skall meddelas ändringar i avgifterna innan ändringarna träder i kraft.

7 §
Undantag

Ministeriet kan bevilja ett teleföretag tillstånd att avvika från bestämmelserna i detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 21 maj 1997 om vissa teleavgifter som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning (476/1997) jämte ändringar.

Parlamentets och rådets direktiv 97/51/EG; EGT nr L 295, 29.10.1997, s. 23

Helsingfors den 17 december 1997

Avdelningschef
Vesa Palonen

Överinspektör
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.