1298/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om godkännande av besiktningsorgan som avses i lagen om anordningars energieffektivitet

På föredragning av miljöministern bestäms med stöd av 6 och 18 § lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997):

1 §

Vederbörande ministerium kan godkänna ett besiktningsorgan för utförande av uppgifter som avses i lagen om anordningars energieffektivitet (1241/1997) och i författningar som har getts med stöd av den, om organet uppfyller följande krav:

1) besiktningsorganet, dess direktör eller personal har inte planerat, tillverkat, marknadsfört eller levererat produkter som besiktigas av besiktningsorganet eller ansvarat för installering eller underhåll av sådana produkter och företräder inte heller ovan avsedda parter;

2) besiktningsorganet har tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för att kunna utföra besiktningsuppdrag och det har möjlighet att använda sådana anordningar som krävs för specialbesiktningar;

3) den personal som ansvarar för besiktningarna har god teknisk och yrkesmässig utbildning, tillräckliga kunskaper och tillräcklig praktisk erfarenhet av dylika besiktningar samt den förmåga som krävs för att avfatta intyg, protokoll och redogörelser genom vilka de utförda besiktningarna verifieras;

4) besiktningspersonalen är opartisk och personalens lön är inte beroende av antalet besiktningar eller av resultaten av besiktningarna; samt

5) besiktningsorganet har, i det fall att det inte är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning, en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig ansvarsförsäkring för att ersätta de skador som förorsakas av verksamheten.

2 §

Besiktningsorganet kan använda utomstående provnings- och besiktningstjänster och andra tjänster. I så fall skall organet se till att den som producerar tjänsten uppfyller kraven enligt 1 §.

3 §

Ansökan om godkännande av ett besiktningsorgan skall sändas till vederbörande ministerium.

Till ansökan skall fogas handlingar som visar att de krav som ställs i 1 § uppfylls och i dem skall ingå ett intyg eller utlåtande av mätteknikcentralen eller en motsvarande organisation eller ett intyg eller utlåtande av annat slag som vederbörande ministerium anser utgöra en tillräcklig dokumentering av att de krav som ställs ovan har blivit uppfyllda.

4 §

Vederbörande ministerium kan för en viss tid godkänna ett besiktningsorgan som uppfyller kraven. Till ministeriets godkännande kan villkor fogas. Ministeriet kan, när det godkänner ett organ, ge organet anvisningar som gäller verksamheten.

Ministeriet anmäler godkända organ till Europeiska gemenskapernas kommission.

5 §

Besiktningsorganet är skyldigt att till vederbörande ministerium anmäla alla förändringar som påverkar uppfyllandet av gällande krav. Organet skall ytterligare årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Rådets direktiv 92/42/EEG; EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17
Rådets direktiv 93/68/EEG; EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.