1293/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna för dem och om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

De offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka elmarknadscentralen uppbär de fasta avgifter som fastställs i 4―5 §§ detta beslut, är

1) beslut i ett ärende som gäller elnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring av elnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter och

5) övervakning av elnätsinnehavaren.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och vilka elmarknadscentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publikationer,

2) användning av elmarknadscentralens personal i externa utbildnings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter, med undantag av sådana uppgifter som direkt stöder elmarknadscentralens övervakningsuppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur samt ämbetsverks- och byråtjänster för utomstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av bruksrättigheten till informationsmaterial i datasystem och teknisk överlåtelse av informationsmaterial till utomstående på beställning och

5) kopior och andra avskrifter.

4 §
Ansökningsavgifter

För beslut som elmarknadscentralen har gett på ansökan uppbärs av sökanden avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller elnätstillstånd:

― beslut på ansökan om tillstånd 9 000 mark,

― beslut i ett ärende som gäller befriande från tillståndsplikt 4 500 mark,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga elledningar:

― beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning för nominell spänning om minst 110 kilovolt 13 000 mark,

3) ärenden som gäller överföring av elnätet:

― beslut på ansökan om överföring av elnätet 14 000 mark,

4) ärenden som gäller särredovisning av elaffärsverksamheter:

― beslut på ansökan om undantag från sättet att särredovisa elaffärsverksamheter 4 500 mark.

5 §
Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För elmarknadscentralens övervakning av elnätsinnehavare uppbärs av nätinnehavarna en årlig övervakningsavgift. Övervakningsavgiften består av en fast grunddel och en tilläggsdel som fastställs enligt omfattningen av nätinnehavarens verksamhet.

Som grunddel för övervakningsavgiften uppbärs:

― 150 000 mark av en stamnätsinnehavare som har ålagts systemansvar och

― 20 000 mark av en annan nätinnehavare.

Som tilläggsdel till övervakningsavgiften uppbärs enligt situationen den första dagen av året:

― 50 penni för varje elanvändare som var ansluten till nätinnehavarens distributionsnät och

― 8 mark för varje elledningskilometer med en nominell spänning på minst 110 kilovolt som är i nätinnehavarens besittning.

Med elanvändare avses i 3 mom. en elköpare som använder el som har överförts av distributionsnätsinnehavaren och som har uppmätts vid ett visst eldriftsställe.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998 och det gäller till utgången av år 1998.

Helsingfors den 18 december 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Markku Kuusio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.