1289/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av ikraftträdelse- och övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdelse- och övergångsbestämmelsen i lagen den 30 december 1996 om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1350/1996) ett nytt 3 mom. som följer:


När en ansökan om beviljande av stöd för vidtagande av en åtgärd har inkommit efter att ändringen av det programdokument som baserar sig på rådets förordning (EEG) nr 2080/92 om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket har trätt i kraft, tillämpas på beskogningsåtgärden och på stödjandet av andra skogs-bruksåtgärder lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland och lagen om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering, om inte något annat följer av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 212/1997
JsUB 17/1997
RSv 224/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.