1287/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av ikraftträdelse- och övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om ändring av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1348/1996) 2 mom. i ikraftträdelse- och övergångsbestämmelsen som följer:


När terrängarbetena enligt en plan som gäller iståndsättningsarbete har utförts eller finansieringsbeslutet givits före den 1 januari 1997 tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, utom bestämmelserna om organ och förfarande. Vad som bestäms i 1 § 2 mom., 2 § 3 mom., 4 och 4 a §, 4 b § 2 mom. samt 4 c och 6 § i denna lag tillämpas dock också på de fall där de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft i övrigt tillämpas. När fi- nansieringsbeslutet har givits före den 1 januari 1997 tillämpas dock inte bestämmelsen i 29 § lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, vilken paragraf nämns i 4 c §, till den del bestämmelsen gäller höjning av det belopp som återkrävs eller ränta av påföljdsnatur.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 212/1997
JsUB 17/1997
RSv 224/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.