1284/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om handel med utsäde och ändring temporär ändring av lagens 3 och 4 §

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 26 februari 1993 om handel med utsäde (233/1993) 3 § 1 mom. och 4 § 2 mom. samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

3 §
Certifikatutsäde

Vederbörande ministerium bestämmer, i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilket slag av utsäde som får marknadsföras endast som officiellt certifierat (certifikatutsäde). Ministeriet beslutar närmare även om certifiering av utsäde och om marknadsföring i Finland av utsäde som certifierats i något annat land.


4 §
Annat utsäde

Vederbörande ministerium bestämmer, i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde, vilka krav icke certifierat utsäde skall uppfylla vid marknadsföring.

5 a §
Marknadsföring av sorter

Vederbörande ministerium kan, efter att ha hört jordbruksproducenterna och utsädeshandeln, besluta om det vid marknadsföring av en sort skall uppges hur dess lämplighet för växtförhållandena i Finland har utretts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Lagens 3 och 4 § är i kraft till utgången av 1998.

RP 211/1997
JsUB 15/1997
RSv 219/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.