1268/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om Finlands Akademi

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 30 september 1994 om Finlands Akademi (856/1994) 10, 11 och 13―15 §, 16 § 1 mom. och 18 § som följer:

10 §

Av generaldirektören krävs att denne skall vara vetenskapligt meriterad. Generaldirektören skall dessutom ha kännedom om högskole- och vetenskapsförvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

11 §

Tjänsterna som akademiprofessor, äldre forskare samt forskardoktor är forskningstjänster. Vid akademin kan också finnas andra forskningstjänster.

13 §

Av en äldre forskare krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad och erfarenhet av forskningsarbete.

Av en forskardoktor krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.

14 §

Akademin beslutar om den behörighet som utomlands avlagda examina medför för tjänster som avses i 13 §, om inte undervisningsministeriet eller utbildningsstyrelsen har beslutat att den examen som sökanden avlagt skall jämställas med en examen som har avlagts i Finland. Akademin skall härvid iaktta vad som särskilt bestäms om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen.

15 §

Av förvaltningsdirektören krävs högre högskoleexamen, förtrogenhet med administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Av forskningsdirektören krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad, förtrogenhet med forskningspolitiska planeringsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga.

16 §

Tjänsten som generaldirektör tillsätts för högst tre år i sänder. Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.


18 §

En tjänst som äldre forskare tillsätts för högst fem år i sänder. En tjänst som forskardoktor tillsätts för högst tre år i sänder.

Äldre forskare och forskardoktorer utnämns av ett forskningsråd om inte något annat bestäms i en instruktion. Dessa tjänster kan tillsättas utan att de ledigförklaras, då det är ändamålsenligt med hänsyn till ett forskningsprojekt som forskningsrådet stöder eller om tjänsten tillsätts för högst ett år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.