1263/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 63 a §, 92 § 22 punkten, 93 § 1 mom. och 124 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 63 a § sådan den lyder i lag 1126/1996, 93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1465/1994 och 124 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1389/1995, samt

fogas till 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1465/1994 och i lag 1333/1995, nya 23 och 24 punkter samt till lagen en ny 92 a § som följer:

63 a §
Stöd för privat vård av barn

Vårdpeng, vårdtillägg eller kommunalt tillägg för vård av barn enligt lagen om hemvård och privat vård av barn (1128/1996) är förvärvsinkomst för den förälder eller annan vårdnadshavare till vilken inkomsten betalas. Betalas vårdpengen, vårdtillägget eller det kommunala tillägget direkt till vårdproducenten, är betalningen dock inte inkomst för föräldern eller den andra vårdnadshavaren utan för vårdproducenten.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


22) utkomststöd enligt socialvårdslagen (710/1982),

23) verksamhets- eller andra bidrag på i genomsnitt högst 50 mark per dag som betalas för arbets- eller dagverksamhet som kommunen eller andra offentliga samfund som bedriver social- eller hälsovård eller allmännyttiga samfund ordnar för utvecklingshämmade, psykiatriska patienter, klienter inom missbrukarvården eller andra klienter inom socialvården, när bidraget stöder klientens vård, rehabilitering eller anpassning till samhället,

24) stöd för skolresor som avses i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter (48/1997) och som betalas till studeranden själv.

92 a §
Understöd för vård av byggnadsarvet

Skattepliktig inkomst är inte understöd som fås av statens medel för vård eller reparation av det byggnadsarv som utses av miljöministeriet eller museiverket.

93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 20 000 mark och endast till den del de under skatteåret överstiger 3 000 mark.


124 §
Fastställande och fördelning av skatten mellan skattetagarna

Inkomstskatteprocenten på kapitalinkomst är 28. Inkomstskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner är likaså 28, och den fördelar sig mellan skattetagarna så att

statens andel är 15,96 procentenheter,

kommunens andel 11,20 procentenheter och

församlingens andel 0,84 procentenheter.

Inkomstskatteprocenten för den inkomst som partiellt skattefria samfund, väglag och allmännyttiga samfund vilka avses i 21 § 1 mom. har erhållit från en fastighet är 12,04, och den fördelas mellan kommunen och församlingen enligt 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 1998. Lagens 63 a § samt 92 § 23 och 24 punkten tillämpas dock från och med skatteåret 1997.

RP 102/1997
StaUB 38/1997
RSv 207/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.