1259/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om Utbildningscentret för undervisningssektorn

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Utbildningscentret för undervisningssektorn skall ordna vidareutbildning och fortbildning av lärare och undervisningsväsendets övriga personal samt tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med denna verksamhet.

2 §
Ställning inom förvaltningen och hemort

Utbildningscentret för undervisningssektorn är underställt utbildningsstyrelsen.

Utbildningscentrets hemort är Heinola. Centret kan vid behov ordna utbildning och annan verksamhet även på andra orter.

3 §
Direktion

Utbildningscentret för undervisningssektorn har en direktion, om vars tillsättande, sammansättning och uppgifter bestäms genom förordning.

4 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1998.

Genom denna lag upphävs

1) lagen den 12 februari 1988 om institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde (135/1988) och

2) lagen den 23 december 1971 om Heinola kursinstitut (923/1971) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

6 §
Övergångsbestämmelser

De rättigheter och skyldigheter som institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och Heinola kursinstitut har överförs på Utbildningscentret för undervisningssektorn.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och Heinola kursinstitut överförs på Utbildningscentret för undervisningssektorn när denna lag träder i kraft.

Tjänsterna och tjänstemännen vid institutet för yrkesutbildningens förvaltningsområde och Heinola kursinstitut överförs utan andra åtgärder till Utbildningscentret för undervisningssektorn när denna lag träder i kraft. På motsvarande sätt övergår personalen i arbetsavtalsförhållande vid institutet för yrkes-utbildningens förvaltningsområde och Hei- nola kursinstitut till Utbildningscentret för undervisningssektorn.

RP 127/1997
KuUB 21/1997
RSv 216/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.