1258/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 20 december 1991 om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering (1568/1991) 1 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom. 3 punkten och 11 § samt

fogas till 9 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 1533/1994, nya 2 och 3 punkter, varvid den ändrade 3 punkten och de nuvarande 2, 4 och 5 punkterna blir 4―7 punkter, som följer:

1 §

I syfte att garantera att den verksamhet som gäller testning, kontroll, certifiering och kalibrering är tillförlitlig och internationellt acceptabel kan de organ som bedriver denna verksamhet konstateras vara kompetenta enligt internationella rekommendationer och standarder, dvs. ackrediteras, så som bestäms i denna förordning.

I denna förordning bestäms dessutom om konstaterande av ett organs kompetens, som grundar sig på särskilda krav, och om bedömning av kompetensen i samband med detta samt om samarbete gällande övervakningen av produkter och förhållanden.

Med organ avses i denna förordning testnings- och kalibreringslaboratorier samt kontroll- och certifieringsorgan och andra organ i enlighet med vad som särskilt bestäms om dem.

Verksamheten i de ackrediterade organ som avses i 1 mom. följs och övervakas enligt denna förordning.

8 §

För ackrediteringsverksamheten, annan verksamhet som nämns i 1 § och som gäller bedömning och konstaterande av kompetens och för samarbete gällande övervakningen av produkter och förhållanden samt för utvecklande av förfaranden som gäller dessa finns en delegation, till vilken statsrådet på framställning av handels- och industriministeriet för tre år i sänder utser en ordförande och vice ordförande samt minst 14 och högst 20 andra medlemmar samt för var och en av dem en personlig suppleant.


I delegationen skall finnas företrädare för de förvaltningsområden och myndigheter som är viktiga med tanke på ackrediteringsverksamheten, annan verksamhet som nämns i 1 § och som gäller bedömning och konstaterande av kompetens samt med tanke på övervakningen samt företrädare för näringslivet, konsumenterna, standardiseringsbranschen och de organ som är föremål för den verksamhet som konstaterandet av kompetensen gäller.

9 §

Delegationen har till uppgift att som rådgivande organ


2) följa annan verksamhet som nämns i 1 § och som gäller bedömning och konstaterande av kompetens samt göra förslag om hur de kan utvecklas och förenhetligas,

3) följa övervakningen av produkter och förhållanden och göra förslag om hur de förfaranden som gäller konstaterande av kompetensen i fråga om dem kan utvecklas och förenhetligas,

4) ge sitt utlåtande om de krav som avses i 2 § 2 mom. och på begäran om andra ärenden som berör ackreditering,

5) göra förslag om hur det nationella och internationella samarbetet i fråga om de verksamheter som nämns i 1 § kan främjas,

6) göra förslag om hur utbildningen och informationen skall ordnas samt

7) utföra andra uppgifter som särskilt har ålagts den.


11 §

Över beslut som mätteknikcentralen har fattat med stöd av denna förordning kan, om inte annat har bestämts någon annanstans, besvär anföras hos länsrätten i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.