1250/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om godkännande av läkare som sjömansläkare

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 15 § förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjömän (476/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning 258/1997, beslutat:

1 §

Sjöfartsverket kan på ansökan bevilja en legitimerad läkare rätt att arbeta som sjömansläkare enligt 2 § 1 mom. 3 punkten förordningen om läkarundersökning av sjömän (476/1980).

2 §

Sjöfartsverket skall av rättsskyddscentralen för hälsovården begära ett utlåtande om ansökan.

3 §

Rätten att arbeta som sjömansläkare beviljas för ett namngivet verksamhetsställe för en bestämd tid.

4 §

En sjömansläkare skall åtminstone en gång på fem år delta i utbildning för sjömansläkare eller på något annat sätt sätta sig in i sjömännens arbetsförhållanden.

Rätten att arbeta som sjömansläkare kan på ansökan förnyas om läkaren har deltagit i utbildning för sjömansläkare eller på något annat sätt satt sig in i sjömännens arbetsförhållanden.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Sirpa Kaittola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.