1243/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 53 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1600/1995,

ändras 4 §, 5 § 1 och 4 mom., 6―8 §, i 9 § 2 mom. det inledande stycket, 10, 11, 11 a och 12―16 §, 19 § 3 och 4 mom., 21 § 2 mom., 23 §, 25 § 2 mom., 28 § 1, 4 och 7 mom., 29―31 §, 33 § 2 mom., 34 § 5 mom., 47 § 2 mom., 48 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 51 § 1 mom. och 54 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning 1404/1992, 5 § 1 och 4 mom., 6 §, det inledande stycket i 9 § 2 mom., 10, 11, 11 a, 14 och 15 §, 21 § 2 mom., 28 § 1, 4 och 7 mom., 29 §, 33 § 2 mom. och 34 § 5 mom. sådana de lyder i förordning 2/1996, 7, 8 och 23 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda förordning, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1256/1994 och i nämnda förordningar 1404/1992 och 2/1996, 13 § sådan den lyder i nämnda förordning av 1404/1992, 1256/1994 och 1600/1995, 16 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 1404/1992 och 1600/1995, 31 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1404/1992, 47 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 433/1996, 48 § 1 mom. 2 punkten sådan den lyder i nämnda förordning 1600/1995 och 54 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 834/1994, samt

fogas till förordningen en ny 11 b § som följer:

4 §
Körkortsmallen samt medförande av körkort och tillstånd

Körkortet skall överensstämma med gemenskapsmallen för körkort enligt bilaga I a till rådets direktiv 91/439/EEG. De anteckningar om villkor, begränsningar och andra uppgifter beträffande körrätten vilka enligt vad som särskilt föreskrivs skall göras i körkortet, anges i kodform i enlighet med vad som bestäms av vederbörande ministerium.

Körkort och andra i denna förordning nämnda tillstånd, med undantag av tillstånd att hålla bilskola, skall medföras vid körning och på uppmaning visas för en polisman eller någon annan trafikövervakare.

5 §
Körkortsklasserna

Körkortsklasserna är följande:

klass A: motorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass A1: motorcyklar med en slagvolym om högst 125 cm3 och en effekt om högst 11 kW och invalidmotorcyklar inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass B: personbilar, paketbilar och andra fordon med en totalmassa av högst 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg eller hela kombinationens totalmassa högst 3 500 kg och släpfordonets totalmassa inte överstiger dragbilens egenmassa,

klass C: lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg, samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon,

klass C1: lastbilar och andra fordon vilkas totalmassa överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och vilka har plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass D1: bussar och andra fordon med plats för fler än åtta men inte fler än 16 personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg,

klass E: de fordonskombinationer som inte hör till ovan nämnda klasser, och

klass T: traktorer, med undantag av trafiktraktorer, samt motorredskap och snöskotrar inklusive till dem kopplade släpfordon.


En fordonskombination där dragbilen är ett fordon i klass C1 eller D1 och i vilken hela kombinationens totalmassa överstiger 12 000 kg eller släpfordonets totalmassa överstiger dragbilens egenmassa hör till klass CE i stället för klass C1E, om dragbilen är ett fordon i klass C1, och till klass DE i stället för klass D1E, om dragbilen är ett fordon i klass D1.

6 §
Beteckningar som anger körrättens omfattning

Körkortstillstånd får med undantag som anges i 2 mom. beviljas med följande beteckningar som anger körrättens omfattning:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
T

Om körkortstillstånd beviljas för klass A1, C1 eller D1, ersätts beteckningen i 1 mom. för klass A med beteckning A1, beteckningen för klass C med beteckning C1 och beteckningen för klass D med beteckning D1. Om den som har körrätt för klass C beviljas körkortstillstånd för klass C1E eller den som har körrätt för klass D beviljas körkortstillstånd för klass D1E, skall den beteckning som anger körrätten för fordonskombinationen i fråga anges före den beteckning för klass C eller D som avses i 1 mom.

7 §
Körrättens omfattning

Den som har körrätt får, med de undantag som anges i 2―4 mom., endast föra sådana fordon som hör till den klass som körrätten gäller. Klass A inbegriper körrätten för fordon av klass A1, klass C körrätten för fordon av klass C1 och klass D körrätten för fordon av klass D1.

Den som har körrätt för fordon av klass A1, A eller B får också föra fordon av klass T.

Den som har körrätt för fordon av klass B får också föra fordonskombinationer av klass BE till och från förarexamen. Trafikövervakare som har körrätt för fordon av klass B får i samband med trafikövervakning också tillfälligt föra fordon av klass A1 och A.

Den som har körrätt för fordon av klass C får i Finland provköra och tillfälligt flytta fordon av klass D och D1 utan passagerare samt fordon av klass E utan last. Förare av brandbil och räddningsbil, en polisman eller den som utför fordonsbesiktning och som har körrätt för fordon av klass C får i tjänsteutövning i Finland även föra fordon av klass D, D1 eller E. Den som har körrätt för fordon av klass C1 får föra fordonskombinationer av klass C1E till och från förarexamen.

8 §
Särskilda begränsningar av körrätten

Ett fordon av klass A, vars effekt överstiger 25 kW eller där förhållandet mellan effekt och egenmassa överstiger 0,16 kW/kg, får endast föras av personer som i minst två år har haft körrätt för fordon av klass A eller, med stöd av en anteckning i körkortet, av personer som har fyllt 21 år och som har avlagt godkänt körprov för förarexamen med en motorcykel vars effekt är minst 35 kW.

Fordonskombinationer av klass E får endast föras av personer som också har körrätt för den klass som dragbilen hör till.

Den som har avlagt förarexamen med ett fordon som är försett med automatväxel har rätt att föra endast sådana fordon.

9 §
Hälsokrav

Hälsokraven för körkortstillstånd för fordon av klass C, C1, D och D1 samt fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE och D1E är:


10 §
Åldersgränser

En förutsättning för att erhålla körkort är

1) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass A1 har fyllt 16 år,

2) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass A, B, BE, C eller C1 har fyllt 18 år,

3) att den som har körkortstillstånd för fordonskombinationer av klass CE eller C1E har fyllt 21 år eller, om han har erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt vederbörande ministeriums beslut eller avlagt motsvarande förarexamen inom försvarsmakten, att han har fyllt 18 år,

4) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass D eller D1 eller för fordonskombinationer av klass DE eller D1E har fyllt 21 år, och

5) att den som har körkortstillstånd för fordon av klass T har fyllt 15 år.

11 §
Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan

Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan som avses i denna förordning och som riktas till polisen skall göras skriftligen hos polisen på den ort där sökanden bor.

Nytt körkortstillstånd behövs inte, om ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort utlämnas inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde.

Nytt körkortstillstånd behövs inte heller när en innehavare av körrätt för motorcykel ansöker om ett sådant körkort för motorcykel som motsvarar hans gällande körrätt när den kortvariga körrätten upphör, om han inte härvid får ett annat körkort som inbegriper körrätt för motorcykel, eller när en innehavare av körrätt för klass A ansöker om ett körkort som innehåller en i 8 § 1 mom. avsedd beteckning. Ett nytt körkortstillstånd krävs inte heller när duplettexemplar av körkort söks.

Om förarexamen avläggs med en fordonskombination av klass CE, beviljas sökanden körkortstillstånd även för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass DE eller D1E, ifall han har körrätt för motsvarande dragbil. Körkortstillstånd beviljas också för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass BE, om godkänd förarexamen har avlagts med en till en högre klass hörande fordonskombination av klass E.

Ansökan skall avgöras utan dröjsmål. Körkortstillstånd skall beviljas, om ansökningshandlingarna, uppgifterna i körkortsregistret om sökanden och en eventuell tilläggsutredning visar att sökanden uppfyller villkoren för utfärdande av körkortstillstånd enligt 70 § 1―3 mom. vägtrafiklagen. Om körkortstillstånd söks på grundval av ett körkort som har beviljats i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat som avses i 33 § 3 eller 4 mom., skall tillståndet beviljas, om nämnda körkort är giltigt enligt en tilläggsutredning som polisen vid behov har skaffat och det inte på basis av uppgifterna i registret eller annars finns kännedom om något som utgör hinder för fortsatt körrätt.

Polisen skall underrätta fordonsförvaltningscentralen om beslut med anledning av ansökan. Om sökanden har beviljats körkort i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat, skall polisen samtidigt för registrering lämna uppgift om denna stat och, om detta körkort har utfärdats på grundval av ett körkort som beviljats av någon annan än de stater som avses ovan, den uppgift gällande denna stat som framgår av körkortet, liksom även datum för beviljande av körkortet och de i körkortet angivna villkoren och begränsningarna gällande körrätten särskilt för varje klass.

11 a §
Bilagor till ansökan om körkortstillstånd samt ansökan om tillverkning av körkort av klass A eller A1

Sökanden skall till ansökan om körkortstillstånd foga

1) en kopia av ett giltigt hälsointyg för ungdomar utfärdat för erhållande av körrätt som avses i 9 § 1 mom. eller av körrätt för klass C eller C1 eller ett annat högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg samt, om polisen så kräver, ett specialläkarintyg,

2) två fotografier, på vilka det är lätt att känna igen sökanden, och

3) en anmälan om huruvida sökanden har ett körkort som beviljats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och en försäkran om att han inte har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i denna punkt.

Om sökanden i enlighet med kraven i 9 § har beviljats körkortstillstånd för någon klass som nämns i 9 § 1 mom. skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för en klass som nämns i samma moment inte krävas utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat. Om sökanden i enlighet med kraven i 9 § har beviljats körkortstillstånd som inbegriper körrätt för klass CE, C1E, D, DE, D1 eller D1E skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för en klass som nämns i 9 § 1 eller 2 mom. inte krävas utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat. Om sökanden efter att kraven i 9 § trätt i kraft har beviljats körkort i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat skall, med undantag för de situationer som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen, vid ansökan om körkortstillstånd för erhållande av körrätt i en klass med motsvarande eller lägre hälsokrav inte krävas en ny utredning som avses i 1 mom. 1 punkten, om inte något annat följer av läkarintyget eller polisen bestämmer något annat.

De bilagor som nämns i 1 mom. 2 punkten krävs inte vid ansökan om körkortstillstånd för erhållande av ny kortvarig körrätt i en klass som motsvarar den kortvariga körrätten eller för behållande av den körrätt för fordon av klass T som ingår i den kortvariga körrätten, om den kortvariga körrätten upphör att gälla och sökanden härvid inte får ett annat körkort med körrätt för fordon av klass T och tillstånd söks inom sex månader från det att den kortvariga körrätten upphörde.

Till en i 11 § 3 mom. avsedd ansökan om tillverkning av körkort för motorcykel skall fogas nya fotografier, om mer än sex månader har förflutit från det att den kortvariga körrätten upphörde att gälla eller om mera än tre år har förflutit från det körkortstillstånd beviljades.

11 b §
Körkortets giltighet

Körkortet är giltigt en bestämd tid, som upphör samtidigt som körrätten upphör eller, om innehavaren av körrätten har mer än en körrätt och giltighetstiden för dessa upphör vid olika tidpunkter, samtidigt som den första körrätten upphör att gälla. Om giltighetstiden för tillfälligt körkort stadgas i 14 § och om giltighetstiden för temporärt körkort i 34 § 3 mom.

När giltighetstiden för körrätt förlängs kan körkortet under de förutsättningar som anges i 72 § 5 mom. vägtrafiklagen dock godkännas att visa körrätt för en tid av högst tre månader efter att den i körkortet angivna giltighetstiden löpt ut.

12 §
Förutsättningarna för utlämnande av körkort

Ett körkort som motsvarar körkortstillståndet skall utlämnas till en sökande som visar att han uppfyller det föreskrivna ålderskravet samt uppvisar ett intyg över en högst tre månader tidigare godkänd förarexamen eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över att han under sin beväringstjänst har avlagt förarexamen inom försvarsmakten.

För erhållande av ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort skall sökanden för polisen förete ett i 24 § avsett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller ett intyg över att han har fått tilläggsundervisning i samband med försvarsmaktens förarundervisning. Om intyget över tilläggsundervisningen företes inom sex månader efter att den kortvariga körrätten upphörde, krävs inte en i 1 mom. nämnd utredning.

Ett nytt kortvarigt körkort som hör till samma klass som ett kortvarigt körkort kan utlämnas av annat än i 72 § 2 mom. vägtrafiklagen avsett skäl och med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om särskilda skäl härtill finns och ansökan om körkortstillstånd lämnas in inom sex månader från det körrätten upphörde.

Med avvikelse från 1 mom. utlämnas körkort av klass A till innehavare av körrätt för fordon av klass A1 utan att ny förarexamen krävs. Ett i 11 § 3 mom. avsett körkort som motsvarar den gällande körrätten för motorcykel utlämnas utan att ny förarexamen krävs och ett körkort för motorcykel med en anteckning som avses i 8 § 1 mom., när ett intyg över avlagt körprov företes. Ett i 11 a § 3 mom. avsett körkort av klass T utlämnas med avvikelse från 1 mom. utan att ny förarexamen krävs, om körkortstillståndet söks inom sex månader från att den kortvariga körrätten upphörde att gälla. Ett körkort som berättigar innehavaren att föra en i 11 § 4 mom. avsedd fordonskombination av klass E utlämnas när ett intyg över sådan förarexamen som avses i bestämmelsen företes.

Om körkortstillstånd för fortsatt körrätt för den i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen nämnda tiden söks inom två år från att körrätten upphörde, kan körkortet med avvikelse från 1 mom. utlämnas under förutsättning att sökanden visar en tillförlitlig redogörelse för bibehållen körskicklighet eller ett av den som håller förarexamen utfärdat intyg över godkänt körprov.

13 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas av polisen. Kortvarigt körkort för bil utlämnas dock av den som håller förarexamen.

Om den som får körkort har ett i Finland eller utomlands tidigare utfärdat körkort, skall han överlämna detta till polisen eller den som håller förarexamen när det nya körkortet utlämnas. Ett körkort som överlämnats till polisen eller den som håller förarexamen när kortvarigt körkort erhålls skall bevaras av polisen och på begäran ges tillbaka till innehavaren efter att den kortvariga körrätten har upphört, om innehavaren inte skaffar något annat körkort. Det kortvariga körkortet skall då överlämnas till polisen.

Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om körkort som lämnas ut.

14 §
Tillfälligt körkort

Polisen kan av särskilda skäl utlämna ett tillfälligt körkort som är giltigt i högst tre månader till den som enligt 71 § vägtrafiklagen uppfyller villkoren för erhållande av körkort. Ett tillfälligt körkort kan också utlämnas innan villkoren för utlämnande av ett körkort som motsvarar körkortstillståndet uppfylls i fråga om den klass som anges på körkortstillståndet, om förarexamen för denna klass har avlagts. Tillfälligt körkort kan också utlämnas när ett nytt körkortstillstånd inte krävs eller när ett duplettexemplar av körkort söks. Ett tillfälligt körkort kan dock inte utlämnas till den som har ansökt om ett temporärt körkort som avses i 34 § 3 mom.

Även den som håller förarexamen kan av särskilda skäl till den som godkänts i förarexamen i stället för intyg över förarexamen lämna ut ett tillfälligt körkort som motsvarar examensklassen och den körrätt som personen i fråga har från förut, om villkoren för erhållande av körrätt med stöd av körkortstillståndet uppfylls.

Ett tillfälligt körkort skall överlämnas till polisen eller den som håller förarexamen i samband med att ett nytt körkort eller ett duplettexemplar av körkort utfärdas.

15 §
När körkortstillstånd och andra tillstånd upphör. Förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd upphör ett år efter den dag det beviljades, till den del körrätten för den klass som antecknats på tillståndet inte har börjat. För erhållande av körrätt som motsvarar det tillstånd som upphört skall sökanden ansöka om ett nytt körkortstillstånd och visa att han uppfyller villkoren för erhållande av körrätt. Andra i denna förordning avsedda tillstånd som beviljas av polisen upphör att gälla ett år efter att ansökan om tillstånd inlämnades.

Polisen kan förstöra ett körkort, om det inte har avhämtats inom två år efter att körkortstillstånd beviljades, ett annat än ett kortvarigt körkort som följer på och hör till samma klass som ett kortvarigt körkort dock sedan ett år har förflutit efter att den kortvariga körrätten upphörde. Polisen kan förstöra ett i 11 § 3 mom. avsett körkort för motorcykel, om körkortet inte har avhämtats inom ett år efter att ansökan inlämnades.

16 §
Särskilda villkor för körrätt

Till körrätt kan fogas villkor enligt vilka

1) innehavaren av körrätten skall bära glasögon eller andra korrigerande linser, använda hörapparat eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel när han kör, om han endast med hjälp av dessa uppfyller de föreskrivna hälsokraven eller är förmögen att föra fordonet,

2) det fordon som innehavaren av körrätten för skall ha automatväxel eller sådana särskilda köranordningar som den som håller förarexamen har godkänt enligt anvisningar som enheten för fordonsförvaltningen har meddelat.

Till körrätten kan av särskilda skäl fogas ett villkor enligt vilket innehavaren av körrätten inom en viss tid skall tillställa polisen på hemorten ett intyg av en läkare eller en specialist.

Villkor som har fogats till körrätten kan ändras, om det finns skäl till detta. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om ändringarna.

I 1 mom. avsedda villkor som har fogats till körrätten skall antecknas i körkortet.

19 §
Undervisningen och dess mål

I undervisningen skall ges kunskap om trafiksystemet, om hur det fungerar och om de risker som hänför sig till det samt om övriga faktorer som inverkar på olika vägtrafikantgruppers trygghet. Eleven skall undervisas om trafikreglerna, vägmärkena och om andra föreskrifter som gäller trafiken samt om det rätta sättet att använda motorfordon. I den undervisning som ges för erhållande av körkort för fordon av klass C och C1 skall även de föreskrifter som gäller yrkesmässig trafik samt uppgifter om fordonets konstruktion och underhåll behandlas till behövliga delar.

Förarundervisning för erhållande av körrätt för bilar av klass B, C eller C1 ges i två skeden. I det andra skedet av denna undervisning (tilläggsundervisning) fördjupas de kunskaper och färdigheter som föraren har fått under det första skedet och som han har övat sig i under den tid den kortvariga körrätten har varit i kraft samt förbättras beredskapen att köra under svåra förhållanden och att förutse och undvika de vanligaste farosituationerna i trafiken.

21 §
Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd för sådan förarundervisning som meddelas för erhållande av körrätt för fordon av klass C, C1, D eller D1 eller fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE eller D1E kan beviljas endast om undervisningen meddelas i samband med yrkesundervisning för bilförare eller därmed jämförbar utbildning som en arbetsgivare ger. En förutsättning för att undervisningstillstånd skall beviljas för klass C eller C1 är att den som undervisas har körrätt för fordon av klass B. När undervisning meddelas med fordon av klass D eller D1 eller med fordonskombinationer av klass CE, DE eller D1E skall den som undervisas inneha körrätt för fordon av klass C och när undervisning meddelas med fordonskombinationer av klass C1E skall den som undervisas inneha körrätt för klass C1.


23 §
Fordonsförare vid körundervisning samt fordonets kännetecken

Vid körundervisning med fordon av klass B, C eller C1 anses läraren vara förare. Läraren skall sitta bredvid eleven när undervisning meddelas i trafik.

Vid körundervisning med fordon av klass D, D1 eller E anses eleven vara förare. Vid undervisning för klass D och D1 skall eleven ha körrätt för fordon av klass C och vid undervisning för klass E körrätt för dragbil.

Vid körundervisning med motorcykel anses eleven vara förare. Om läraren sitter med på motorcykeln när körundervisning ges, anses han vara förare.

Vid körundervisning och vid övningskörning med motorcykel skall fordonet vara försett med ett av vederbörande ministerium bestämt kännetecken. Under körundervisningen får, med avvikelse från vad som bestäms i 7 § 4 mom., en fordonskombination av klass E ha last och i ett fordon av klass D eller D1 utöver eleven och läraren transporteras högst sju elever eller personer som hör till undervisningspersonalen.

Vid tilläggsundervisning anses eleven vara förare. På tilläggsundervisningen tillämpas inte heller i övrigt vad som bestäms i denna paragraf.

25 §
Undantag från kravet på förarexamen

Körkort som motsvarar den körrätt som avses i 72 § 4 mom. vägtrafiklagen får utlämnas utan krav på ny förarexamen, om körkortstillstånd söks inom två år efter att giltighetstiden för körrätten har gått ut.


28 §
Förutsättningarna för rätt att delta i förarexamen

För att få delta i förarexamen skall examinanden uppfylla ålderskravet enligt 10 § eller 8 § 1 mom. och ha körkortstillstånd om inte annat stadgas i 30 § 2 mom. Körkortstillstånd krävs dock inte av den som har körrätt för fordon av klass A och deltar i körprovet som avses i 8 § 1 mom. De övriga förutsättningarna anges nedan i 2―8 mom.


För att få delta i examen för klass C eller C1 skall examinanden

1) ha körrätt för fordon av klass B i Finland eller här ha avlagt motsvarande förarexamen eller ha ett utomlands beviljat körkort för motsvarande klass samt ha erhållit förarundervisning som motsvarar den klass som examen avser, eller

2) tidigare i Finland ha haft körrätt för fordon av motsvarande klass eller ha fått ett motsvarande körkort som beviljats utomlands.


För att få delta i förarexamen av klass CE eller C1E skall examinanden

1) ha körrätt i Finland för fordon av motsvarande klass som dragbilens och ha fått tilläggsundervisning eller inneha ett utomlands utfärdat körkort för fordon av motsvarande klass som dragbilens, samt ha fått den minimimängd förarundervisning som krävs enligt trafikministeriets beslut, eller under en sammanhängande period på minst tre månader inom de fem senaste åren före examen såsom huvudsyssla ha kört i trafik ett sådant fordon av klass C vars totalmassa är minst 12 000 kg, om examen avläggs för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass CE eller, om examen avläggs för erhållande av körrätt för fordonskombinationer av klass C1E, ha innehaft under minst ett år en annan körrätt än kortvarig körrätt för fordon av klass C i Finland eller ett utomlands utfärdat körkort för fordon av klass C, eller

2) i Finland ha eller ha haft körrätt för fordon av klass D eller för en fordonskombination som motsvarar den klass som examen avser, eller inneha ett utomlands utfärdat körkort för en fordonskombination som motsvarar den klass som examen avser.


29 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till förarexamen skall visa upp

1) en tillförlitlig utredning om sin identitet och

2) ett intyg över förarundervisning som erhållits högst sex månader tidigare eller ett högst sex månader tidigare utfärdat intyg över erhållen teoriundervisning jämte ett minst en månad och högst tre månader tidigare beviljat övningstillstånd eller en utredning om avlagd förarexamen eller en utredning om ett tidigare i Finland beviljat körkort jämte ett intyg över erhållen tilläggsundervisning eller en utredning om körpraktik, om tilläggsundervisning eller körpraktik är ett krav för att få delta i förarexamen, eller ett utomlands utfärdat körkort.

Av den som anmäler sig till förarexamen för fordon av klass T krävs inte den utredning som avses i 1 mom. 2 punkten.

30 §
Förarexamen eller körprov som avläggs för att hålla körrätt i kraft eller för att byta ut utländskt körkort

Körprov i samband med en förarexamen som polisen föreskrivit med stöd av 74 § vägtrafiklagen eller som avläggs för att byta ut ett utländskt körkort eller ett körprov som avses i 12 § 5 mom. i denna förordning skall avläggas med det fordon eller den fordonskombination som kräver den mest omfattande körrätten av de körrättigheter som innehavaren har eller som kräver den körrätt som han vill behålla. Om en innehavare av körrätt har körrätt för buss och för en fordonskombination av klass CE, skall körprovet avläggas med en fordonskombination av klass CE för behållande av körrätten. Om en innehavare av körrätt har körrätt för både bil och motorcykel, skall körprovet avläggas särskilt med motorcykel när det är fråga om att byta ut ett utländskt körkort och i övrigt endast om polisen av särskilda skäl bestämmer det. För erhållande av ny kortvarig körrätt av sådana skäl som avses i 72 § 2 mom. vägtrafiklagen får körprov dock avläggas med ett fordon av klass B, oberoende av vilken körrätt innehavaren av körrätt har.

Den som anmäler sig till examen eller körprov skall ha körkortstillstånd och i samband med anmälan skall han förete körkortet. I samband med anmälan till examen som polisen föreskrivit med stöd av 74 § vägtrafiklagen skall åläggandet av polis att avlägga förarexamen i stället för körkortstillstånd företes.

31 §
Intyg över förarexamen och underkännande vid examen

Den som har avlagt examen skall ges ett intyg över godkänd förarexamen. Annat än i 25 § avsett intyg över avlagd examen medför rätt att i Finland under en månad efter examen föra ett fordon av den klass som nämns i intyget. Intyg utlämnas dock inte till examinanden, om förutsättningarna enligt 71 § 1 mom. vägtrafiklagen för utlämnande av körkort inte uppfylls eller om examinanden får ett tillfälligt körkort.

Om förarexamen inte godkänns, kan den som håller förarexamen som villkor för deltagande i ny examen bestämma att examinanden skall ha fått sådan tilläggsundervisning som bestämts av den som håller förarexamen.

33 §
Körkort utfärdat i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat

Den rätt som nämns i 1 mom. saknas dock, om körkortsinnehavaren har meddelats körförbud i någon av de stater som avses i nämnda moment eller om körkortet, enligt en anteckning på kortet, utan ny förarexamen har bytts ut på basis av ett sådant körkort som har utfärdats i en i 34 § 3 mom. avsedd stat och som inte medför rätt att föra fordon i Finland. För en körkortsinnehavare som är varaktigt bosatt i Finland upphör rätten att föra fordon av klass D eller D1 eller fordonskombinationer av klass CE, C1E, DE eller D1E när körkortsinnehavaren fyller 70 år.


34 §
Andra utländska körkort

Den som har ett sådant utländskt körkort som avses i denna paragraf skall överlämna sitt körkort till polisen när ett finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet behöver dock inte överlämnas när ett finländskt temporärt körkort utfärdas enligt 3 mom. Det utländska körkortet returneras på begäran till körkortsinnehavaren endast om han flyttar ut ur landet. Det finländska körkortet skall då på motsvarande sätt överlämnas till polisen. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om beslutet om utfärdande av körkort och om en sådan stat som avses i 2 och 4 mom. i denna paragraf.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I samband med sådan yrkesundervisning för förare vid en yrkesläroanstalt som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn får utan tillstånd att hålla bilskola förarutbildning av klass BC eller C meddelas för förvärvande av körrätt för lastbilar. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C eller D. I förarundervisningen skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare anvisningar om övervakningen av denna förarundervisning och godkänner det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen.

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av fordonsförvaltningscentralen. Registret innehåller följande uppgifter:

1) namn, personbeteckning och adress för den som har körkortstillstånd samt den stat där personen i fråga är född,

2) de körkortsklasser för vilka körkortstillstånd har beviljats, specialvillkor och övriga uppgifter som gäller beviljande av körkortstillstånd samt en uppgift om läkarintyg har företetts,


51 §
Duplettexemplar av körkort

Om ett körkort har förkommit, förstörts, stulits eller om körkortsinnehavaren inte längre kan kännas igen på fotografiet eller om hans namn eller personbeteckning har ändrats, skall körkortsinnehavaren anhålla om ett duplettexemplar av körkortet. Ett duplettexemplar skall också skaffas, om körkortet uppenbart har skadats så att det inte utan svårighet kan läsas. Anhållan om duplettexemplar skall göras hos polisen på körkortsinnehavarens hemort eller, om han inte har någon hemort i Finland, hos den polis som har beviljat körkortstillståndet. Duplettexemplar beviljas dock inte, om innehavaren av körrätt har sin permanenta bosättningsort enligt 2 § 3 mom. i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat. Ansökan som beror på ändrat namn eller ändrad personbeteckning skall göras inom tre månader efter ändringen.


54 §
Närmare bestämmelser

Vederbörande ministerium meddelar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

Sådana anmälningar, intyg, körkort och tillstånd som nämns i 106 § vägtrafiklagen och i denna förordning skall med de undantag som anges i 106 och 108 a § vägtrafiklagen utfärdas på blanketter som vederbörande ministerium fastställer, om ministeriet inte beslutar något annat. Läkarintygsblanketterna och blanketterna för sådant intyg av optiker som avses i 73 § 1 mom. vägtrafiklagen fastställs av det ministerium som behandlar hälsovårdsärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

De bestämmelser i denna förordning som gäller körkortsblanketten och anteckningarna på denna tillämpas på körkort som tillverkas efter att denna förordning har trätt i kraft.

Ett i 31 § 1 mom. avsett intyg över förarexamen som ger rätt att föra ett fordon utfärdas inte, om till examinanden utlämnas ett kortvarigt körkort som tillverkats på basis av en ansökan som lämnats in innan denna förordning träder i kraft.

Efter att denna förordning har trätt i kraft kan med avvikelse från 28 § 1 mom. ännu under januari 1998 till förarexamen antas en person som inte har körkortstillstånd, om han i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft visar att han uppfyller hälsokraven. Den som håller förarexamen skall då utan att ge något examensintyg eller tillfälligt körkort sända ett intyg över avlagd examen direkt till den polis som är behörig i körrättsärendet.

Körkort som utfärdats med stöd av de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft är giltiga den tid som nämns i körkortet.

Ett körkort som utlämnats i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna förordning trädde i kraft får enligt bestämmelserna om duplettexemplar av körkort och på basis av en ansökan som gjorts före utgången av år 2002 ersättas med ett i denna förordning avsett körkort som motsvarar den körrätt som beviljats innehavaren av körrätt, fastän körkortet i fråga är i behåll och inte har förstörts.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 96/47/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 1

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.