1242/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 64 § 2 mom., 70 § 1 mom., 71 § 1 mom., 72 § 2 och 3 mom., 73 § 1 mom., 75 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 2 och 3 punkten, 77 § 3 och 4 mom. och 106 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 64 § 2 mom., 71 § 1 mom. och 72 § 2 mom. i lag 754/1995, 70 § 1 mom. i lag 429/1996, 72 § 3 mom., 73 § 1 mom., 75 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 2 och 3 punkten och 77 § 3 och 4 mom. i lag 676/1990 samt 106 a § i lag 270/1989, samt

fogas till 72 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 676/1990 och 754/1995, nya 5 och 6 mom. och till 76 §, sådan den lyder i nämnda lag 676/1990, en ny 4 punkt som följer:

64 §
Körrätt

Körrätten uppkommer när körkortet lämnas ut eller om avlagd förarexamen är en förutsättning för körrätt och ett motsvarande körkort inte har lämnats ut, när intyg över godkänd examen lämnas ut. Vad som i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms om körkort som en handling som utvisar körrätt, om medförande av körkort, om utlämnande av körkort, om hur körkort omhändertas av eller överlämnas till myndigheterna när ett körförbud meddelas och körkort utlämnas, gäller också examensintyg. Om intygets giltighet bestäms närmare genom förordning. Den som har meddelats körförbud eller temporärt körförbud har inte körrätt. Körrätten återställs när körkortet efter att körförbudet eller det temporära körförbudet har upphört lämnas tillbaka till innehavaren eller när ett nytt körkort lämnas ut. Om körkortet inte har omhändertagits av polisen, återställs körrätten när ett nytt körkort lämnas ut.


70 §
Körkortstillstånd

Polisen beviljar tillstånd för erhållande av körkort (körkortstillstånd), om sökanden uppfyller genom förordning bestämda krav som gäller hälsan och inte på grund av fortgående missbruk av alkohol eller annat rusmedel skall anses vara farlig som förare i trafiken. Tillstånd för erhållande av körkort som medför rätt att köra buss eller tung fordonskombination beviljas inte om sökandens ålder enligt 72 § 3 mom. utgör hinder för erhållande av körrätten.


71 §
Utlämnande av körkort

Körkort utlämnas till den som har beviljats körkortstillstånd, har uppnått i förordning stadgad ålder och har godkänts i förarexamen eller, om det är fråga om förlängning av sådan körrätt för bil som har erhållits för två år, som har fått stadgad tilläggsundervisning. När en sådan körrätt för bil som har erhållits för två år förlängs, utlämnas körkortet tidigast sex månader innan giltighetstiden utgår. Den föreskrivna tiden tillämpas dock inte om det är fråga om förlängning av en sådan körrätt för två år som har erhållits på nytt av någon annan orsak än den som avses i 72 § 2 mom. Körkort utlämnas inte, om körkortstillståndet har dragits in eller om hinder för att bevilja tillståndet eller grund för att meddela körförbud har framkommit efter att körkortstillstånd har beviljats.


72 §
Körrättens giltighetstid

Körrätt som gäller bil erhålls dock till en början endast för två år, om den som får rätten inte i minst sex månader har haft annan i Finland erhållen körrätt för bil än den som avses i detta moment eller en körrätt som har börjat medan den körrätt som avses i detta moment är i kraft eller under lika lång tid har haft körkort som utfärdats i utlandet och som medfört rätt att köra bil i Finland. Annan körrätt för bil erhålls för den tid som återstår av körrätten för två år, om inte något annat följer av bestämmelsen i 3 mom. om upphörande av körrätt som gäller buss eller tung fordonskombination. Om den som har körrätt för två år har meddelats eller skulle ha kunnat meddelas körförbud under den tid körrätten gäller, erhåller han även följande körrätt för bil endast för två år, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Med avvikelse från 1 mom. gäller körrätten en bestämd tid, högst fem år, när körkortstillstånd beviljas den som har fyllt 65 år. Om den som erhåller tillstånd redan har en körrätt, erhålls den nya körrätten för den tid som återstår av den tidigare körrätten, dock högst för fem år. Körrätt som gäller buss eller tung fordonskombination upphör dock alltid när innehavaren fyller 70 år.


Ansöker man om ett körkortstillstånd för att få giltigheten för en körrätt förlängd eller företer man innan körrätten upphör, i de fall då ett nytt körkortstillstånd inte krävs, de utredningar som förutsätts, förblir körrätten med avvikelse från 64 § 2 mom. i kraft i Finland om det inte finns något hinder för detta. Körrätten förblir i kraft tills ett nytt körkort som motsvarar den nya körrätten lämnas ut, dock högst för en genom förordning bestämd tid efter det att den tidigare körrätten upphört. Om giltigheten för en körrätt förnyas med en körrätt som avses i 2 mom. och för vilken det krävs att förarexamen avläggs på nytt, förblir körrätten dock i kraft så som i 64 § 2 mom. bestäms om hur körrätten uppkommer.

Om körkortets giltighet bestäms närmare genom förordning. Vederbörande ministerium kan meddela närmare bestämmelser om de anteckningar som införs på körkort.

73 §
Kontroll av hälsotillståndet

Den som har körrätt och är varaktigt bosatt i Finland skall lämna intyg av läkare eller optiker över synförmågan till polisen på boningsorten inom två månader efter att han har fyllt 45 år. Den som har körrätt för lastbil eller buss eller yrkeskörtillstånd för personbil skall lämna läkarintyg till polisen på boningsorten inom två månader efter att han har fyllt 50, 55, 60 eller 65 år, och den som har annan körrätt inom två månader efter att han har fyllt 60 år. Den skyldighet som avses i detta moment föreligger dock inte, om det när denna frist börjar har förflutit mindre än fem år från det att körrätt erhölls eller yrkeskörtillstånd beviljades och ett läkarintyg företetts i samband därmed eller från det att ett läkarintyg har företetts av någon annan motsvarande orsak.


75 §
Grunder för körförbud

Den som har körrätt skall, om inte något annat följer av 78 § 2 och 4 mom. eller 80 §, meddelas körförbud


2) om han inte efter uppmaning inom en av polisen utsatt tid har lämnat in intyg av läkare eller optiker eller avlagt ny förarexamen eller nytt körprov eller gett prov på sin körförmåga,


76 §
Grunder för temporärt körförbud

En polisman kan utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet,


2) om det finns skäl att befara att han har gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller körning under påverkan av rusmedel,

3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 3―6 punkten eller 3 mom., eller

4) om det är uppenbart att körförmågan hos den som har körrätt på grund av sjukdom eller skada eller av annan sådan orsak har försämrats i sådan utsträckning att den övriga trafiken utsätts för väsentlig fara om körningen fortsätter och det därför inte kan anses tillräckligt att enbart utreda hälsotillståndet enligt 73 § 2 mom.

77 §
Tiden för temporärt körförbud

I de fall som avses i 76 § 3 och 4 punkten skall den polisman som har utfärdat temporärt körförbud omedelbart underrätta den polis som beslutar om körförbud. Polisen skall utan dröjsmål besluta om körförbud i de fall som avses i 3 punkten eller om att ett temporärt körförbud skall förbli i kraft i de fall som avses i 4 punkten.

Om åtal inte väcks för en gärning som avses i 76 § 1 eller 2 punkten eller åtalet förkastas eller om körförbud meddelas villkorligt, skall polisen omedelbart återlämna körkortet. Polisen skall också omedelbart återlämna körkortet och underrätta den som har körrätt om att körrätten fortbestår, när körförbud i fall som avses i 76 § 3 punkten inte meddelas eller temporärt körförbud inte hålls i kraft i fall som avses i 76 § 4 punkten.

106 a §
Ändringssökande

I fråga om sökande av ändring i polisens eller länsstyrelsens beslut gäller vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996) om inte något annat bestäms särskilt. Polisens eller länsstyrelsens beslut kan dock verkställas trots besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagen tillämpas på intyg som givits över förarexamen som avlagts efter att lagen trätt i kraft. Denna lag tillämpas på en förlängning av en körrätt, om den ansökan som avses i 72 § 5 mom. lämnas eller någon annan utredning företes efter det att denna lag trätt i kraft. Lagens 73 § 1 mom. tillämpas på en innehavare av körrätt som har uppnått den ålder som anges i momentet efter att denna lag trätt i kraft.

Besvär, som är anhängiga i trafikministeriet eller i länsstyrelsen då denna lag träder i kraft och som länsrätten eller högsta för-valtningsdomstolen efter att denna lag trätt i kraft är behöriga att behandla, skall överföras till länsrätten eller till högsta förvaltningsdomstolen.

RP 123/1997
TrUB 12/1997
RSv 193/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.