1241/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om anordningars energieffektivitet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syftet med denna lag är att förbättra energieffektiviteten hos anordningar.

2 §

Denna lag tillämpas på sådana anordningar som skall släppas ut på marknaden och om vilka Europeiska gemenskapen förutsätter att medlemsstaterna skall utfärda bestämmelser om deras energieffektivitet, om märkningen av den eller om angivande av förbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande av buller.

Denna lag tillämpas inte på sådana anordningar om vilkas energieffektivitet, märkningen av den eller om angivande av förbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande av buller bestäms i en annan lag eller i bestämmelser som har meddelats med stöd av en annan lag.

3 §

I denna lag avses med

1) anordning en särskild, självständigt fungerande, teknisk helhet,

2) energieffektivitet anordningens direkta energiförbrukningsegenskaper,

3) besiktningsorgan ett organ som har konstaterats behörigt och som ministeriet har godkänt och som har godkänts att utföra de uppgifter som enligt denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den ankommer på ett besiktningsorgan,

4) CE-märkning märkning om vilken bestäms i lagen om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994),

5) utsläppande på marknaden utsläppande av en ny anordning för försäljning eller omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6) andra resurser vatten, kemikalier eller andra eventuella substanser som anordningen förbrukar vid sedvanlig användning,

7) ministerium behörigt ministerium som avses i reglementet för statsrådet (1522/1995),

8) tillsynsmyndighet säkerhetsteknikcentralen samt

9) anordningsleverantör anordningens tillverkare, dennes befullmäktigade representant eller importör som släpper ut anordningen på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap.

Anordningars överensstämmelse med kraven och certifiering av den samt besiktningsorgan

4 §

Ministeriet meddelar bestämmelser om

1) energieffektivitetskraven för anordningar,

2) hur energiförbrukningen och förbrukningen av andra resurser samt buller skall anges vid marknadsföringen av anordningar,

3) de uppgifter om förbrukningen av energi och andra resurser samt om buller vilka skall fogas till anordningarna samt

4) de förfaranden som skall användas för påvisande av överensstämmelse.

Ministeriet beslutar om hur CE-märkningen skall användas när anordningar som uppfyller energieffektivitetskraven släpps ut på marknaden.

5 §

De anordningar som skall släppas ut på marknaden och de uppgifter som ges i energimärkningen av dem skall uppfylla de krav som har ställts i denna lag och med stöd av den. Anordningsleverantörerna skall sörja för att varje anordning som har släppts ut på marknaden och de uppgifter som skall ges i energimärkningen av den uppfyller de krav som har ställts i denna lag och med stöd av den.

Den som i Finland håller till salu eller annars mot vederlag överlåter anordningar till någon annan skall kunna påvisa att de samt energimärkningen av dem uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Detsamma gäller den som för ut anordningar ur landet, om detta förutsätts i Europeiska gemenskapens rättsakter.

6 §

Ministeriet godkänner och återkallar godkännandet av besiktningsorganen. Organen skall uppfylla de krav som bestäms genom förordning. Ministeriet övervakar organens verksamhet och försäkrar sig med jämna mellanrum om att kraven uppfylls.

3 kap.

Tillsyn

7 §

Tillsynsmyndigheten svarar för tillsynen enligt denna lag.

Utan hinder av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas marknadsföringens laglighet med stöd av konsumentskyddslagen (38/1978) när anordningar marknadsförs till konsumenterna.

8 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att av en anordningsleverantör och av den som mot vederlag överlåter anordningar till någon annan samt av besiktningsorganet få de upplysningar om anordningarna och tillverkningen av dem som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den följs.

9 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till en anordnings tillverknings-, lagringsoch försäljningsställe för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den följs.

10 §

Tillsynsmyndigheten har rätt att till gängse pris som provexemplar få ett nödvändigt antal anordningar som hålls till salu, om detta är nödvändigt för övervakningen av att denna lag eller de bestämmelser som meddelats med stöd av den följs.

Om en anordning eller de uppgifter som skall ges i energimärkningen av den inte uppfyller kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som har meddelats med stöd av den, och bristen inte är ringa, har tillsynsmyndigheten rätt att

1) uppbära anordningens anskaffningspris av den näringsidkare av vilken myndigheten har köpt anordningen samt att

2) uppbära kostnaderna för provning och undersökning av anordningen av dess finska tillverkare eller av den importör som släpper ut anordningen på den finska marknaden.

11 §

En anordningsleverantör skall, i enlighet med vad ministeriet bestämmer, utarbeta sådant tekniskt informationsmaterial om anordningen med vilket det kan bedömas hur väl uppgifterna om energieffektiviteten och energimärkningen stämmer.

Ministeriet meddelar närmare bestämmelser om anordningsleverantörens skyldighet att bevara de uppgifter som nämns i 1 mom.

12 §

Vid brott mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, har tillsynsmyndigheten rätt att

1) kräva att sådana ändringar görs i anordningen och i energimärkningen att anordningen och energimärkningen uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt att

2) förbjuda tillverkning, saluhållande, försäljning och annan överlåtelse av en anordning som strider mot bestämmelserna.

13 §

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud enligt denna lag med vite. Om vite gäller vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

4 kap.

Sökande av ändring samt rättelse

14 §

I ett administrativt beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av denna lag eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den kan ändring sökas i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett besiktningsorgan avslår en typcertifiering som är avsedd att påvisa överensstämmelse, skall beslutet motiveras. På yrkan av sökanden skall beslutet utan dröjsmål tillställas besiktningsorganet för ny behandling i ett rättelseförfarande i enlighet med vad ministeriet närmare beslutar.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

15 §

Den som bryter mot bestämmelserna i 5 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § eller i strid med 9 § hindrar tillsynsmyndigheten att få tillträde till en anordnings tillverknings-, lagrings- och försäljningsställen eller åsidosätter skyldigheten enligt 10 § 1 mom. att ge provexemplar eller skyldigheten enligt 11 § att utarbeta informationsmaterial, skall för brott mot bestämmelserna i lagen om anordningars energieffektivitet dömas till böter om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

Den som bryter mot ett förbud som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite behöver inte dömas till straff för samma gärning.

16 §

Den som vid skötseln av uppgifter enligt denna lag har fått kännedom om någons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemligheter eller personliga förhållanden, får inte röja på detta sätt erhållna uppgifter för utomstående och inte heller utnyttja dem för egen vinning utan samtycke av den som saken gäller.

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen har rätt att utan hinder av sekretessplikten ge de organ som utövar sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag, internationella organisationer och stater som deltar i internationellt samarbete upplysningar som är nödvändiga med tanke på det internationella samarbetet.

Vad som bestäms i 1 mom. hindrar inte att upplysningar ges till besvärsmyndigheterna.

17 §

Till straff för brott mot sekretessplikten enligt 16 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

18 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

19 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphävs 2 kap. 13 § konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978), sådant detta lagrum lyder i lag 759/1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas och de besiktningsorgan som avses i lagen får godkännas innan den träder i kraft.

Utan hinder av denna lag eller bestämmelser utfärdade med stöd av den får pannor och anordningar enligt Europeiska gemenskapernas råds direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle släppas ut på marknaden och tas i bruk fram till den 31 maj 1998 om de uppfyller kraven i avdelning D3 i Finlands byggbestämmelsesamling när denna lag träder i kraft.

20 §

Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för hushållsbruk (828/1995), handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk (202/1996, ändrat 546/1997), handels- och industriministeriets beslut om energimärkning av elektriska torktumlare (203/1996) och handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk (895/1997), vilka har utfärdats med stöd av den förordning som avses i 2 kap. 13 § konsumentskyddslagen, förblir dock i kraft. Bestämmelserna i 3―18 § tillämpas på de uppgifter som skall ges i energimärkningen av de apparater som avses i nämnda beslut och på tillsynen över att bestämmelserna i besluten följs.

RP 220/1997
EkUB 33/1997
RSv 212/1997
Rådets direktiv 92/42/EEG; EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17,
Rådets direktiv 92/75/EEG; EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16,
Rådets direktiv 93/68/EEG; EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1,
Parlamentets och rådets direktiv 96/57/EG; EGT nr L 236, 18.9.1996, s. 36

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.