1237/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 1 § 1 och 2 mom., 11 § och 14 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 245/1996, som följer:

1 §
Fondens uppgift

För tryggande av stabiliteten i depositionsbankernas verksamhet finns Statens säkerhetsfond, nedan fonden.

Av fondens medel kan de säkerhetsfonder som avses i 55 § kreditinstitutslagen (1607/1993) enligt denna lag beviljas lån på specialvillkor (stödlån). På fondens ansvar kan dessutom borgen ställas för lån som upptas av de nämnda säkerhetsfonderna.


11 §
Beviljande av stödlån och borgen

Stödlån och borgen beviljas på ansökan av en säkerhetsfond. Villkor för beviljande av lån och borgen är att en eller flera av de banker som hör till den ansökande säkerhetsfonden har råkat i sådana ekonomiska svårigheter att det för tryggande av bankens verksamhet och stabiliteten på finansmarknaden är nödvändigt att understödslån eller understöd beviljas ur säkerhetsfonden i fråga, och att säkerhetsfondens egna tillgångar inte räcker för ändamålet.

14 §
Beslut om stödåtgärder

Om samtycke som avses i 61 § 5 mom. och 62 § 1 mom. kreditinstitutslagen och om andra frågor i samband med stödåtgärder beslutar ministeriet, om det inte har uppdragits åt statsrådets allmänna sammanträde att besluta om dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.