1236/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av lagen om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 11 juni 1993 om finansinspektionen (503/1993) en ny 15 a § som följer:

15 a §
Förbud mot och begränsning av mottagande av depositioner

Finansinspektionen kan för högst tre månader förbjuda en depositionsbank att ta emot depositioner som avses i 50 § kreditinstitutslagen eller begränsa mottagandet av sådana depositioner, om finansinspektionen på grundval av bankens ekonomiska läge har orsak att misstänka att banken uppenbarligen hotas av att försättas i likvidation och att insättningsgarantifonden uppenbarligen kan bli tvungen att ersätta deponenternas fordringar i enlighet med 6Ta kap. kreditinstitutslagen.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas också på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland, om det utländska kreditinstitutet är medlem av den insättningsgarantifond som avses i 6 a kap. kreditinstitutslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 223/1997
EkUB 35/1997
RSv 220/1997
Parlamentets och rådets direktiv 94719/EG; EGT nr L 135, 31.5.1994, s. 5

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.