1217/1997

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1997

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om sötningsmedel för användning i livsmedel

Handels- och industriministeriet har

ändrat 4 § 3 mom. och 8 § i handels- och industriministeriets beslut av den 12 december 1995 om sötningsmedel för användning i livsmedel (1657/1995) samt

fogat till 2 § ett nytt 3 mom., till beslutet nya 4 a, 4 b och 4 c § samt till bilagan vissa livsmedelsgrupper som följer:

2 §

Detta beslut tillämpas också på sådana produkter som avses i handels- och industriministeriets beslut om dietiska produkter (937/1995).

4 §

Sötningsmedel får inte användas i sådana produkter som avses i handels- och industriministeriets beslut om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (485/1997), i sådana produkter som avses i handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997) eller i sådana dietiska produkter som är avsedda för andra än friska spädbarn och småbarn, om inte annat bestäms.

4 a §
Livsmedelsgrupper

Livsmedelsgruppen "Vitaminpreparat och andra födoämnespreparat" som förekommer vid punkterna E 950, E 951, E 954 och E 957 i bilagan stryks.

4 b §
Quantum satis

Uttrycket quantum satis som förekommer i bilagan till detta beslut betyder att någon maximimängd inte har fastställts. Tillsatsämnet får då användas enligt god tillverkningssed högst i den mängd som behövs för att önskad effekt skall uppnås. Konsumenten får inte vilseledas genom användning av ett tillsatsämne.

4 c §
Sötningsmedel i sammansatta livsmedel

Utan hinder av vad som annars bestäms får sötningsmedel användas i ett livsmedel i följande fall:

1) i ett sammansatt livsmedel till vilket inget socker har tillsatts eller som är energifattigt, i en sammansatt dietisk produkt som är avsedd för energifattig diet samt i ett annat sammansatt livsmedel med lång hållbarhetstid än sådant livsmedel som avses i 4 § 3 mom., om det är tillåtet att använda sötningsmedel i någon av det sammansatta livsmedlets beståndsdelar samt

2) i ett livsmedel som är avsett endast för tillverkning av sammansatta livsmedel en sådan mängd att det sammansatta livsmedlet motsvarar bestämmelserna i detta beslut.

8 §
Övergångsbestämmelse

Efter den 19 juni 1998 är det förbjudet att sälja eller använda ett livsmedel som inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut. Dock får sådana livsmedel som har överlåtits till handeln eller vilkas påskrifter har gjorts före den 19 juni 1998 säljas slut också om de inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut, om de stämmer överens med de bestämmelser som gällde när detta beslut trädde i kraft.


Detta beslut träder i kraft den 19 december 1997.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG; EGT nr L 48, 19.12.1996, s. 20

Helsingfors den 19 december 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.