1208/1997

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1997

Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder i lag 1412/1992, beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms, i enlighet med bilaga 1, om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Beslutet gäller inte forskningsverksamhet, utvecklingsarbete och analyser och inte heller export till områden utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 31 december 1997.

Kemikalier som inte överensstämmer med kraven i detta beslut får inte släppas ut på marknaden efter den 30 juni 1998.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 7 december 1995 om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen samt vissa klorerade lösningsmedel (1375/1995).

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/60/EG, EGT nr L 365/1, 31.12.1994, s. 1
Kommissionens direktiv97/10/EG, EGT nr L 68/24, 8.3.1997, s. 24

Helsingfors den 18 december 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Juha Pyötsiä

BILAGA 1

Ämne eller ämnesgrupp

1. a. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som cancerframkallande av kategori 1 eller 2 och som minst är märkta med varningspåskriften "giftigt" (T) och fras R 45: "Kan ge cancer" eller fras R 49: "Kan ge cancer vid inandning".

Ämnena i punkt a uppräknas i bilaga 2 som följer:

― cancerframkallande ämnen av kategori 1 i förteckning 1 och

― cancerframkallande ämnen av kategori 2 i förteckning 2.

b. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som mutagena av kategori 1 eller 2 och som minst är märkta med fras R 46: "Kan ge ärftliga genetiska skador."

Ämnena i punkt

b uppräknas i bilaga 2 som följer:

― mutagena ämnen av kategori 1 i förteckning 3 och

― mutagena ämnen av kategori 2 i förteckning 4.

c. Ämnen som i förteckningen över farliga ämnen (ämnesförteckningen) enligt 11 § 4 mom. kemikalielagen har klassificerats som reproduktionsstörande av kategori 1 eller 2 och som är märkta med fras R 60: "Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" och/eller R 61: "Kan ge fosterskador". Ämnena i punkt

c uppräknas i bilaga 2 som följer:

― reproduktionsstörande ämnen av kategori 1 i förteckning 5 och

― reproduktionsstörande ämnen av kategori 2 i förteckning 6.

Förbud eller begränsning

Ett cancerframkallande, mutagent eller reproduktionsstörande ämne som nämns i bilaga 2 får inte användas i kemikalier som är avsedda att säljas till allmänheten, om koncentrationen av ett enskilt ämne är lika stor eller större än

― den koncentrationsgräns som har angetts för ämnet i ämnesförteckningen,

eller

― koncentrationsgränserna för kategorierna 1 och 2 i tabellerna 6 och 6 a, 7 och 7 a samt 8 och 8 a i bilaga 2 till beslutet om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier, som utfärdats enligt 19 § 2 mom. kemikalielagen (ändr. 720/94), när koncentrationsgränsen inte har angetts i ämnesförteckningen.

På förpackningen till sådana kemikalier skall utöver de övriga märkningarna finnas en läsbar och outplånlig påskrift: "Vain ammattikäyttöön. Varoitus ― vältettävä altistumista ― luettava erityisohjeet ennen käyttöä". "Endast för yrkesmässigt bruk. OBS! Undvik exponering ― Begär specialinsruktioner före användning".

Begränsningen tillämpas inte på:

a) läkemedelspreparat för människor och djur

b) kosmetiska produkter

c) följande bränslen:

― motorbränslen, såsom motorbensin

― mineraloljeprodukter, som är avsedda att användas i mobila eller fasta förbränningsanläggningar,

―- drivmedel som säljs i slutna system (t.ex. flytgasflaskor), och inte heller

d) på konstnärsfärger.

Bilaga 2; Cancerframkallande ämnen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.