1166/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/1969) 10 § 2 mom., samt 39, 41, 70 och 71 a §,

av dessa lagrum 10 § 2 mom., 39 och 41 § sådana de lyder i förordning 70/1997 och 71 a § sådan den lyder i förordning 381/1988 och 250/1992, som följer:

10 §

Rättsregistercentralen skall innan den vidtar verkställighetsåtgärder kontrollera om de böter eller den fordran som centralen skall verkställa har betalats i förskott. Är böterna eller fordringen helt eller delvis obetalda, kan rättsregistercentralen uppmana den dömde att inbetala det utestående beloppet på rättsregistercentralens postgirokonto inom den betalningstid på två veckor som bestäms i uppmaningen. Leder inte denna till resultat, skall rättsregistercentralen för verkställighet sända verkställighetshandlingen till utmätningsmannen på den ort där den dömde bor eller vistas. Rättsregistercentralen kan söka verkställighet hos utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling.


39 §

Verkställighetshandling vid förvandlingsstraff är utdata av saköresregistret, domstolens meddelande om avgörandet i ärendet, kopia eller transumt av domstolens beslut eller utdata som innehåller de uppgifter om den i det automatiska databehandlingssystemet för utsökning lagrade informationen om verkställighetsansökningen som behövs vid verkställigheten.

41 §

När det beslut genom vilket förvandlingsstraffet bestämts vunnit laga kraft, skall rättsregistercentralen i och för verkställighet sända verkställighetshandlingen till utmätningsmannen på den ort där den dömde bor eller vistas.Rättsregistercentralen kan söka verkställighet hos utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling. Om bestämmandet av förvandlingsstraff skall även den myndighet underrättas som sänt de till fängelse förvandlade böterna för verkställighet.

70 §

Utmätningsmannen kan av rättsregistercentralen anhålla om medel för att skaffa de handlingar som behövs vid exekutiv auktion och för kungörelse av auktionen.

71 a §

Justitieministeriet kan bevilja statliga myndigheter, Finlands Bank och folkpensionsanstalten tillstånd att söka verkställighet med hjälp av automatisk databehandling när dessa handhar indrivning i enlighet med 65 §.

När rättsregistercentralen eller den som i enlighet med 65 § handhar indrivning, söker verkställighet med hjälp av automatisk databehandling, får

1) ansökan om verkställighet tillställas utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling,

2) utsökningsmannen på basis av en begäran om utsökning ur det automatiska databehandlingssystemet för utsökning skriva ut en verkställighetshandling som avses i 8 c § 1 mom. 2 punkten och 39 §,

3) utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling utan att returnera verkställighetshandlingen sända en redovisning som avses i 51 § till den som har ansökt om verkställighet,

4) utmätningsmannen i de fall som avses i 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 21 a §, 23 a § 1 mom. och 42 § med hjälp av automatisk databehandling underrätta den som ansökt om verkställighet om hinder för verkställigheten,

5) utmätningsmannen i de fall som avses i 4 punkten, i stället för att skriva ett intyg om hinder för verkställigheten på den ursprungliga verkställighetshandlingen, anteckna det på en verkställighetshandling som han har uppgjort enligt 8 c § 1 mom. 2 punkten och 39 § och som också senare får användas som verkställighetshandling i stället för den ursprungliga samt

6) utmätningsmannens och biträdande utmätningsmannens bokföring ske med hjälp av automatisk databehandling och registreringarna lagras i ett datasystem i stället för att införas i en handling.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.