1162/1997

Given i Helsingfors den 11 december 1997

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 6 kap. 1 § 2 mom. samt 10 kap. 1 och 4 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 kap. 1 § 2 mom. i lag 84/1993 samt 10 kap. 1 och 4 § i lag 811/1990, samt

fogas till lagen ett nytt 10 kap., varvid nuvarande 10 och 11 kap. blir 11 och 12 kap., som följer:

6 kap.

Hem- och postförsäljning

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på

1) avtal om konsumentkrediter,

2) avtal om köp eller arrende av fast egendom,

3) avtal om värdepapper enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989)

4) försäkringsavtal,

5) avtal om tidsandelsdelsbostäder enligt 10 kap.


10 kap.

Marknadsföring och köp av tidsandelsbostäder

1 §
Kapitlets tillämpningsområde och definitioner

Bestämmelserna i detta kapitel gäller marknadsföring av tidsandelsbostäder från näringsidkare till konsumenter samt köp av en tidsandelsbostad när säljaren är näringsidkare och köparen är konsument.

I detta kapitel avses med

1) tidsandelsbostad en byggnad eller en lägenhet som är avsedd för bostadsändamål och till vilken besittningsrätten är uppdelad i andelar vilka får utnyttjas under regelbundet återkommande tidsperioder som är bestämda eller som kan bestämmas (tidsandel),

2) tidsandelsobjekt den helhet som bildas av tidsandelsbostäderna, de gemensamma anläggningar och områden som andelarnas ägare kan utnyttja samt de tjänster som anknyter till anläggningarna och områdena.

2 §
Bestämmelsernas tvingande natur samt tillämpning av främmande stats lag

Avtalsvillkor som till konsumentens nackdel avviker från bestämmelserna i detta kapitel är utan verkan, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om tidsandelsbostaden är belägen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och lagen i någon annan stat än en EES-stat skall tillämpas på avtalet, gäller dock bestämmelserna i detta kapitel till den del de ger konsumenten ett bättre skydd än vad som följer av den lag som annars skall tillämpas.

3 §
Marknadsföringshandling

Näringsidkaren skall över tidsandelsobjektet upprätta en särskild handling (marknadsföringshandling) som skall innehålla de uppgifter som anges i 4 § samt upplysning om hur konsumenten kan få ytterligare information. Vid marknadsföring av en tidsandelsbostad skall lämnas meddelande om handlingen samt om var och hur konsumenten kan få den.

4 §
Information som skall lämnas i marknadsföringshandlingen

Marknadsföringshandlingen skall innehålla åtminstone

1) säljarens namn och adress och, om säljaren inte äger tidsandelsobjektet, ägarens namn och adress samt utredning om säljarens och ägarens rättsliga ställning och inbördes förhållande,

2) utredning om karaktären av den rättighet som tidsandelen avser och om villkoren för utövandet av rättigheten i den stat i vilken tidsandelsobjektet är beläget samt om dessa villkor inte uppfyllts en utredning om till vilken del de inte uppfyllts,

3) detaljerad beskrivning av tidsandelsobjektet och de bostäder som finns tillgängliga samt uppgift om var objektet är beläget,

4) uppgifter om de gemensamma anläggningar och tjänster som omfattas av avtalet eller som kan anslutas till det, samt villkoren för användning av dem,

5) utredning om hur underhållet av objektet samt dess administration och ledning har ordnats,

6) uppgifter om köpesummorna, uppskattning av kostnaderna för att de gemensamma anläggningarna och tjänsterna används samt uppgifter om grunderna för beräkning av de kostnader, såsom vederlag och lagstadgade avgifter, som anknyter till att en tidsandelsrättighet ägs eller utövas,

7) utredning om huruvida objektet hör till ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem, vem som handhar systemet och vilka kostnader som konsumenten orsakas av att han använder det,

8) utredning om frånträdesrätten enligt 10 § och förbudet mot att ta emot betalningar enligt 13 § samt uppgifter om till vem, hur och inom vilken tid meddelande om frånträdande skall lämnas och vilka kostnader frånträdandet kan orsaka enligt 14 §,

9) uppgift om att ett kreditavtal återgår enligt 12 §, om köpeavtalet frånträds.

I fråga om ett tidsandelsobjekt som är under byggnad skall information dessutom lämnas om

1) byggnadsfasen och den uppskattade tidpunkten för när objektet blir färdigt,

2) när sådana tjänster som är nödvändiga med hänsyn till boendet, såsom gas, elektricitet, vatten och telefonanslutningar, kan användas,

3) byggnadslovets nummer samt den myndighets namn och adress som beviljat lovet,

4) uppgifter om säkerheterna för färdigställandet av objektet eller för återbetalningen av de erlagda betalningarna och villkoren för utnyttjande av dem eller, om det inte finns några säkerheter, en uppgift om detta samt om den tidtabell för betalning av köpesumman som bestäms enligt 15 §,

5) huruvida det finns planer på att ansluta objektet till ett utbytes- eller vidareförsäljningssystem.

5 §
Visning eller försäljningstillfälle

Om konsumenten vid en visning eller ett försäljningstillfälle personligen erbjuds en tidsandelsbostad, skall näringsidkaren i sin inbjudan tydligt uppge syftet med tillfället samt lämna de viktigaste uppgifterna om tidsandelsrättighetens karaktär, köpesummor och övriga kostnader samt om tidsandelsobjektet.

Konsumenten skall ha en möjlighet att få den marknadsföringshandling som avses i 3 § när som helst under tillfället. Handlingen skall finnas tillgänglig åtminstone på det språk på vilket inbjudan skett.

6 §
Avtalets form och språk

Ett köpeavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av parterna. I 7 kap. föreskrivs om formen för och innehållet i ett sådant kreditavtal som avses i 12 § och som anknyter till köpeavtalet.

Köpeavtalet samt ett sådant kreditavtal som avses i 12 § skall enligt köparens val upprättas på ett av språken i den stat där han är antingen bosatt eller medborgare om det är fråga om en EES-stat och språket är ett av gemenskapens officiella språk eller norska eller isländska. Är tidsandelsbostaden belägen i någon annan EES-stat än i den stat på vars språk avtalet upprättas, skall säljaren dessutom lämna köparen en av en auktoriserad translator utförd eller bestyrkt översättning av avtalet till språket i den stat där bostaden är belägen.

7 §
Marknadsföringshandlingen som en del av avtalet

De uppgifter som enligt 4 § skall anges i marknadsföringshandlingen är en del av avtalet, om inte avtalsparterna särskilt avtalat om något annat. Säljaren får ensidigt ändra uppgifterna i handlingen endast om ändringen beror på en sådan omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen har kunnat beakta i förväg. Köparen skall informeras om ändringen innan avtalet sluts. Uppgifterna i marknadsföringshandlingen samt ändringarna i dem skall anges i avtalet.

8 §
Avtalets övriga innehåll

Förutom de omständigheter som avses i 7 § skall i avtalet dessutom nämnas

1) köparens namn och adress,

2) datumet då besittningsrätten uppkommer, samt en exakt angivelse av de tidsperioder då bostaden kan användas,

3) köpesumman samt betalningstidtabellen enligt 15 §, om det avtalas att köpesumman till någon del skall betalas innan byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt bostaden för användning,

4) dagen och platsen för undertecknandet separat för vardera parten.

Av avtalet skall framgå att avtalet inte föranleder andra avgifter, kostnader eller förpliktelser för köparen än de som har angetts i avtalet.

9 §
Underlåtelse att iaktta kraven på avtalets form, språk och innehåll

Avtal som inte uppfyller kraven i 6―8 § är inte bindande för köparen. Vill köparen åberopa att avtalet inte är bindande på grund av att avtalet inte innehåller uppgifter enligt 7 eller 8 §, skall han dock lämna säljaren meddelande om detta senast tre månader och tio dagar efter den dag då vardera parten har undertecknat avtalet.

Om säljaren innan köparen har åberopat att avtalet inte är bindande korrigerar det så att det motsvarar kraven, har köparen en sådan frånträdesrätt som anges i 10 § från den dag då han fick det korrigerade avtalet.

Förfaller avtalet efter att köparen har åberopat att det inte är bindande, skall säljaren utan dröjsmål betala tillbaka vad köparen har betalt samt betala ersättning för de avgifter som betalts enligt 14 §. På de belopp som skall återbetalas skall ränta betalas enligt den räntesats som anges i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) från den dag då betalningen mottogs.

10 §
Köparens rätt att frånträda köpet

Köparen har rätt att frånträda köpet inom tio dagar efter den dag då vardera parten har undertecknat avtalet.

Vid beräkning av tiden för frånträdandet beaktas inte den dag då avtalet har undertecknats. Om den sista dagen för frånträdandet är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får köpet frånträdas den första vardagen därefter.

11 §
Meddelande om frånträdande

Köparen skall skriftligen lämna säljaren eller den vars namn och adress för detta ändamål finns angivna i marknadsföringshandlingen meddelande om frånträdandet. Meddelandet om frånträdandet får lämnas på det språk på vilket avtalet är upprättat i enlighet med 6 § 2 mom.

Har meddelandet om frånträdandet lämnats eller sänts på ett ändamålsenligt sätt före utgången av den tid som anges i 10 §, får köparen åberopa meddelandet, även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram.

12 §
Återgång av ett kreditavtal

Om köparen med anledning av köpet har beviljats kredit av säljaren själv eller av någon annan kreditgivare på basis av ett avtal mellan denne och säljaren eller på basis av något annat arrangemang som gäller kreditgivning till köpare, återgår kreditavtalet då köparen frånträder köpet. På motsvarande sätt återgår kreditavtalet, om köpeavtalet förfaller med stöd av 9 §. När kreditavtalet återgår skall kreditgivaren utan dröjsmål betala tillbaka vad köparen har betalt.

13 §
Förbud att ta emot betalningar under tiden för frånträdande

Innan den tid för frånträdande som anges i 10 § löpt ut får inte säljaren ta emot köpesumman, en del därav eller någon annan sådan betalning av köparen som grundar sig på köpeavtalet, eller kreditgivaren en prestation som grundar sig på det kreditavtal som avses i 12 §.

14 §
Kostnader som orsakas av frånträdandet

Om köparen frånträder köpet, är han skyldig att betala endast sådana avgifter vilka enligt den lag som tillämpas på avtalet skall betalas innan tiden för frånträdandet löper ut och vilka beror på de formkrav som skall iakttas eller som i övrigt är offentligrättsliga till sin karaktär.

15 §
Betalning av köpesumman under byggnadsfasen

Avtalas det att köpesumman till någon del skall betalas innan byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt bostaden för användning, får förskottsposterna av köpesumman inte vara så stora att de inte står i proportion till värdet av säljarens prestation vid den tidpunkt då respektive post förfaller. Ett belopp som motsvarar minst tio procent av köpesumman får förfalla till betalning först då bostaden har godkänts för användning och då köparen har haft en skälig möjlighet att granska den.

16 §
Tillämpning av bestämmelserna om konsumentköp

Vad som föreskrivs i 5 kap. om konsumentköp gäller i tillämpliga delar också köp enligt detta kapitel.

17 §
Påföljderna vid brott mot vissa bestämmelser

En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna om marknadsföring och om avtalsförhållandet i 3―8, 13 eller 15 § i detta kapitel kan, om det med hänsyn till konsumentskyddet är behövligt, förbjudas att fortsätta ett sådant förfarande eller att upprepa ett sådant eller därmed jämförbart förfarande. Om meddelande av förbud och förenande av förbudet med vite föreskrivs i 2 och 3 kap.

11 kap.

Straffstadganden

1 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 2 kap. 2―5 § eller mot bestämmelser som har utfärdats enligt kapitlets 6 § eller som med uppsåt underlåter att på det sätt som avses i 6 kap. 2 § överlämna en hemförsäljningshandling eller med uppsåt tar emot en betalning som är förbjuden en ligt 10 kap. 13 § skall, om inte gärningen skall bestraffas som ett marknadsföringsbrott enligt 30 kap. 1 § strafflagen, för konsumentskyddsförseelse dömas till böter.

4 §

Den som bryter mot ett förbud som meddelats med stöd av 2 kap. 7 §, 7 kap. 23 § eller 10 kap. 17 § och som förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

På avtal som ingåtts före ikraftträdandet tillämpas den lag som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 181/1997
EkUB 29/1997
RSv 191/1997

Europeiska parlamentets och rådets direktiv 94/47/EG, EGT nr L 280, 29.10.1994, s. 83

Helsingfors den 11 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.